Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Vitenskapelig publikasjon
(side 185-203)
av Leif Christian Jensen
SammendragEngelsk sammendrag

I denne artikkelen introduseres begrepet diskurskooptering på bakgrunn av et empirisk fenomen som ble avdekket i en diskursanalyse av den norske petroleumsdebatten rundt utvinning i Barentshavet. 1162 artikler fra fire norske aviser utgitt i perioden mellom desember 2003 og oktober 2005 utgjør det opprinnelige datagrunnlaget for studien. Det empiriske fenomenet dreier seg om hvordan én diskurs [boring for miljøet] i en diskursiv kamp går rett inn i kjernebestanddelen til motdiskursen [nei til boring], snur logikken på hodet og gjør resonnementet til sitt eget. Én diskurs står igjen styrket med et nytt og kraftfullt resonnement, mens den andre diskursen er nærmest tilsvarende svekket, ikke ulikt logikken i et klassisk nullsum-spill: Den «offensive diskursen» er ikke bare styrket isolert sett, men har innkassert en foreløpig «seier» i den diskursive kampen, også relativt i forhold til den andre. Artikkelen trekker på kooptering og koopterende prosesser i Norge for å begrepsfeste fenomenet gjennom å utlede følgende definisjon: Diskurskooptering beskriver hvordan én diskurs trenger inn i kjernen til en motdiskurs, snur denne logikken på hodet slik at det nye resonnementet utgjør en ny komponent som bidrar til å reetablere hegemoni og politisk oppslutning.

Nøkkelord:Barentshavet, diskurskooptering, interdiskursiv, kooptering, nordområdene

Norwegian oil drilling to help the environment: Introducing «discourse cooptation» as a new analytical term

In this article, the term «discourse-cooptation» is introduced based on an empiric phenomenon discovered in a discourse analysis of the Norwegian petroleum debate concerning petroleum extraction in the Barents Sea. The study is based on qualitative data in the form of 1162 articles published in four Norwegian newspapers between December 2003 and October 2005. The phenomenon in question is how a discourse [drilling for the environment] in a discursive battle enters the core of the opposing discourse [no to drilling], turning its logic on its head into a core component of its own make up. One discourse is left with a new powerful component, while the other seems proportionally weakened, not unlike the logic in a classic zero-sum game: The «aggressive» discourse is not only strengthened in absolute terms, it has gained relative to the other. The article draws on cooptation in general and cooptive processes in Norway more specifically to present the following definition: Discourse cooptation describes how a discourse enters the core of another discourse in a discursive battle, turns its logic on its head, which creates a new line of reasoning, and contributes to re-establishing hegemony and political support.

Keywords: Barents Sea, discourse-cooptation, High North, interdiscourse, interdiscursivity

Vitenskapelig publikasjon
(side 204-234)
av Synnøve Jenssen
SammendragEngelsk sammendrag

Hvordan bruker de folkevalgte rommet for lokale prioriteringsdiskusjoner? Betingelsene for demokratisk styring i kommunene har vært et sentralt tema de siste tiårene, og flere reformer har hatt som siktemål å styrke lokalpolitikernes innflytelse i kommunene. De folkevalgte tiltenkes en klarere strategisk rolle. Hvordan opptrer lokalpolitikere, og klarer de å utøve de nye rollene som de er tiltenkt? Artikkelen drøfter i hvilken grad dette kommer til syne i praktisk politikk. For å belyse disse spørsmålene studeres ulike arbeidsmåter i forbindelse med formannskaps- og kommunestyrebehandlingen av kommunebudsjettet i to nabokommuner. Det empiriske grunnlaget for artikkelen er observasjoner av lokalpolitikernes budsjettdrøftinger i to perioder med 20 års mellomrom. Studien viser at kommunene bruker prioriteringsdiskusjonene på helt ulike måter, og det er forskjeller med hensyn til hvilke innfallsvinkler som gjelder i budsjettdebattene. Vi kan snakke om arbeidsmåter som skaper ulike politikerroller.

Nøkkelord:arbeidsmåter, budsjettdebatter, politikerroller, politisk autonomi, strategiske ledere

Local democracy running idle?

How do local councillors utilize the space available for political discretion and autonomy? The conditions for democratic governance in Norwegian municipalities have been a recurring issue for decades, with several reforms being implemented to strengthen the impact of elected representatives, primarily by giving them a clearer strategic role. How have local councillors responded? Have they been able to meet expectations and take on their new role as political strategists? The article is an attempt to answer these questions on the basis of a study of how political issues are framed and decisions made and justified by elected representatives in two neighbouring municipalities. Data were collected by observing and recording budgetary debates in the local assemblies and executive committees of both municipalities during two periods, twenty years apart. The study shows considerable variation between the municipalities with regard to the conduct as well as the framing of budgetary debates. In short, variations in standard procedures and «operational styles» seem to influence the ways in which local politicians define and fulfil their roles as elected representatives.

Keywords: budgetary debates, operational style, political discretion, political roles, strategic leaders

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon