På vegne av Norsk Statsvitenskapelig Forening kårer redaksjonen den beste artikkelen i hver årgang av Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. Prisen for 2015 tildeles Oddgeir Osland for artikkelen «Økologisk modernisering i transportsektoren».

Osland tar utgangspunkt i økologisk modernisering som kan ses som en preskriptiv teori om hvordan miljøproblemene kan håndteres, som en overordnet samfunnsteori og som en faktisk politisk strategi. Osland er primært (men ikke bare) opptatt av økologisk modernisering som strategi. Med basis i Hanf og Jansens arbeider fra 1998 forklares strategien som de vestlige eliters forsøk på å ivareta behovet for økonomisk vekst og en effektiv klimapolitikk under press fra en voksende miljøpolitisk opinion samtidig som keyensiansk politikk var kommet i miskreditt. Statens rolle tok her form av

  • informasjon og miljøovervåkning

  • avgifter som skulle speile reelle miljøkostnader

  • frivillig samarbeid med markedets aktører

  • systematisk ivaretaking av miljøhensyn i plan- og beslutningsprosesser.

I artikkelen undersøkes hvordan økologisk modernisering ble lagt til grunn i norsk transportsektor og hvilke virkninger det har hatt på miljøpolitiske mål om reduserte klimautslipp. Analysen går først inn på den styringsstruktur som transportpolitikken utformes innenfor, dernest på innholdet i politikken og til slutt på virkningene. Analysen viser at konkurranseutsetting i sektoren har medført bedre tilbud og lavere priser, og for luftfarten har det ført til stor trafikkvekst og større utslipp. Klimagassutslippene fra biltrafikken er redusert pr personbiltransportkilometer, men dette er mer enn oppveid av økning i personbiltransporten. Av de få tiltak som har dempet personbiltrafikken er planlegging med utgangspunkt i Plan- og bygningsloven med sikte på byfortetting og kollektivtransportutbygging. Artikkelen drøfter avslutningsvis ulike fortolkinger av de resultatene som er oppnådd, og peker på at økologisk modernisering som generell samfunnsteori må utvikles med innsikter om statlige politiske institusjoners rolle

Redaksjonen mener at artikkelen, i konkurranse med flere andre gode bidrag i årgangen, fortjener å løftes frem fordi den er et grundig empirisk arbeid og fordi den er et bidrag på et forskningsfelt som det trolig vil bli økende oppmerksomhet omkring i årene fremover. Prisen er et tilbud om oversettelse til engelsk og publisering i World Political Science Review.