Universitetet i Tromsø

Masteroppgaver

Mikalsen, Øyvind Hjuring: Det vanskelige eierskapet? En studie av næringspoliti-keres holdninger til statens eierskapsutøvelse

Claussen, Jan Christian: En bonde ved keiserens bord? En drøftelse om vårt moralske engasjement til fattigdomsbekjempelse med et spesielt fokus på bistand

Løvik, Andre: Multifunksjonelle intervensjoner og kapasitetsbygging hos konfliktaktørene? En studie av den internasjonale intervensjon i Somalia (1992-1995)

Universitetet i Nordland

Masteroppgaver

Stordal, Brynjar: Konfliktlinjer i Afghanistan

Zheleznaya, Anna: Bilateralt demokratisamarbeid – noen betingelser. Iverksetting av et demokratiprosjekt mellom nordlandskommuner, Nordland fylkeskommune, Leningrad Oblast administrasjon og russiske kommuner

Ljunggren, Tor Arne Bell: Mellom tillitsvalgt og folkevalgt: En studie av politiske lederroller

Hansen, Maria: Party-system, government and clevage structure in Hungary 1989–2010

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Masteroppgaver

Pettersen, Kristian: Religion and Political Intolerance in the US. A cross-sectional analysis

Almenning, Anders: ETP ZEP som styringsnettverk. En studie av norske aktørers arbeid for CCS i EU

Grøttum, Eva Therese: Valgnyheter og nyhetsvalg. En innholdsanalyse av nyhetenes informasjonsverdi i forkant av stortingsvalget 2009

Sandberg, Siri: Mellom prinsipper og pragmatisme: Menneskerettigheter i utenriks-politikken

Flobergseter, Anne Charlotte: Revisiting the Imperial Presidency

Universitetet i Bergen, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Masteroppgaver

Aarberg, Sol: Kulturbyggingen i NAV

Alkholt, Aimar: Nigerian Criminal Networks: a comparative analysis

Fagerbakke, Susanne Lier: How do the spheres of state, industry and university -contribute to learning and innovation in the Orkney Marine Energy Sector & what characterises their interaction? A case study of how a local network -contributes to learning and innovation in the Orkney Marine Energy Sector

Findlater, Tim: Political parties and women candidates in Canada: Influences on party election of male to female ratio

Folkestad, Ragnhild Svendsen: Lovet være sikkerhet – En historisk-institusjonell analyse av sikkerhetsreguleringen i norsk petroleumssektor fra 1972–2009

Fosnes, Cindy Lebon: Kunnskap om organisering – Organisering av kunnskap. En analyse av Bergen marine forskningsklynge

Landgraf, Line: Hvilken profesjonsidentitet har norske soldater, og hva kan forklare deres identitet?

Martinsen, Aleksander Sten: Rederskatt – En studie av rederiskattesaken i 2007

Universitetet i Bergen, Institutt for sammenliknende politikk

Masteroppgaver

Alvsåker, Odin Lekve: Between Communism and Democracy. Why Postcommunist Regimes get ‘Stuck in Transition’

Jakobsen, Kristian Blixhavn: Social capital – Hvor kommer det fra?

Nordø, Åsta Dyrnes: Explaining compliance: What makes the polluter turn green? An event history analysis of member state compliance with the Montreal Protocol

Aabrek, Kjell-Knut: Norsk deltagelse i FN-ledete operasjoner etter den kalde krigen

Aasebø, Anette Faane: Styringsevne i Botswana og Namibia

Universitetet i Agder

Masteroppgaver

Hodnemyr, Jenny A: Ungdom og media – Elevers fortolkning av annonser for hjelpeorganisasjoner

Homme, Torgeir: Tillitsvalgt – ansatt og utsatt? En kvantitativ studie av tilfredshet med tillitsvalgte

Jørgensen, Kjetil Refsnes: Eksurbanitet – å bo på landet og leve i byen

Svarstad, Christine: Påvirker arbeidsbelastning og omfang effekten av deltakelse i en endringsprosess?

Vatne, Marianne: Task revision og autoritet. En eksperimentell studie ved Universi-tetet i Agder

Bendiksen, Ragnhild: Kombinasjonsstillinger – fremtidens bemanning i helsetjenestene? Erfaringer med kombinasjonsstillinger i Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus HF

Holte, Paal Ousland: Islamske representasjoner i amerikansk politikk

Hye, Linda: ’NAV forvaltningen? fra et klassisk maskinbyråkrati til en nettverksstruktur – eller noe midt i mellom?’ En studie av den nye arbeids- og velferdsforvaltningen… en organisasjons arkitektonisk reise?

Tufan, Hasan og Ahmad, Mirza Murad: Nytt elektronisk billett- og betalingssystem i Oslo – En studie av beslutninger

Erdvik, Grete Kruger: Hvordan iverksettes oppdragsdokumentet fra Helse Sør Øst (HSØ) ved Sørlandet Sykehus Helesforetak (SSHF)? Hvordan kan samsvar og avvik forklares? En kvalitativ undersøkelse

Benno, Kristian Einarsen: Hva er gruppetenkning og hvordan kan gruppetenkning forklares?

Universitetet i Oslo

Doktoravhandlinger

de Wilde, Pieter: How Politicisation Affects European Integration: Contesting the EU Budget in the Media and Parliaments of the Netherlands, Denmark and -Ireland

Lie, Amund: Coordination Processes and Outcomes in Norway and New Zealand: The Challenge of Inter-Organizational Coordination of Food Safety Issues

Offerdal, Kristine: The politics of energy in the European High North: Norway and the ‘petroleum dialogue’ with the USA and the EU

Masteroppgaver

Jensen, Bernhard: En nasjonal, føderal eller regional europeisk Union?

Høverstad, Martin: Et nytt grep på helse-Norge? En prosess- og innholdsanalyse av forslaget om samhandlingsreform

Trøyflat, Marianne Granheim: Tenesteimport og lønskamp – eit komparativt -studium av arbeidslivsrelasjoner i Noreg og Sverige

Valberg, Anna Helene: Regnskogsamarbeidet mellom Norge og Brasil – En analyse av mål og makt bak REDD-avtalen

Dahl, Sigurd: I møte med den Russiske bjørn: Spille død eller løpe?

Madsen, Marius Orningård: Muslim Brothers in the Mirror – A modernizing agent in contemporary Egypt

Skurtveit, Astrid Pernille: Krisehåndtering i hegemoniens skygge. Russland og -Ukrainas håndtering av tre kriser i forbindelse med Svartehavsflåtens stasjonering på Krim

Hageseter, William Andrè: Liberale partier i Europa – policy-posisjoner og politiske skillelinjer

Pettersen, Cristopher Bryhn: Staten: En produsent av opprørsbevegelser – En studie av indirekte styre og nypatrimonialisme i Liberia

Heggdal, Jomar Talsnes: Øremerking: Hvorfor vekst i praksis tross prinsipiell motstand? – Hvordan argumenterer stortingspolitikerne rundt bruken av øremerking overfor kommunene 1999–2009?

Eriksen, Christine Øverli: Det bor bare kvinner i Kongo – En kvantitativ innholdsanalyse av norsk kongopolitikk i perioden 2005–09

Iqbal, Samaria: Hvorfor kommer de ikke lengre til Lampedusa – Analyse av den italienske regjeringens kamp mot ulovlig innvandring til Lampedusa på -Sicilia

Dvergedal, Thomas Vegheim: Sosialdemokratisk paradis? Har en sosialdemokratisk strategi bidratt til en vellykket utvikling på Mauritius?

Skogen, Mads: Business as usual? Interest groups in the European Union

Müller, Andreas: Innvandrere og organisering – Politisk representasjon av denizens i Norge

Ratikainen, Ida Hauger: Can Aceh Learn from Scandinavia? An Upside Down Comparison of Popular Representation

Miard, Kadri: Lobbying during the revision of the European Emissions Trading -System: Easier for Swedish industrial insiders than for Norwegian outsiders?

Grønning, Ola: Utformingen av Den europeiske unions utenrikspolicy – En studie av spenningsfeltet mellom Kommisjonens og Rådets policyprosesser rettet mot Israel–Palestina- konflikten

Vestgården, Thomas: Keeping the Americans in – The Impact of Afghanistan on Transatlantic Relations with NATO

Aasen, Kari: Russisk oljetransport gjennom Barentshavet – En tilfellestudie av den norske responsen

Jonassen, Rakel: Trygt drikkevann til verdens fattige – En kvalitativ studie om hvordan det internasjonale samfunn bør arbeide fram mot oppnåelse av FNs tusenårsmål i 2015

Hasle, Torgunn: Hvem setter dagsorden i norsk utviklingspolitikk? En analyse av Kirkens nødhjelp og Norsk Folkehjelps arbeid i Tanzania

Hovden, Hanne Elisabeth: Enforcement versus Management – Comparing Two Analyses of Compliance in and Effectiveness of International Environmental Regimes

Søndenaa, Eli Friisø: Corruption and Corporate Social Responsibility in China – The case of Norwegian shipping industry

Trætteberg, Håkon Dalby: Økonomisk boble på Island: Animal spirits utemmet? – En analyse av den økonomiske boblen på Island 2003 til 2008

Hiim, Henrik Stålhane: The Logic of Restraint – China’s Nuclear Policies in an Era of Reform

Foss, Jens Martin: En norsk storkoalisjon? En komparativ analyse av mulighetene for et regjeringssamarbeid mellom sosialdemokrater og konservative i norsk og tysk politikk

Gazica, Mirjana: Fornuft og Følelser – En analyse av Arbeiderpartiets og Fremskrittspartiets argumentasjon i innvandrings- og integreringsdiskursen på stortingsdebatter fra 1990 til i dag

Garshol, Ole: Perpetual Fear, Eternal Vigil – Norwegian Defence Efforts, a Dependence on NATO

Rogstad, Ingrid Dahlen: Annerledespolitikere i kjønnede rammer? En analyse av kjønnsstereotypier i medievalgkampen 2009

Stenersen, Andreas Bratshaug: Busetjing av flyktningar – Statleg forplikting og kommunal utfordring. Ein komparativ analyse av Larvik og Sandefjord kommune sine busetjingsvedtak og handsaming av oppmodingar frå IMDi

Wirkola, Elida R. H.: Reform of the UN Security Council and Veto Player Theory

Hvidsten, Andreas: Aid Commitments and Strategic Behaviour – Game-theoretic explanations of donor stinginess

Rajpoot, Hamzah Ahmed Nordahl: Norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk – En analyse av regjeringene Bondevik II og Stoltenberg II sin forsvarspolitiske argumentasjon

Ruud, Stine Marie: Let it rain? Assessing the effects of rainfall variability on violent conflict

Odden, Guro Hortemo: Hjerneflukt til Norge – Norges normative ansvar ved rekruttering av helsepersonell fra fattige land

Flatø, Hedda: Access to Healthcare in Rural China – A Public Administration Approach

Sveein, Anja Wedde: Interstate Management of Transnational Conflict – A study of the African Union’s security politics in the Great Lakes region

Florén, Anna: Dubbelt statsborgarskap. ‘Ett hot mot det norska fellesskapet och en realitet i det pragmatiska Sverige’

Christensen, Anne Raaum: Emissions Trading and Statkraft. How EU climate policy has affected Europe’s largest renewable energy company

Arntsen, Arnhild: The continuity of neo-colonial practices in a new context