Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Arbeidsinnvandrerfamiliers møter med kommunale tjenester1

(f. 1970), PhD i pedagogikk (Universitetet i Oslo, 2008), seniorforsker, International Research Institute of Stavanger.

(f. 1968), cand.polit. (NTNU, 1997), seniorforsker, International Research Institute of Stavanger.

(f. 1955), siviløkonom (NHH, Bergen, 1977), seniorforsker, International Research Institute of Stavanger.

Sammendrag

Arbeidsinnvandrere som gruppe er gjerne ukjent med norsk språk og det lokalsamfunnet de flytter til. Kommunene de flytter til har ikke særskilte lovpålagte oppgaver knyttet til arbeidsinnvandring fra EU-området, og migrantene skal i prinsippet behandles som fullverdige (med)borgere. Denne artikkelen omhandler arbeidsinnvandrerfamiliers møter med det kommunale tjenestetilbudet. Vi spør i artikkelen hva som kjennetegner og påvirker samhandlingen i slike møter. Som teoretisk inngang til å besvare problemstillingen har vi benyttet Habermas begreper om livsverden og systemverden, og hans skille mellom kommunikativ og strategisk samhandling. Datagrunnlaget er kvalitative intervjuer med polske arbeidsinnvandrere og arbeidsinnvandrerpar, offentlige ansatte, arbeidsgivere og frivillige organisasjoner i seks kommuner på Vestlandet. Fire områder inngår i analysen: språkopplæringstilbud, barnehage, barnevern, unge migranter og jordmortjenesten. Arbeidsinnvandrerfamiliene henvises i hovedsak til å tilpasse seg systemets formålsrasjonelle premisser. Vi finner imidlertid variasjoner mellom ulike områder når det gjelder hva dette betyr for arbeidsinnvandreres integrering. Noen tjenester som jordmortjenesten og barnehage er organisert slik at de inviterer til kommunikativ samhandling rundt en felles livsverden med de normer, tanker og verdier som danner felles forståelsesrammer mellom mennesker. Språkopplæring for voksne er delvis begrunnet ut fra en rasjonalitet om strategisk samhandling. Et særlig utfordrende område er barnevern hvor kommunikative møter mellom arbeidsinnvandrerfamiliene og kommunens tjenester i begrenset grad skjer.

Nøkkelord: arbeidsmigrasjon, arbeidsmigrantfamilier, kommunale tjenester, livsverden, kommunikativ samhandling

Abstract

After enlargement of the EU in 2004, an increasing number of Polish workers immigrated with their families to western parts of Norway. Migrant workers as a group are often unfamiliar with the local language and community they move to, and EU migrant workers are in principle treated as full citizens by local authorities – a new situation for municipal service providers in many municipalities. This article discusses work migrant family encounters with the municipal services. Benefiting from Habermas’s concepts of system world and lifeworld, and communicative and strategic interaction, we explore what characterizes and influences the interaction in encounters between work migrant families and different municipal service providers. The data consists of qualitative interviews with work migrants, work migrant couples and representatives from the public sector, employees and NGOs in six municipalities in three counties in western Norway. We explore four possible arenas for encounters: language training, kindergarten, child protective services and the municipal midwife. Variations are found between the different arenas in terms of how they support work migrant family integration. Services such as municipal midwife and kindergarten are organized to appreciate communicative interaction around a shared lifeworld with the norms, ideas and values that form the framework of common understanding. Language training for adults is partly motivated by a rationality of strategic interaction. A challenging arena is child protective services where communicative interaction between work migrant families and municipal services happens but only to a limited extent.

Keywords: work migrant families, work migration, municipal services, lifeworld, communicative interaction
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon