Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikler
Vitenskapelig publikasjon
(side 213-240)
av Svein S. Andersen, Elisabeth Anker, Dag Vidar Hanstad & Nick Sitter
SammendragEngelsk sammendrag

I 1995 fastslo EU-domstolen at profesjonell fotball var en del av det indre marked. Dette førte til sterke negative reaksjoner fra fotballklubber og -forbund i hele Europa. Bosmandommen presset samtidig EU-kommisjonen til å klargjøre fotballens status som kommersiell aktivitet. De tre mest sentrale temaene var ordningene for spillernes overgang mellom klubber, kvoter for utenlandske spillere, og salg av medierettigheter. I denne artikkelen ser vi på norske reaksjoner på dommen, og utviklingen av et nytt regime for profesjonell fotball i de påfølgende år. Den første reaksjonen fra norsk fotball var at EUs krav utgjorde en trussel. Den videre utviklingen ble imidlertid preget av en dialog mellom EU-kommisjonen og UEFA. Denne prosessen førte frem til et kompromiss som ivaretok både EUs konkurranseregler og verdier som står sentralt i norsk og europeisk fotball. Norsk representasjon i UEFAs ledelse ga nasjonale fotballaktører informasjon og innsikt i lokale tilpasningsmuligheter. Artikkelen illustrerer en form for europeisering preget av gjensidig tilpasning som har fått relativt lite oppmerksomhet i studier av europeisering.

Nøkkelord: EU, fotball, Bosmandommen, europeisering, EU konkuransepolitikk

From opponent to fellow team player. The EU, Norway and professional football, 1995–2010

In 1995, the European Court of Justice’s ruling that professional football had to adhere to EU’s Single Market rules prompted a strong and negative reaction from clubs and associations right across Europe. The Bosman ruling obliged the European Commission to clarify the status of football as a commercial activity, the three key issues being player transfers, quotas for foreign players and commercial media rights. This article explores Norwegian reactions to Bosman and the subsequent development of a new regime for professional football. Initially, Norwegian actors saw the ruling as a threat. However, the Commission soon engaged in a dialogue with UEFA with a view to a compromise that would preserve both EU rules and the values central to Norwegian and European football. Norwegian representation in UEFA’s leadership provided national actors with information and insight into opportunities for adaptation. The article illustrates a form of Europeanization that has received limited attention in the literature on Europeanization: namely mutual adaptation.

Vitenskapelig publikasjon
(side 241-257)
av Jan-Erik Lane
SammendragEngelsk sammendrag

Ett förnyat intresse för svenska filosofen Axel Hägerström i början av detta sekel sammanhänger med att hans politiska filosofi och kulturkritik passar mycket väl in i den post-modernistiska rörelsen i Europa. Han skrev en rad mindre uppmärksammade uppsatser och böcker som tagna tillsammans bildar en slags dekonstruktion av den dominerande samhällsideologin kring 1900 – vad Strindberg kallade «det nya riket». Dessa skrifter har ett helt annat flyt än hans tunga text inom kunskapsteori/ontologi. De visar att legitimeringen av borgarklassens hegemoni i det kapitalistiska samhällets överbyggnad – moral, jurisprudens och religion – är baserad på ingenting annat än subjektiva värderingar.

Nøkkelord: Axel Hägström, Friedrich Nietzsche, humanisme, Karl Marx, kulturel kritik, legitimasjon, Max Weber, Michale Foucault, modernisering, nihilisme, objetive verdier, skandinavisk legal realisme, social filosfoi, Uppsala filosofiskole, verdsetting eller vedsettingsholdninger.

Skal det ikke være noen engelsk tittel?

It is 100 years since Swedish philosopher Axel Hägerström started his research project, demystifying objective values in religion, morals and law. His work dealt eminently with political theory and social critique, being a forerunner of Foucault, attacking the established society and its legitimation myths. The evaluation of Hägerström has focused too much on his general epistemology/ontology, neglecting his influential social critique of the ideological hegemony of the bourgeoisie. One may argue, I dare suggest, that his political theory and social philosophy was more original and coherent than his theoretical philosophy. It is time for a re-evaluation of this major modernization theoretician.

Kommentar
(side 258-264)
av Helge Strand Østtveiten
Bokanmeldelse
Konsulenter 2012-årgangen
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon