Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Tilsyn ved selvsyn: Kan det fungere? Lærdommer fra den norske barnehagesektoren

(f. 1976) Dr. polit (Oslo, 2007), førsteamanuensis, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo E-post: jostein.askim@stv.uio.no

Artikkelen Artikkelen er utarbeidet med utgangspunkt i datamateriale innhentet til et utredningsoppdrag finansiert av Kunnskapsdepartementet. Takk til medforfatterne av rapporten Askim et al. (2010) for samarbeidet. Forfatteren takker videre for kommentarer fra deltakerne på den Nordiske kommuneforskerkonferansen i Gøteborg, 24.-26.11.2011 og fra to anonyme fagkonsulenter i Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. Takk også til Eivind Fremstad for avsluttende språklig bearbeiding. beskriver og vurderer kommunenes tilsyn med barnehagene. Kommunesektoren har økt innsatsen på tilsyn i takt med utbyggingen av barnehagene. Dagens forvaltningsmodell, der tilsyns- og eierroller er integrert hos kommunen, legger til rette for en god balanse mellom rettssikkerhet på den ene siden og effektivitet og demokrati på den andre. For noen interessenter reiser imidlertid dobbeltrollen uløselige utfordringer knyttet til rettssikkerhet, derunder likebehandling av kommunale og private barnehager. Det er imidlertid grunn til å tro at formåls- og kostnadseffektiviteten vil lide om tilsynsansvaret for barnehagene flyttes til staten, for eksempel til fylkesmannen. Artikkelen argumenterer for at rommet for selvregulering er større enn hva som utnyttes i dag, for eksempel innenfor skole og omsorg. Man kan tenke seg at kommunene kan få delegert mer tilsynsansvar, men det krever at staten, i praksis fylkesmannen, har evne og metoder for god «meta-kontroll». Kommuner som ikke tar sitt ansvar, må møtes med sanksjoner, i siste instans at oppgaven fratas dem og flyttes til en annen kommune eller til fylkesmannen.

Nøkkelord: effektivitet, demokrati, rettssikkerhet, tilsyn

Self-regulation. Can it work? Experience from the kindergarden in Norway

The article describes and evaluates municipal supervision of kindergartens, which has increased in line with the expansion of kindergartens. The current governance model, by which supervision and ownership roles are integrated within the municipality, provides a good balance between the rule of law, on the one hand, and efficiency and democracy, on the other. For some stakeholders, the dual role raises intractable challenges to the rule of law, including equal treatment of public and private kindergartens. However, there is reason to believe that goal and cost effectiveness will suffer if responsibility for the supervision of kindergartens is moved to state level, e.g. the county governor. The article argues that the scope for self-regulation is greater today, particularly in the education and health care sectors. Municipalities being delegated more supervisory responsibility would require that the state, in practice the county governor, had the power to act and the methods for good «meta-control». Municipalities that did not meet their responsibilities might be faced with sanctions, ultimately the task being taken away from them and moved to another municipality or to the county governor.

Keywords: efficiensy, democracy, rule of law, supervision
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon