Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

«Skammen slår beina under meg» – om hvordan mennesker med depresjon erfarer skam

“Shame leaves me crawling on my knees” – how people with depression experience shame
Sykepleier, professor, PhD i sosialantropologi, Senter for internasjonal helse, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Bergen
Sykepleier, professor, PhD i sykepleievitenskap, Fakultet for helsefag, Bergen, VID
Sykepleier, master i psykisk helse, PhD stipendiat, Fakultet for helsefag, Bergen, VID
Sykepleier, professor emerita, Fakultet for helsefag, Bergen, VID

Hensikten med denne artikkelen er å belyse hvordan mennesker med depresjonsdiagnose erfarer skamfølelse. Forskning indikerer at skamfølelsen spiller en vesentlig rolle i forhold til de fleste psykiske lidelser og flere studier viser at skam er en sentral følelse ved depresjon. På grunn av skamfølelsens betydning for mennesker som strever med psykiske lidelser synes det viktig å fortsatt bidra til mer kunnskap. Artikkelen er basert på en hermeneutisk fenomenologisk studie om hvordan mennesker med depresjon erfarer skam. Atten mennesker med moderat depresjon ble dybdeintervjuet. Analysearbeidet var inspirert av van Manens hermeneutisk fenomenologiske analysemetode og viste at deltagerne erfarer skam knyttet til kropp og relasjoner. Fordi skam er livshemmende og sårt for deltagerne er det viktig at sykepleiere forstår kroppslige uttrykk for skam og hva som kan være språk for skam.

Nøkkelord: depresjon, kvalitativ metode, levd erfaring, psykisk helsevern, skam, sykepleie

The purpose of this article is to shed light on how people with a diagnosis of depression experience shame. Research indicates that shame plays a significant role in relation to most mental disorders and several studies show that shame is a central emotion in depression. Due to the significance of shame for people struggling with mental illness, it seems important to continue to contribute more knowledge. The article is based on a hermeneutic phenomenological study of how people with depression experience shame. Eighteen people with moderate depression were interviewed in depth. The analysis work, inspired by van Manen’s hermeneutic phenomenological analysis method, showed that the participants experience shame related to the body and to relationships. Because shame is life-threatening and painful for the participants, it is important that nurses understand bodily expressions of shame and what can be a language of shame.

Keywords: depression, lived experiences, mental health care, nursing, qualitative method, shame
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon