Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 182)
av Connie Berthelsen
Artikler
Sykepleieledelse ved mistanke om barnemishandling
– tilretteleggelse og omsorg til barnets beste
Vitenskapelig publikasjon
(side 183-196)
av Kari Skarsaune & Terese Bondas
SammendragEngelsk sammendrag

Bakgrunn: Barnemishandling er vanskelig å avsløre og sykepleierne opplever etisk dilemma ved mistanker. Sykepleiere trenger veiledning og støtte av sin leder, noe de ofte savnet. Det er lite kunnskap om sykepleieleders erfaringer ved mistanke om barnemishandling. Studien er en del av et større forskningsprosjekt. Hensikt: Å belyse sykepleieledernes erfaringer, når det er mistanke om barnemishandling ved en barneavdeling. Metode: Kvalitativ deskriptiv design med individuelle intervju basert på strategisk utvalg av åtte sykepleieledere fra barneavdelinger ved norske sykehus. Det er brukt kvalitativ innholdsanalyse med en induktiv analyse og en latent tilnærming. Resultat: Tre temaer utpekte seg. Ledernes holdning var basert på bevissthet og kunnskap og de prøvde vare en bauta og ledestjerne for personalet. Lederne overtok ikke ansvaret, men sørget for at barnet og familien ble ivaretatt. Lederne jobbet i kulissene for barnets beste ved å ivareta hele familien og personalet. Studiens hovedfunn ved mistanke om barnemishandling på barneavdeling er «tilretteleggelse og omsorg til barnets beste». Konklusjon: Sykepleierlederne tar ansvar når barnemishandling er mistenkt. De prøver å legge til rette for sykepleie med barnets beste i tankene ved tilrettelegging slik at sykepleierne kan gi omsorgsfull pleie til hele familien.

Background: Nurses often miss support and guidance from their nursing leader when encountering the ethical dilemma of suspecting child abuse. There is scarce knowledge about the nurse leaders’ experiences when suspecting child abuse. The study is part of a larger research project. Aim: To illuminate the experiences of first line nurse managers when there is a suspicion of child abuse at a children’s ward. Method: Qualitative descriptive design with individual interviews based on a strategic sample of eight first-line nurse managers from Norwegian hospitals. Findings: Three themes emerged. The nurse leaders showed distinct attitudes based on their consciousness and knowledge, and they strived to be a leading star for the staff. The nurse leaders did not overtake responsibility but tried to ensure that the child and the family were taken care of. The nurse leaders worked behind the scenes to care for the whole family and the staff. ‘Facilitating and caring with the child’s best interests in mind’ emerged as the main theme. Conclusion: Nurse leaders take concern when child abuse has been suspected at their ward. They facilitate nursing care with the child’s best interests in mind so that nurses can provide nursing care to the whole family.

Vitenskapelig publikasjon
(side 197-207)
av Anja Vasset, Sven Inge Molnes & Frøydis Vasset
Sammendrag

Background and purpose: This study was to gain extended knowledge of health professionals’ experiences with handling respiratory problems of children prehospital. Thorough and safe prehospital work can be basic for people in the community. Method: Three focus group interviews were conducted with 17 informants. They represented eight different ambulance stations/doctors’ offices. Result: The study shows limited experience with handling respiratory problems of children, especially in acute and critical situations. The study shows elements of uncertainty in the use of medical equipment, low maintenance training and inadequate training. There were technical procedures that the informants were unsure about, and several said that fortunately they had not participated in dramatic situations with respiratory delivery of children. Conclusion: There are elements of insecurity of health personnel in the ambulance in terms of airway handling and use of medical equipment for children. The reason may be low maintenance and inadequate training.

Vitenskapelig publikasjon
(side 208-220)
av Pernille Skovby, Hanne Juul & Annesofie Lunde Jensen
SammendragEngelsk sammendrag

Dialogmøde er en metode til at undersøge patienter og pårørendes forskellige oplevelser og forståelse af den kliniske praksis. Det betragtes som en metode, der kan bruges til udvikling af klinisk praksis. I denne artikel undersøges, hvorvidt, sundhedsprofessionelle oplever de anvendte den viden, de havde fået fra forældrene i dialogmøder til at udvikle sygepleje i klinisk praksis. Undersøgelsen bestod af to dele: 1) afholdelse af fire planlagte og strukturerede dialogmøder med forældre til børn indlagt på Børneintensiv/opvågning (Aarhus Universitetshospital) og sundhedsprofessionelle og 2) afholdelse af fokusgruppe interview med systematisk opsamling af de sundhedsprofessionelles erfaringer med at anvende viden fra dialogmøderne til udvikling af klinisk praksis. Resultaterne fra dialogmøderne blev brugt i fokusgruppe interviewet med de sundhedsprofessionelle, hvor der fremkom tre hovedtemaer: 1) Dialogmøder gav anledning til refleksion og udvikling, 2) Dialogmøder gav fælles forståelse og platform for sygeplejerskerne og 3) Dialogmøder gav mulighed for anerkendelse af sygeplejen. Undersøgelsen viste, at sygeplejerskerne og lægerne gav udtryk for, at dialogmøderne gav mulighed for fælles refleksion og var en effektiv måde, at få feedback fra forældrene. Dette i forhold til forældrenes forventninger og ønsker, samt hvorledes de sundhedsprofessionelle kunne arbejde med at forbedre praksis og arbejde ud fra familie centreret sygepleje.

Dialogue meetings are a method to explore levels of experience and share understanding. It is a way to development clinical practice. This study investigates whether Health Care Professionals (HCP) used systematic feedback from parents of the children who were admitted to a PICU, as a tool for development of nursing care. The study consists of two parts: 1) the organization of four structural dialogue meetings with the parents, and the involved HCP and 2) holding a focus group interview with systematic gathering of the HCP’s’ experiences of knowledge from the dialogue meetings. The results from the dialogue meeting were used in the focus group interview, where three main themes emerged: 1) Dialogue meetings gave rise to both reflection and development. 2) Dialogue meetings gave a common understanding and a unified platform for nurses. 3) Dialogue meetings allowed for the recognition of nursing care in the ward. The study showed that HCP experienced that dialogue meetings allowed for joint reflection and feedback from the parents, which are beneficial for the development of care. Additionally, the parents offered expectations and wishes in line with their suggestions on how health professionals could work to improve their practices in relation to working with the Family Centred Care.

Vitenskapelig publikasjon
(side 221-234)
av Liv Karin Bjerkvik & Berit Taraldsen Valeberg
SammendragEngelsk sammendrag

Bakgrunn: Norsk bachelorgrad i sykepleie skal kvalifisere for ansvar til å ivareta menneskets grunnleggende behov og pasienter med komplekse og sammensatte sykdomsbilder. Det er begrenset kunnskap om kompetanse ved endt utdanning, men forskning viser at nyutdannede er lite forberedt for ansvaret som sykepleier. Kunnskap om hvordan nyutdannede vurderer sin kompetanse er derfor nyttig. Hensikt: å kartlegge hvordan nyutdannede sykepleiere vurderer sin kompetanse. Metode: Studien har et deskriptivt design og data er innsamlet som en anonym elektronisk spørreundersøkelse. Et bekvemmelighets utvalg av 360 sykepleiere utdannet fra samme universitet ett år tidligere ble inviterte til å delta, og 129 av disse (36 %) svarte. Funn: Kompetanseområdet «kommunikasjon og samhandling» fikk høyeste gjennomsnittsverdi, 3,7 (SD:0.7) på en skala fra 1-5. Kompetanse rettet mot grunnleggende behov ble vurdert som god/meget god. Medisinskfaglig, veiledende, kunnskapsbasert, lovgivning/kvalitetsutvikling og administrativ kompetanse ble vurdert som under middels/middels. Selvstendig beslutningsevne og mot til å gi uttrykk for egne meninger ble også vurdert som middels, og den første tiden som nyutdannet var preget av faglig usikkerhet og stor arbeidsbelastning. Informanter i sykehus vurderte lavere nytte av utdanningen sammenlignet med de som arbeidet i andre helseinstitusjoner. Konklusjon: Bachelorutdanningen bør legge mer vekt på behandlingsrettet sykepleiefaglig kompetanse og læringsformer som styrker selvstendig vurderingsevne. Studiens funn understreker et behov for mer kunnskap om nyutdannede sykepleieres kompetanse for å sikre relevante utdanningsmål.

Background: The Norwegian bachelorʼs degree in nursing aims at qualifying for care of basic human needs and patients with complex healthcare needs and comorbidity. Research on competence at the final stage of education is limited, but studies show that newly qualified nurses are poorly prepared for the responsibility as a nurse. Knowledge on how newly qualified nurses assess their competence is therefore useful. Aims: to explore how newly educated nurses assess their competence. Method: The study has a descriptive design and data is collected as an anonymous electronic survey. A convenient sample of 360 nurses educated from the same university one year ahead were invited to participate, and 129 of these (36 %) responded. Results: Communication and collaborative skills received the highest average scores 3.7 (SD 0.7) on a scale of 1-5. Competences aimed for support of basic human needs were rated as good/very good. Medical- technical, teaching-support, evidence-based, legislative and leadership/development competencies were rated as intermediate. Independent decision-making skills and courage to express oneʼs own opinions were rated as mediocre, and the introductive period as a newly qualified nurse was dominated by professional insecurity and heavy workload. Respondents employed in hospitals assessed lower benefits of the education compared with those working in other health-care institutions. Conclusion: The bachelorʼs program in nursing should put more emphasis on treatment-oriented nursing care and strategies to promote independent decision-making. The study findings underline a need for more knowledge regarding newly qualified nurseʼs competences which, in turn, may secure relevant aims of the education.

Vitenskapelig publikasjon
(side 235-245)
av Suzanne Forsyth Herling, Karin Frydenlund Jespersen & Ann Merete Møller
Sammendrag

Background: Being cited is increasingly important for the careers of nurses and other professions involved in health care research as well as for funders and journals. There is an increasing awareness that the act of citing may lack objectivity and produce bias. Citation bias is the tendency to cite positive over negative or null results, which is most pronounced where there are multiple articles to choose from. Biased citations may lead to the perception that an intervention is effective when it is not, and it may lead to overestimation of effect sizes in systematic reviews. The aim was to explore motivations and reflections on the choices of sources when nurses and other health care professionals are writing manuscripts and to explore the underlying factors impacting the choices of sources and their opinions of citation bias in health science. Findings: We conducted six one-hour focus group interviews with 24 nurses, physicians and other health care researchers from a mix of clinical specialties. Data was analyzed using systematic text condensation. We conducted member check with the analysis as participants were asked to comment on preliminary findings. We found four themes: Researcher’s integrity, Operating in a minefield, The cycle of supervision and Hands on working with references. Researchers reflected that they had received little instruction on how to work with references initially. They wished to cite appropriately but were predominately driven by the overarching aim of getting published. Factors influencing the selection of references could be placed in five different topics of quality assessment: impact factor, design, accessibility, geography and language. Being peer-reviewed or indexed in well-known databases was not presumed to guarantee quality and some researchers were also critical towards open access publications. Citing was used strategically to boost the career of oneself or others and specifically to enhance the authority of the paper.

Dignity at stake in intensive care units
- experiences of intensive care nurses
Vitenskapelig publikasjon
(side 246-257)
av Linda Sommerstad Olsen & Rita Jakobsen
Sammendrag

The aim of this study is to explore the phenomenon of dignity as experienced by intensive care nurses when providing care to critically ill patients. To explore the phenomenon of dignity, data were collected through individual interviews. Graneheim and Lundman’s interpretation of content analysis was applied for data analysis. The findings highlight three main themes: Dignity as a fundamental aspect of intensive care nursing, Dignity at stake when meeting with critically ill patients, and Dignity at the end of life. Patients’ dignity is often at stake from the moment he or she becomes critically ill. How the nurse meets the patient is crucial to the patient’s experience of dignity. The study shows that nurses must be more aware of their ethical responsibilities and that attitudes, words and behavior have a significant impact on the patients’ dignity.

Nordisk sygeplejeforskning
3-2021, årgang 11
https://www.idunn.no/nsf

Nordisk Sygeplejeforskning – Nordic Nursing Research is a scientifically and peer-reviewed level-one journal. The journal publishes scientific articles and essays. Nordic Nursing Research addresses researchers within the fields of nursing science and health, teachers in the health education, nurses in clinical practice and other professionals.
The journal publishes articles in Norwegian, Danish, Swedish and English.
Nordisk Sygeplejeforskning – Nordic Nursing Research er et vitenskapelig og fagfellevurdert tidsskrift på nivå 1. Tidsskriftet publiserer vitenskapelige artikler og essays, og henvender seg til forskere innen sykepleievitenskap og helsefag, undervisere, sykepleiere i klinisk praksis og andre fagprofesjonelle.
Tidsskriftet publiserer artikler på norsk, dansk, svensk og engelsk.

Editor
Connie Berthelsen (PhD), Zealand University Hospital

National editor Denmark
Elizabeth Rosted (PhD), Zealand University Hospital

National editor Norway
Heidi Jerpseth, Associate Professor, OsloMet – Oslo Metropolitan University

Editorial assistant
Nina Falsen Krohn

Typeset: Type-it AS
ISSN online: 1892-2686
DOI: 10.18261/issn.1892-2686

The journal is owned jointly by Dansk Selskab for Sygeplejeforskning and Norsk Selskab for Sykepleieforskning NSF and published by Universitetsforlaget.

© Universitetsforlaget 2021 / Scandinavian University Press

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon