Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Helsesykepleieres erfaringer med forebygging av brannskader hos småbarn

En kvalitativ innholdsanalyse
Public health nurses’ experiences with prevention of burns in small children
A qualitative content analysis
Professor, Institutt for helse- og omsorgsvitenskap, Høgskulen på Vestlandet og Avdeling for plastikk-, hånd- og rekonstruktiv kirurgi og Nasjonalt brannskadesenter, Haukeland Universitetssykehus
Førstelektor, Institutt for helse- og omsorgsvitenskap, Høgskulen på Vestlandet
Helsesykepleier, universitetslektor, Institutt for helse- og omsorgsfag, UIT Norges arktiske Universitet ved campus Harstad

Bakgrunn: Brannskader hos barn er et globalt folkehelseproblem. Spesielt utsatt er barn 0-4 år. Helsesøstres erfaringer med å forebygge brannskader fra et kommunebasert brannskadeforebyggende program vil bidra til en dypere forståelse av forebygging av brannskader. Hensikt: Å utforske og beskrive helsesøstres erfaringer med forebygging av brannskader hos småbarn. Metode: Studien har en kvalitativ metode med ett eksplorerende og induktivt design. Det ble foretatt et strategisk utvalg av helsesykepleiere fra en kommune godkjent som «Trygt lokalsamfunn». Totalt 11 helsesykepleiere fra helsestasjonstjenesten deltok i to fokusgruppeintervjuer og ett individuelt intervju. For analyse av data ble det benyttet en kvalitativ innholdsanalyse. Resultat: Helsesykepleieres erfaringer med forebygging av brannskader innebærer «å møte foreldre med individuell tilpasning», «å styrke foreldrerollen» og «å tilhøre et fellesskap med felles visjoner og mål for brannskadeforebygging». Det ble identifisert et felles hovedtema: «Forebygging av brannskader oppleves som et moralsk ansvar». Konklusjon: Det brannskadeforebyggende arbeidet bør i større grad tilpasses individuelt og der kulturelle hensyn bør tas ved planlegging, etablering og gjennomføring av brannskadeforebyggende tiltak. Individuell tilpasset informasjon med empowerment-tilnærming kan styrke familier i deres behov for økt kunnskap og kompetanse. Samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjenesten, frivillige og private aktører vil forsterke det brannskadeforebyggende arbeidet.

Nøkkelord: barn, helsefremmende og forebyggende arbeid, helsestasjonstjenesten, skader, ulykker

Background: Burn injuries in children are a global health issue. Children under the age of four are particularly at risk. Public health nurses (PHN‘s) have a unique role in child burn prevention. Burn injury prevention programs can be effective and have earlier been documented to decrease the incidence of severe childhood burns. Aim: To explore and describe PHNs’ experiences of burn prevention. Method: The study had an explorative, qualitative design with an inductive approach. Eleven PHN‘s from a child health care center located in a municipality approved as «Safe Community» participated in the study. Two focus group discussions and one individual interview were conducted. Qualitative content analysis was used to analyze data. Results: Three categories emerged from the data; «to meet parents with individual adjustments», «empowering parenthood» and «belonging to a community with shared visions and goals for burn prevention in small children», reflected in a common main theme: «Prevention of burns experienced as a moral responsibility». Conclusion: By using individual based information with an empowerment approach, families can be supported in their need for improved knowledge. Collaboration between specialist and primary care, voluntary and private actors will strengthen the burn prevention work in a municipality.

Keywords: accident, child, child health centers, health promotion, injuries
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon