Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Norsk statsvitenskapelig tidsskrift
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
Norsk statsvitenskapelig tidsskrift publiserer bidrag innen politisk teori og metode, offentlig politikk og administrasjon, komparativ politikk og politisk atferd, samt internasjonal politikk. Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 i Universitets- og høgskolerådets oversikt over publiseringskanaler. 

Artiklene skal reflektere bredden i den statsvitenskapelige forskningen i Norge, og tidsskriftet er derfor åpent for ulike tematiske bidrag basert på forskningsresultater, oversiktsartikler, kommentarer og debattinnlegg. Gjennom bokanmeldelser holdes leserne orientert om ny litteratur.

Tidsskriftet mottar også artikler og ideer til temanumre. En instruks for gjesteredaktører kan leses her

Norsk statsvitenskapelig tidsskrift utgis av Universitetsforlaget med støtte fra Nasjonalt tidsskriftkonsortium for humaniora og samfunnsvitenskap og i samarbeid med Norsk statsvitenskapelig forening. Tidsskriftet ble etablert i 1985 og har siden den gang vært medlemstidsskriftet til Norsk statsvitenskapelig forening. 

Norsk statsvitenskapelig tidsskrift utkommer kvartalsvis og publiserer på norsk, svensk og dansk.

Tidsskriftet kårer hvert år den beste artikkelen i foregående årgang, og prisen er oversettelse og publisering i World Political Science Review. Les mer om prisen og tidligere vinnere her.

Fra og med 2017 utgis tidsskriftet med åpen tilgang (open access).

KVALITETSVURDERING
Tidsskriftet praktiserer «dobbelt blind» fagfellevurdering, hvor verken fagfellene eller forfatteren kjenner hverandres identitet. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør.

Tidsskriftet krever ingen vurderings- eller publiseringsavgifter.

INDEKSERING
Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser:
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 • Norart
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Service
 • WorldCat Local (OCLC)
Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige), i Uddannelses- og Forskningsministeriets autorisasjonsliste for serier (Danmark) og i Publikationsforum (Finland).

Alt innhold i dette tidsskriftet eksporteres også til Portico, et arkiv som sikrer varig tilgang til digitale tidsskrifter, bøker og samlinger.

 
Redaktører
Gunnar Thesen, professor, Universitetet i Stavanger
Arild Aurvåg Farsund, professor, Universitetet i Bergen

Redaksjonssekretær
Andrea Kronstad Felde, stipendiat, Universitetet i Bergen

Redaksjonsråd
Lauri Karvonen, professor, Åbo Akademi University
Drude Dahlerup, professor, Stockholms Universitet
Hilmar Rommetvedt, forsker I, NORCE Norwegian Research Centre
Erik Oddvar Eriksen, professor, Universitetet i Oslo
Øyvind Østerud, professor, Universitetet i Oslo
Per Lægreid, professor, Universitetet i Bergen
Anne Mette Kjær, lektor, Aarhus Universitet
Hans-Kristian Hernes, professor, UiT - Norges arktiske universitet

Kontakt

Norsk statsvitenskapelig tidsskrift
v/Andrea Kronstad Felde
Universitetet i Bergen
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Postboks 7802
5020 Bergen

Bøker for anmeldelse: Andrea Kronstad Felde, Bendixensvei 1, 5063 Bergen 
(Gjeldende fra og med 2017-årgangen)

Norsk statsvitenskapelig tidsskrift er et vitenskapelig tidsskrift med «gull» åpen tilgang (open access). Det betyr at det er gratis tilgjengelig for alle på internett, uten noen form for betalings-, registrerings- eller innloggingsbegrensninger.

Som forfatter i dette tidsskriftet beholder du utgiverrettighetene til din egen artikkel, uten restriksjoner. Du gir også enhver tredjepart retten til fritt å lese, laste ned, kopiere, distribuere, skrive ut, søke i eller lenke til den fullstendige og ferdig bearbeidede teksten i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Bruken er begrenset til ikke-kommersiell aktivitet.

FORFATTERVEILEDNING NORSK STATSVITENSKAPELIG TIDSSKRIFT
 

Før du sender inn ditt manuskript til redaksjonen ber vi om at du leser forfatterveiledningen nøye.

Innlevering av manus

Manuskripter sendes via tidsskriftetes ScholarOne-side: https://mc04.manuscriptcentral.com/uf-stat

Om tidsskriftet

Norsk statsvitenskapelig tidsskrift er medlemsbladet til Norsk statsvitenskapelig forening. Det henvender seg først og fremst til norske lesere. NST tar imot artikler på norsk, dansk og svensk. Unntatt i helt spesielle tilfeller antas ikke artikler på ikke-skandinaviske språk. Tidsskriftet mottar bidrag i form av fagartikler, kommentarartikler, og bokomtaler. Denne veiledningen gjelder for alle disse bidragene.

Sjekkliste før innsending, krav til manuskriptet

Manuskriptet skal inneholde følgende:
 • Tittel og forfatternavn
 • Sammendrag på engelsk og skandinavisk (inntil 250 ord)
 • 3–5 nøkkelord, både engelsk og skandinavisk
 • Selve manusteksten
 • Nummererte noter, organisert som fotnoter
 • Litteraturreferanser, alfabetisk ordnet etter APA6-stilen
I egne dokumenter:
 • Nummererte bilder, illustrasjoner eller grafer i egnet filformat (for eksempel .eps, .jpeg, .pdf) med henvisning i manus. Tabeller plasseres på riktig sted i manus.
 • Forfatters navn, institusjonstilknytning og e-postadresse
   
Fagartikkel

Bør normalt ikke være vesentlig lengre enn 52 000 tegn (medregnet mellomrom og fotnoter). Dette tilsvarer ca. 8 000 ord. Dersom et innsendt bidrag i vesentlig grad overstiger denne grensen, vil redaksjonen normalt be forfatteren om å kutte i manuskriptet.

En fagartikkel skal holde et solid akademisk nivå og et høyt språklig presisjonsnivå. Fagartikkelens formål er å bidra til utviklingen av fagfeltet. Den skal gi ny innsikt i statsvitenskapelige spørsmål.

Alle fagartikler må ha to sammendrag, et på norsk (evt. annet skandinavisk språk), og et på engelsk. Fagartikler skal også ha nøkkelord på begge språk.

Kommentarartikkel

Redaksjonen ønsker også kortere innlegg, for eksempel faglige kommentarer om aktuelle problemstillinger. En kommentarartikkel har artikkelens form; den skal gå ut fra en klar problemstilling og ha et avgrenset, logisk argument, men kan være friere i formen og stiller mindre krav til teori og empirisk belegg. Formålet med kommentarartikler er å fange opp de behov for aktualitet og meningsutveksling som ikke dekkes av fagartiklene alene. De skal oppmuntre til debatt, og kan godt være mer spissformulert enn en vitenskapelig artikkel.          

Lengden kan variere, men en kommentarartikkel bør helst ikke overskride 22 000 tegn (medregnet mellomrom), eller ca. 3500 ord. Kommentarartikler skal også ha sammendrag på engelsk (maks 1800 tegn) og norsk (maks 1500 tegn).

Bokomtale

En faglig kritisk vurdering av et nylig utgitt faglitterært verk. Omtalen skal gi en saklig vurdering av bokens innhold, struktur og form i lys av anmelderens egen innsikt i temaet. En bokanmeldelse inneholder gjerne:
 1. en kort presentasjon av forfatter og bok; som setter argumentet inn i en sammenheng.
 2. en kort gjengivelse av bokas argument, gjerne på en måte som gjenspeiler bokas struktur
 3. en kort vurdering av argumentet og kommentarer til boka
Bokomtaler bør normalt ikke vesentlig overstige 9000 tegn. Bruk ikke fotnoter i bokomtaler; det er det anmeldte verket som skal stå i fokus.

Sitat i teksten

Ved sitat i teksten bruk rettskrivingsreglene til det språket artikkelen er skrevet på. 

Noter

Noter skal være i form av fotnoter. Notene skal først og fremst inneholde tekniske opplysninger om kilder og lignende. Saksforhold som har betydning for framstillingen bør heller inngå i teksten.

Illustrasjoner/grafer/diagram 

Dersom manuskriptet inneholder illustrasjoner, figurer eller liknende, skal disse sendes inn som separate filer. I teksten markeres ditt forslag til plassering av illustrasjonen med hakeparenteser på en egen linje, helst mellom to avsnitt, f.eks. [Ill. 1]. Selve illustrasjonen, figuren e.l. skal altså ikke ligge i tekstfilen ved innsending. Unntaket er tabeller som er laget i Word. Disse skal legges inn på ønsket sted i manuskriptet.

Alle figurer og tabeller som benyttes i manuskriptet må være tillatt å publisere på nett. Dersom det ikke er forfatteren selv som har laget figuren, skal navnet på tegner eller fotograf oppgis i figurteksten. Forfatteren innhenter selv tillatelse til bruk av tidligere publiserte illustrasjoner. Plassering av figurer og tabeller i teksten markeres i manuskriptet.

Referansesystem

Tidsskriftet bruker APA 7th referansestil.
Disse nettstedene kan konsulteres for en innføring i hvordan referanser føres:

https://sokogskriv.no/referansestiler/apa-7th.html
https://kildekompasset.no/referansestiler/apa-7th/

Referanser i tekst

APA bruker forfatter og årstall i referanser. Når man refererer eller oppsummerer en kilde settes forfatterens etternavn og årstall i parentes i teksten på denne måten: (Andersen, 2011; Andreassen, 2004; Askheim, 2009). Hvis referansen har to eller flere forfattere benyttes &-tegnet: (Deegan & Anderson 2006).

Referanseliste 

Referanselisten skrives til slutt etter hovedteksten. Referanselisten føres alfabetisk på første forfatters etternavn. Hver referanse har innrykk andre linje på alle referanser (hengende innrykk).

DOI

Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL, og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på http://search.crossref.org/.

Eksempel på plassering av DOI-kode med APA-referansestilen:
J. Müller. (2011). The Sound of Silence, Historische Zeitschrift292 (1), 1–29. https://doi.org/10.1524/hzhz.2011.0001
 

Etter innsending: Fagfellevurdering

Tidsskriftet har gjensidig anonym fagfellevurdering. Manuskriptet skal være anonymisert. Det betyr at forside og forfatteromtale må være i et separat dokument og at alle eksplisitte selvreferanser må anonymiseres.

Når redaktøren har antatt artikkelen for publisering, vil artikkelen bli korrekturlest. Forfatter vil motta korrekturlest artikkel for kontroll og godkjenning. Det er ikke anledning til å foreta større endringer som vil kreve ny vurdering fra redaksjonen på dette tidspunktet.

Korrekturlest artikkel stiles i tråd med tidsskriftets mal og vil bli sendt til forfatter (1. korrektur) for endelig godkjenning. Tilføyelser og endringer i artikkelen må unngås. Direkte feil skal rettes, og mindre, nødvendige endringer av hensyn til senere tilkommet materiale kan foretas. Eventuelle merknader til 1. korrekturen sender forfatteren til redaksjonssekretæren senest innen 3 arbeidsdager. 2. korrekturen leses normalt kun av redaksjonen.

Etter publisering

Norsk statsvitenskapelig tidsskrift er et vitenskapelig tidsskrift med «gull» åpen tilgang (open access). Det betyr at det er gratis tilgjengelig for alle på internett, uten noen form for betalings-, registrerings- eller innloggingsbegrensninger.

Som forfatter i dette tidsskriftet beholder du utgiverrettighetene til din egen artikkel, uten restriksjoner. Du gir også enhver tredjepart retten til fritt å lese, laste ned, kopiere, distribuere, skrive ut, søke i eller lenke til den fullstendige og ferdig bearbeidede teksten i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Bruken er begrenset til ikke-kommersiell aktivitet.

 

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon