Redaksjonen kårer på vegne av Norsk Statsvitenskapelig Forening den beste artikkelen i hver årgang av Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. Prisen for 2012 tildeles Kristoffer Kolltveit for artikkelen «Maktkonsentrasjon og politisk kontekst. Om underutvalgets rolle i to norske regjeringer».

Artikkelen tar tak i vilkåret for politisk styring for regjeringer. Studier viser en relativ økning i konsentrasjon av utøvende myndighet hos regjeringen i flere land, og en intern forskyvning av makt mot den indre kjernen av regjeringen. I Norge går denne kjernen under navnet ‘underutvalget’, som også er fokus for studien. Spørsmålet som artikkelen reiser, er hvorvidt beslutningsmakten i norske regjeringer har blitt konsentrert, og hvilke faktorer som kan bidra til å forklare en slik utvikling. Mulige faktorer som diskuteres, er internasjonalisering, medialisering, økt styringskompleksitet, og generell samfunnsfragmentering. Denne artikkelen undersøker også hvordan trekk ved regjeringskonstellasjonene kan påvirke grad av indre maktkonsentrasjon i regjeringen. Studien baseres på intervjuer av statsråder i Bondevik II- og Stoltenberg II-regjeringene. Et sentralt funn er at regjeringskollegiet samlet sett har fått mindre innflytelse på beslutninger, og at beslutningsmakten har blitt sentrert tydeligere mot det såkalte underutvalget. Dette utvalget består av statsministeren, øvrige partiledere i regjeringskoalisjonen, samt finansministeren. I artikkelen antydes det at forhold som politiske avstander mellom koalisjonspartiene og regjeringens parlamentariske basis også har hatt betydning for denne maktkonsentrasjonen. Redaksjonen gratulerer. Prisen innebærer tilbud om at artikkelen oversettes til engelsk og publiseres i World Political Science Review.

Redaksjonen vil takke for bidrag til 2012-årgangen. En innovasjon som vi har innført dette året, er et spesialnummer basert på foredragene i plenumssesjonene til fagkonferansen til Norsk Statsvitenskapelig Forening. Denne ble i år arrangert 18.–19. april i Bergen, og vil også gjennomføres neste år. Redaksjonen tar sikte på å følge opp denne satsningen også i 2013-årgangen.

Redaksjonen gratulerer!

Jarle Trondal, Morten Øgård og Laila Nordstrand Berg