Dette dobbeltheftet er det siste nummeret av Norsk Teologisk Tidsskrift. Fra kommende årsskifte går tidsskriftet sammen med Tidsskrift for Teologi og Kirke – det andre generelle fagteologiske tidsskriftet vi har i Norge – og starter det nye Teologisk Tidsskrift. Det nye tidsskriftet vil være basert på en toredaktørsordning, der de to involverte tidsskriftenes nåværende redaktører også trekker i gang arbeidet med det nye tidsskriftet. En nærmere presentasjon av det nye tidsskriftets faglige profil og ambisjoner vil komme i første hefte av Teologisk Tidsskrift på nyåret.

Dette heftet av NTT er viet jubileumsfeiringene av Universitetet av Oslo og spesielt av Det teologiske fakultet. Feiringene har gått over lang tid, og de har til en viss grad også vært samordnet med feiringene av UiOs søsteruniversitet (eller moderuniversitet): Humboldt-universitetet i Berlin (HU). HU fylte 200 år i 2010, UiO i 2011. Mellom de to universitetenes teologiske fakulteter er det inngått avtaler om nærmere samarbeid, og dette samarbeidet kom også til uttrykk i gjensidig nærvær under de to jubileene.

I oktober 2010, da HU-feiringen nådde sitt høydepunkt, viste UiOs teologiske fakultet en jubileumsutstilling i Berlin med tittelen Dannelse og modernitet, om 200 år teologisk fakultet ved UiO. I tillegg hadde fakultetet ansvar for noen utvalgte gjesteforelesninger ved HU, holdt av fra TF-forskere fra Oslo. Jubileumsutstillingen vises nå i høst også i Oslo.

Under hovedmarkeringen av jubileet i Oslo nå i høst, ble kirkehistorikeren Professor Christoph Markschies, tidligere president ved HU, kreert til æresdoktor under Det teologiske fakultet. Også flere av Berlin-fakultetets lærere var invitert til festlighetene i Oslo i september.

Dette heftet trykker – i lett bearbeidet form – noen av de bidragene som ble levert i forbindelse med feiringene i Berlin i fjor og i Oslo i år. Et overordnet tema, som i hvert fall til en viss grad binder bidragene sammen, er «protestantisk teologi». Både Det teologiske fakultet og NTT har vært og er preget av en protestantisk tradisjon. Stadig på nytt er det behov for å bestrebe seg på å sette navn på det som særpreger denne tradisjonen, arbeide kritisk og historisk med dens innhold, og tenke framover på hva den har å by på i møte med dagens og morgendagens utfordringer.

Heftet åpner med forelesningen som Christoph Markschies holdt 2. september i år etter å ha blitt kreert til æresdoktor dagen før. Hallgeir Elstads tekst bygger på åpningsforelesningen han holdt ved starten på jubileumssemesteret inneværende høst. De påfølgende tekstene av Kjetil Hafstad, Aud Tønnessen og Gitte Buch-Hansen er basert på forelesninger som ble holdt i Berlin i oktober 2010. Heftets to siste artikler av Rolv Nøtvik Jakobsen og Svein Aage Christoffersen følger opp drøftingen av nordisk protestantisme i et historisk og systematisk teologisk perspektiv.

Aller sist trykker vi et foredrag som Det teologiske fakultets dekan Trygve Wyller holdt i Trondheim i oktober i år, også dette med 200-årsmarkeringen for Det teologiske fakultet som en viktig foranledning. Foredraget drøfter ekklesiologiske og kirkeordningsmessige spørsmål som uten tvil vil bli sentrale i norsk teologisk debatt også i årene som kommer.

Det er ikke uten vemod at den 112 årganger lange rekken av NTT-utgivelser nå avsluttes med sikte på en ny start innen rammen av et større, mer robust hovedorgan for norsk fagteologi. Og vemodet er der selv om fusjonsavgjørelsen har hatt bred og nokså entydig støtte i de fora der den er blitt diskutert og behandlet. NTTs redaksjon håper at våre lesere følger oss inn i det nye tidsskriftet, og at vi der får anledning til å videreutvikle våre tradisjoner og fortsette å fremme norsk teologisk forskning.