Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Medisinske praksisstudier i forsterket sykehjemsavdeling

– en ny mulighet i sykepleierutdanningen?
Medical clinical placements in specialized nursing home units
– a new opportunity in nursing education?
Førsteamanuensis, Institutt for helsevitenskap Ålesund, NTNU
Universitetslektor, Institutt for helsevitenskap Ålesund, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – NTNU
Universitetslektor, Institutt for helsevitenskap Ålesund, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – NTNU

Bakgrunn og hensikt: Artikkelen presenterer en studie av et prosjekt i medisinske praksisstudier for studenter i det norske bachelorprogrammet i sykepleie. Prosjektet ble gjennomført i tre forsterkede sykehjemsavdelinger, dvs. spesialiserte, somatiske korttidsavdelinger i sykehjem. Ifølge Rammeplan for sykepleierutdanning av 2008, skal medisinske praksisstudier foregå i spesialisthelsetjenesten. Innføring av Samhandlingsreformen i 2012 har imidlertid medført endringer i den norske helsetjenesten, der en større andel behandling og pleie nå foregår i kommunene. I mange sykehjem finner vi forsterkede korttidsavdelinger som tilbyr en mer avansert behandling og pleie enn før. Denne studien utforsker om slike avdelinger kan være en egnet arena til å oppnå læringsutbyttet for medisinske praksisstudier i sykepleierutdanningen. Metode: En kvalitativ tilnærming der studenter, praksisveiledere og -lærere som hadde vært involvert i praksisprosjektet ble intervjuet individuelt eller i gruppe. Resultat: Funn fra studien tyder på at det i forsterkede sykehjemsavdelinger ligger til rette for å kunne oppnå læringsutbyttet for medisinske praksisstudier innenfor bachelorprogrammet i sykepleie. Dette forutsetter imidlertid kartlegging og utvelgelse av egnede sykehjemsenheter, og et tett samarbeid på ulike nivåer mellom utdanningsinstitusjon og sykehjem. Konklusjon: Forsterkede sykehjemsavdelinger vil kunne representere en ny arena for medisinske praksisstudier i den norske sykepleierutdanningen, som et alternativ til medisinske praksisstudier på sykehus.

Nøkkelord: klinisk læringsmiljø, norsk helsetjeneste, samhandlingsreformen, sykepleiestudenter

Introduction and aim: This article reports a study of a clinical placement project involving nursing students in Norway. The project focused on medical nursing and took place in three specialized nursing home units. According to Norwegian National Curriculum Regulations for the Bachelor’s in Nursing program, medical clinical placements should take place in hospitals. After the Coordination Reform in 2012, however, the Norwegian health services are rapidly changing, with more emphasis being placed on community health care. Many community nursing homes now have highly specialized, somatic short-term units that offer more advanced treatment and care than before. This study explores whether such units are suitable arenas for achieving the learning outcomes set for medical clinical placements in Norwegian nursing education programs at bachelor’s level. Methodology: The nursing students who had completed the clinical placement project, their mentors and placement teachers, were interviewed using a qualitative approach. Results: The findings suggest that specialized nursing home units provide a wide range of learning opportunities consistent with achieving the learning outcomes set for nursing students in a medical clinical placement. However, this requires careful selection of suitable nursing home units, as well as a close collaboration on different levels between the educational institution and the nursing home. Conclusion: Specialized nursing home units may represent a new arena for medical clinical placements in Norwegian nursing education, as an alternative to medical clinical placement in hospitals.

Keywords: clinical learning environment, coordination reform, Norwegian health care, nursing students
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon