Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikkel
Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 155-173)
av Kari Tove Elvbakken & Annette Lykknes
SammendragEngelsk sammendrag

Forholdet mellom fag og politikk er sentralt i forvaltningsforskningen. Denne artikkelen tar for seg leveranser fra vitenskap til politikk og forvaltning i første halvdel av 1900-tallet. I en tid hvor forvaltningen for noen felt, som på matområdet, hadde svakt utbygde forvaltningsorganer, benyttet staten eksperter fra ulike fag og institusjoner. Her undersøkes bidrag fra en ekspert, Sigval Schmidt-Nielsen (1877-1956), professor i kjemi ved Norges tekniske høgskole (NTH). Schmidt-Nielsen bidro til utforming av lovgivning om matkontroll og til håndtering av problemer med matforsyningen under og etter første verdenskrig. Han utførte oppgaver for forvaltningen fra sitt vitenskapelige virke. Materialet er tekster knyttet til matkontroll og matforsyning. Gjennom å analysere tekster, finner vi fram til hvilke roller og verdier vitenskapen bidro med til forvaltningen. Fagkyndigheten befant seg utenfor forvaltningen, men bidro til så vel helsemyndigheter, som landbruks- og handelsmyndigheter gjennom fire tiår fra 1910 til 1945. I artikkelen tas det til orde for å studere forholdet mellom fag og forvaltning gjennom konkrete studier av kunnskapsaktører, leveranser og deres kontekst.

This article explores the supply of knowledge from science to politics during the first half of the 20th century. During a time when ministries for many fields of policy had few resources, the state made use of experts from different institutions. We investigate the contribution from one such expert, Sigval Schmidt-Nielsen (1877-1956), who was professor of chemistry at the Norwegian Institute of Technology (NTH). Schmidt-Nielsen contributed to the development of legislation for food control and to the handling of challenges with food supply during and after the First World War. He executed tasks for several ministries, while practicing as scientist at the technical institute. We draw on texts related to control and supply of food. Through the analysis of such texts, we identify which roles and values were brought from science into the realm of public administration. This expert knowledge was supplied over the course of four decades to the health authorities as well as to authorities within agriculture and trade. We argue that investigations into relations between science and policy will benefit from specific studies of the specific knowledge deliveries, the actors involved and of the relevant contexts.

Kommentarartikkel
Åpen tilgang
Kommunereform og ny kommunelov: Meir desentralisering?
Ein kommentar i komparativt perspektiv
(side 174-187)
av Harald Baldersheim
Åpen tilgang
(side 188-206)
av Johan P. Olsen
Sammendrag

Dette essayet tar utgangspunkt i arbeidet med å bygge opp faget Offentlig administrasjon og organisasjonskunnskap i Bergen på slutten av 1960-tallet og ut over 1970-tallet, med Knut Dahl Jacobsen som “the founding father”. Arbeidet med å utforme et forskningsprogram og et utdanningstilbud tok sikte på å skape en teori-basert, empirisk tilnærming til studiet av offentlig administrasjon og politisk organisering. Dette innebar utvikling av en relativt unik kombinasjon av organisasjonsteori og demokratisk teori. Arbeidet hadde en solid forankring i statsvitenskapen, men det tok likevel form av en oppbygging av et eget fag og etter hvert et eget institutt.

I ti punkter diskuterer jeg noen av de grunnleggende premissene – teoretiske ideer, forskningsspørsmål, normative standarder og faktiske antakelser – som skulle rettferdiggjøre denne spesielle tilnærmingen til studier av offentlig administrasjon og politikk, til forskjell fra det statsvitenskap, sosiologi, økonomi og jus hadde å tilby.

Mye er forandret i løpet av det halve århundre som har gått siden oppstarten. Det gjelder både studieobjektet, organisasjonsteorien og demokratisk teori. Faget står derfor nå overfor både teoretiske og praktiske veivalg. For det første, utpensling av en faglig identitet og en akademisk profil som gjør det mulig å videreutvikle fagets teorigrunnlag og rettferdiggjøre et eget institutt. For det andre å frembringe kunnskap praktikere finner nyttig, også i situasjoner hvor det er betydelig uenighet om hva “nyttig” betyr og impliserer.

Mitt siktemål med essayet er dels å bidra til den faglig hukommelsen, og dels å bidra til en debatt om mulige veier fremover for et spennende faglig prosjekt. Mer enn noen gang er det viktig å forstå hvordan politisk-administrative organisasjon og organisering kan bidra til demokrati og sivilisert sameksistens i en turbulent verden.

Norsk statsvitenskapelig tidsskrift

4-2018, Årgang 34

www.idunn.no/nst

Norsk statsvitenskapelig tidsskrift publiserer bidrag innen politisk teori og metode, offentlig politikk og administrasjon, komparativ politikk og politisk atferd, samt internasjonal politikk. 

Tidsskriftet er utgitt med støtte fra Nasjonalt tidsskriftkonsortium for humaniora og samfunnsvitenskap.

REDAKTØRER

Marcus Buck, førsteamanuensis, UiT – Norges arktiske universitet

Synnøve Jenssen, professor, UiT – Norges arktiske universitet

REDAKSJONSSEKRETÆR

Beate Steinveg, stipendiat, UiT – Norges arktiske universitet

REDAKSJONSRÅD

Lauri Karvonen, professor, Åbo Akademi University

Drude Dahlerup, professor, Stockholms Universitet

Hilmar Rommetvedt, professor II, Universitetet i Stavanger

Erik Oddvar Eriksen, professor, Universitetet i Oslo

Øyvind Østerud, professor, Universitetet i Oslo

Per Lægreid, professor, Universitetet i Bergen

Anne Mette Kjær, lektor, Aarhus Universitet

Hans-Kristian Hernes, professor, UiT – Norges arktiske universitet

Design og sats: Type it AS

Design omslag: KORD AS

ISSN online: 1504-2936

DOI: 10.18261/issn.1504-2936

Norsk statsvitenskapelig tidsskrift utgis av Universitetsforlaget i samarbeid med Norsk statsvitenskapelig forening. 

© Universitetsforlaget 2018

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon