Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU) er et tverrfaglig samfunnsvitenskapelig tidsskrift som har som formål å bidra til økt kunnskap om ungdom og ungdoms liv i Norden. Tidsskriftets ambisjon er å være den ledende publiseringskanalen for nordisk ungdomsforskning på skandinaviske språk og publiserer vitenskapelige artikler, debatt-/kommentarartikler og bokanmeldelser om ungdom og ungdomsrelaterte spørsmål fra en nordisk kontekst.

Sentrale temaer er kjønn, klasse og ulikhet, det flerkulturelle samfunnet, fritid, skole og utdanning, ungdomskultur, verdier og holdninger, demokrati og medvirkning, oppvekst og familieliv, helse og trivsel, vold og overgrep, rusmiddelbruk, kriminalitet samt overgangen mellom ungdomstid og ung voksen.

Tidsskriftet er internasjonalt orientert, men med Norden som empirisk nedslagsfelt og med Norden som leserkrets. Artiklene utgis primært på norsk, svensk eller dansk, sekundært på engelsk.

Tidsskriftets målgruppe er primært forskere, men innholdet er relevant også for profesjonene som arbeider med ungdomsrelaterte tematikker, studenter, politiske og administrative beslutningstakere, media og den brede allmenheten.

Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning ble etablert i 2019 som en videreføring av det norske Tidsskrift for ungdomsforskning Tidsskrift for ungdomsforskning. Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget på vegne av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet. 

Tidsskriftet utkommer to ganger i året, og publiseres med åpen tilgang (open access) i overensstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0.

KVALITETSVURDERING
Tidsskriftet praktiserer "dobbelt blind" fagfellevurdering av vitenskapelige tekster. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør.

Tidsskriftet krever ingen vurderings- eller publiseringsavgifter.

INDEKSERING
Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser:
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Norart
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
Alt innhold i dette tidsskriftet eksporteres også til Portico, et arkiv som sikrer varig tilgang til digitale tidsskrifter, bøker og samlinger.

Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige) og i Uddannelses- og Forskningsministeriets autorisasjonsliste for serier - BFI (Danmark).
ANSVARLIGE REDAKTØRER
Ingrid Smette, forsker II, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Velferdsforskningsinstituttet NOVA, Ungdomsforskning, OsloMet – storbyuniversitetet
Anders Bakken, forsker II, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Velferdsforskningsinstituttet NOVA, Ungdomsforskning, OsloMet – storbyuniversitetet

REDAKSJON
Lotta Haikkola, akademiforskare, Finska ungdomsforskningsnätverket
Kristinn Hegna, professor, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
Ylva Odenbring, professor i pedagogik, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet
Gry Paulgaard, professor, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT Norges Arktiske Universitet
Maria Rönnlund, universitetslektor, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet
Anne-Lene Sand, postdoktor, Design School Kolding, Design for Play
Emma Sorbring, professor i barn- och ungdomsvetenskap, Høgskolan Väst, Trollhättan
Niels Ulrik Sørensen, forskningsleder; lektor, Center for ungdomsforskning, Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet, Campus København
Marlene Persson, stipendiat, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Velferdsforskningsinstituttet NOVA, Ungdomsforskning, OsloMet – storbyuniversitetet

REDAKSJONSRÅD
Nihad Bunar, professor, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms Universitet
Laura Gilliam, lektor, p.hd., Danmarks institut for pædagogik og uddannelse, Pedagogisk antropologi, Emdrup, Aarhus Universitet
Nora Elise Hesby Mathé, førsteamanuensis, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitet i Oslo
Mette Pless, lektor, Center for ungdomsforskning, Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet, Campus København
Willy Pedersen, professor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo
Johan Fredrik Rye, professor, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU
Håkan Stattin, professor emeritus, Institut för Psykologi, Uppsala Universitet
Åse Strandbu, professor, institutt for idrett og samfunnsvitenskap, Idrettshøgskolen, Oslo
Kristoffer Chelsom Vogt, førsteamanuensis, Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen

REDAKSJONSSEKRETÆR
Lars Birger Davan, stipendiat, Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet – storbyuniversitetet

KONTAKT REDAKSJONEN
Epost: ntu@oslomet.no

Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning
Velferdsinstituttet NOVA
OsloMet - stobyuniversitetet
Postboks 4, St. Olavs plass
NO-0130 Oslo
Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU) er et vitenskapelig tidsskrift med åpen tilgang (open access). Det betyr at det er gratis tilgjengelig for alle på internett, uten noen form for betalings-, registrerings- eller innloggingsbegrensninger.

Alle artikler i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Det betyr at alle fritt kan lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til den fullstendige og ferdig bearbeidede teksten. Bruken er begrenset til ikke-kommersiell aktivitet, og rettigheter til bruk ut over dette skal innhentes fra forfatter(ne) og eventuelt andre opphavsmenn tilknyttet innholdet i artikkelen.
OM TIDSSKRIFTET
Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU) publiserer empiriske og teoretiske originalartikler, forskningskommentarer/essay og bokanmeldelser/bokessay. Tidsskriftet tar imot bidrag primært på norsk, svensk og dansk, sekundært på engelsk.

NTU er et tverrfaglig samfunnsvitenskapelig tidsskrift som har som formål å bidra til kunnskap om ungdom og ungdoms liv i Norden, med et hovedfokus på aldersgruppen 12 til 25 år.

Tidsskriftet kommer ut med to numre i året.

INNLEVERING AV MANUSSKRIPTER
Manuskripter sendes til redaksjonen for vurdering på epost: ntu@oslomet.no.

Forfatter aksepterer ved innsending å publisere sin artikkel i samsvar med norsk opphavsrett, med åpen tilgang og under tidsskriftets gjeldende Creative Commons-lisens. (lenke til Rettighetsfanen)

Før innsending ber vi om at du leser forfatterveiledningen nøye, og sjekker at:
 • Forfatteropplysningene er fullstendige
 • Antall ord ikke overskrider maksimumsgrensen
 • Noter og referanser er i henhold til veiledningens standard
 • Korte sammendrag med nøkkelord på norsk/svensk/dansk og engelsk er inkludert (se nedenfor)
 • Artikkelen er nødvendig anonymisert slik at det ikke framkommer hvem som er forfatter(e)
KRAV TIL MANUSKRIPTET
Manuskripter som sendes inn til NTU må ikke være publisert eller være under vurdering til publisering andre steder. Kun manuskripter som følger format og innhold angitt nedenfor, vil bli vurdert av redaksjonen.

Artikler skal være basert på original empirisk og/eller teoretisk analyse av høy faglig kvalitet. Kvaliteten sikres gjennom bedømming av minst to anonyme fagfeller. Artikler må ikke overskride 7500 ord. Sammendrag, litteraturliste, tabeller, figurer og eventuelle noter telles ikke med.

Forskningskommentarer/essay kan ha en friere form enn en vitenskapelig artikkel, men skal også frambringe faglig viktig innsikt og ha en klar argumentasjon og framstilling. Bidrag vurderes normalt av medlemmer i redaksjonen, men vil noen ganger sendes til en anonym fagfelle. Forskningskommentarer/essay må ikke overskride 5000 ord. Bidraget skal ha skandinavisk og engelsk tittel, men ikke sammendrag. Ellers følges samme mal som for artikler.

Bokanmeldelser skal ikke overskride 2000 ord. Teksten må angi forfatter av boka, tittel, utgave/årstall, forlag og hvem anmelder er. Referanser begrenses til et minimum. Bokanmeldelser sendes og trykkes etter avtale med redaksjonen. Ta gjerne kontakt for å diskutere mulig bokanmeldelse med redaktørene.

Bokessay er omtaler av flere bøker i sammenheng og skal ikke overskride 5000 ord. Teksten må opplyse om hvem anmelder er. For hver bok angis forfatter, tittel, utgave/årstall og forlag. Referanser begrenses til et minimum.

Avsnitt markeres med en åpen linje mellom hver tekstdel.

Teksten kan ha maksimalt to overskriftsnivåer. Overskrifter skal ikke nummereres.

Innsendte manuskripter skal inneholde følgende (sendes inn i ett dokument i denne rekkefølgen):
 • Tittelside med tittel på artikkel (på originalspråket og engelsk), samt antall tegn med mellomrom i artikkelen
 • Sammendrag på inntil 200 ord og 3-5 nøkkelord på originalspråket
 • Abstract på inntil 200 ord og 3-5 nøkkelord på engelsk
 • Selve manusteksten i Times New Roman, 12 pkt, linjeavstand 1,5
 • Nummererte noter, organisert som sluttnoter (ikke fotnoter)
 • Litteraturreferanser, alfabetisk ordnet
 • Eventuelle takksigelser og opplysninger om finansiering kan legges til under overskriften "Om artikkelen" mellom selve artikkelen og referanselisten
I separate filer leveres:
 • Nummererte figurer og illustrasjoner (en per side)
 • Forfatters navn, institusjonstilknytning, e-postadresse, samt en kort biografisk tekst om forfatteren
 • Opplysninger om eventuelle interessekonflikter ved publisering av artikkelen i tidsskriftet.
REFERANSESYSTEM
Tidsskriftet bruker referansestilen APA 6th. På nettstedene til Søk & skriv og Kildekompasset får du innføring i hvordan dette skal utføres.

APA bruker forfatter og årstall i referanser. Når man refererer eller oppsummerer en kilde, settes forfatterens etternavn og årstall i parentes i teksten på denne måten: (Andersen, 2011; Andreassen, 2004; Askheim, 2009). Hvis referansen har to eller flere forfattere, benyttes &-tegnet: (Deegan & Anderson, 2006).

Referanselisten skrives til slutt etter hovedteksten. Referanselisten føres alfabetisk på første forfatters etternavn. Hver referanse har innrykk andre linje på alle referanser (hengende innrykk).

DOI
Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv i Crossref: https://search.crossref.org/

DOI plasseres på slutten av referansen, slik som i dette eksempelet:
Aas, K. F. and Gundhus, H. (2015). Policing Humanitarian Borderlands: Frontex, Human Rights and the Precariousness of Life. The British Journal of Criminology, 55(1), 1-18.  https://doi.org/10.1093/bjc/azu086.

SITAT I TEKSTEN
Sitater over tre linjer skilles ut i eget avsnitt. Kortere sitater integreres i løpende tekst med anførselstegn. Alle litteratursitater må ha en referanse som plasseres i parentes etter sitatet, men før punktum eller komma. Dersom forfatter oversetter sitater, marker dette slik: (Lindgren, 1981, s. 33; egen oversettelse). Sitater skal ikke kursiveres. Boktitler og begreper brukt i løpende tekst kan enten kursiveres eller markeres med hermetegn.

TABELLER, FIGURER/ILLUSTRASJONER
Tabeller må leveres i et redigerbart format, det vil si at rader og kolonner kan justeres. Tabeller nummereres fortløpende, og plasseres på riktig sted i manus.

Antall tabeller, figurer og illustrasjoner bør begrenses, og tabeller og figurer bør være selvforklarende og ha korte overskrifter.

Alle tabeller, figurer og illustrasjoner som benyttes i manuskriptet må være tillatt å publisere med åpen tilgang (open access). Dersom det ikke er forfatteren selv som har laget figuren, skal navnet på tegner eller fotograf oppgis i figurteksten. Forfatteren innhenter selv tillatelse til bruk av tidligere publiserte illustrasjoner. Kontakt redaksjonen dersom du er i tvil.

NOTER
Noter skal være i form av sluttnoter (ikke fotnoter). Notene skal først og fremst inneholde tekniske opplysninger om kilder og lignende. Saksforhold som har betydning for framstillingen bør heller inngå i teksten.

VURDERINGSPROSESSEN
Bidrag som sendes inn til Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning, må ikke være under vurdering noe annet sted. Forfattere som sender inn bidrag til tidsskriftet aksepterer å publisere sine artikler i samsvar med norsk opphavsrett, med åpen tilgang og under tidsskriftets gjeldende Creative Commons-lisens.

Tidsskriftet benytter dobbelt-blind fagfellevurdering. Manuskripter som sendes inn til vurdering skal være anonymisert. Det betyr at alle eksplisitte selvreferanser må anonymiseres.

Forfatter får tilbakemelding på e-post fra redaktøren etter at manuskriptet har vært til fagfellevurdering. Forfatter vil i den forbindelse informeres om artikkelen godkjennes som den er, refuseres eller eventuelt kan godkjennes med mindre revisjoner eller med større revisjoner. Hvis redaktøren ber om revisjoner, vil forfatter få en frist for dette, normalt 30 dager etter tilbakemelding fra redaksjonen.

PUBLISERINGSETIKK
Redaksjonen er opptatt av at det som publiseres i tidsskriftet, er av høy faglig kvalitet og følger internasjonale etiske standarder for vitenskapelig publisering. Tidsskriftet følger retningslinjene til Committee of Publication Ethics (COPE) og Vancouver-konvensjonen for medforfatterskap.

KORT OM PRODUKSJONSPROSESSEN
Når redaktøren har antatt artikkelen for publisering, vil artikkelen bli korrekturlest. Forfatter vil motta korrekturlest artikkel for kontroll og godkjenning. Fra dette tidspunkt er det ikke anledning til å foreta større endringer som vil kreve ny vurdering fra redaksjonen.

Korrekturlest artikkel vil bli sendt til forfatter (1. korrektur) for endelig godkjenning. Tilføyelser og endringer i artikkelen må unngås. Direkte feil skal rettes, og mindre, nødvendige endringer av hensyn til senere tilkommet materiale kan foretas. Eventuelle merknader til 1. korrekturen returneres til redaksjonssekretæren senest innen 3 arbeidsdager. 2. korrekturen leses normalt kun av redaksjonen.

ETTER PUBLISERING
Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning er et vitenskapelig tidsskrift med åpen tilgang (open access). Det vil si at det er gratis tilgjengelig for alle og finnes kun digitalt på internett. Alle artikler publiseres i overenstemmelse med rettighets-lisensen CC BY-NC 4.0. Som forfatter beholder du opphavs- og utgivelsesretten til din egen artikkel, uten restriksjoner. Samtidig gir du alle andre retten til å lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til fulltekstversjonen av artikkelen din.

Forfatter vil motta en epost med lenke til artikkelen når den er publisert.

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon