Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Master i spesialsykepleie i anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleie i Norge

Studenterfaringer etter gjennomført studie
Master competencies in anesthesia, intensive care or operating room nursing in Norway
Students’ experience
Professor emerita, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger
Førstelektor/intensivsykepleier, Avdeling: Omsorg og etikk, Master i spesialsykepleie innen intensivsykepleie, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger
Førstelektor/operasjonssykepleier, Avdeling: Omsorg og etikk, Master i spesialsykepleie innen operasjonssykepleie, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger

Bakgrunn: En omlegging av videreutdanninger til mastergradstudium innen spesialsykepleie i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie i Norge er et resultat av Bolognaprosessen, samtidig som det stilles stadig økte krav til kompetanse i det kliniske felt. Det finnes imidlertid lite forskning på hvilken betydning en slik omlegging av studiet og mastergradkompetanse har for spesialavdelingene. Hensikten med studien var å få inngående kunnskap om studenters erfaringer etter å ha gjennomført et nyopprettet mastergradsstudium i spesialsykepleie. Metode: I denne evalueringsstudien anvendes en deskriptivt og eksplorativt design. Utvalget består i utgangspunktet av 50 studenter med fullført mastergradstudium, der det gjennomføres evaluering ved hjelp av spørreskjema og to fokusgruppeintervju (n =13). Kvantitative data er analysert med deskriptiv statistikk hvor dataprogrammet SPSS er benyttet og kvalitative data ble analysert ved hjelp av kvalitativ innholdsanalyse. Funn: Funn viste både muligheter og utfordringer knyttet til masterkompetanse i spesialavdelingene. Svarprosenten på spørreundersøkelsen var 40 % og brukes som supplement til de kvalitative funnene. Studentene erfarte en modningsprosess gjennom studiet der erfaringene med både teori og praksis hadde vært utfordrende. Etter endt utdanning beskrev de tilegnet kompetanse som betydningsfull i framtiden, og at de selv er viktige bidragsytere for å oppnå en kulturendring i avdelingene. Konklusjon: Studien gir økt innsikt i mastergradsutdanningens merverdi for spesialavdelingene og fremhever relevans av utvidet kompetansenivå. Masterkompetanse og tid til faglig fordypning bidrar til faglig kritiske vurderinger og argumentasjon i samhandling med andre yrkesgrupper. Flere spesialsykepleiere med masterkompetanse er sentralt for videre fagutvikling og formidling av eget fag.

Nøkkelord: deskriptivt design, eksplorativt design, evalueringsstudie, mastergradstudium, spesialsykepleiere

Background: Increased competence requirements in the clinical field, and a commitment to the Bologna Process for Higher Education, has resulted in an alteration of the postgraduate education in anaesthesia-, intensive care and operation room nursing into a master’s degree in Norway. However, there is little research on what impact the alteration, and the master’s competencies, has on the specialty departments. Aim: The aim of the study was to gain in-depth knowledge on the students’ experiences after completion of a newly established master’s degree program in advanced nursing. Method: This evaluation study used a descriptive and explorative design. The inclusion criteria are completion of the master’s degree. The sample consisted initially og 50 students. Data was collected through using a quantitative questionnaire and two focus group interviews (n=13). Quantitative data was analyzed by descriptive statistics using the software SPSS. Qualitative data was analyzed using qualitative content analysis. Results: The results show that there are possibilities and challenges related to master’s competencies in the clinical field. The response rate to the survey was 40% and used as a supplement for the quality results. The students experienced professional development throughout the education, while meeting theoretical and clinical challenges. They described the achieved competence as meaningful in future work, and that they have a responsibility to contribute to cultural changes in the wards. Conclusion: The study provides an insight to the benefits and relevance of an increased level of competence achieved through a master’s degree. Research skills, and time for professional development, contributes to critical thinking and professional argumentation when interacting with other professions. More nurses with master’s competencies is essential to further professional development.

Keywords: advanced clinical nurse, descriptive design, master’ degree study, evaluation study, explorative design
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon