Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Veiledning av sykepleiestudenter i klinisk praksis – hva anser sykepleiere som viktig i utøvelsen av veilederrollen?

Supervision of nursing students in clinical practice
Førsteamanuensis, klinisk spesialist i sykepleie, UiT, Norges Arktiske Universitet, Institutt for Helse- og Omsorgsfag, Narvik
Sykepleier/ studentveileder med mastergrad i klinisk sykepleie, Medisinsk-kirurgisk sengepost Universitetssykehuset i Nord-Norge, Narvik

Bakgrunn: Sykepleiere har en viktig funksjon som veiledere for sykepleierstudenter i klinisk praksis. Flere studier viser at pasientrelaterte oppgaver og organisatoriske rammer konkurrerer med veilederrollen, noe som oppleves som krevende. Likevel opplever de fleste sykepleiere at veilederrollen er givende. Det er funnet få studier som viser hva sykepleiere fokuserer på i veilederrollen. Hensikten med denne studien er å utforske hva sykepleiere anser som viktig i rollen som veiledere av sykepleiestudenter i klinisk praksis. Metode: Studien har en hermeneutisk tilnærming, basert på åtte intervju med sykepleiere som veileder studenter i praksis i spesialisthelsetjenesten. De transkriberte tekstene blir analysert ved hjelp av en hermeneutisk metode basert på Gadamers filosofi. Funn: Analysen resulterer i fire tema hvorav to har to undertema. Temaene omhandler forutsetningene for en god læringsprosess; kartlegging av studentens læringsforutsetninger; ansvarsforhold i veiledningsprosessen; refleksjon og logg som verktøy i veiledningsprosessen. Konklusjon: Studien viser at veilederne legger stor vekt på å avdekke og korrigere holdninger som de anser som uforenlig med å være en god sykepleier, og de anser motivasjon og trygge relasjoner som forutsetninger for en god læringsprosess. Veiledere legger vekt på kunnskapsformidling og påtar seg mesteparten av ansvaret for studentens læring. Refleksjon og logg brukes som verktøy i veiledningsprosessen.

Nøkkelord: Ansvar, Gadamers hermeneutikk, holdninger, motivasjon, refleksjon, relasjon, sykepleiestudenter, veiledning klinisk praksis

Background and purpose: Nurses have an important function as mentors for nursing students in clinical practice. Several studies show that patient-related tasks and organizational frameworks compete with the supervisor role, which is perceived as demanding. Nevertheless, most nurses find the supervisor role to be rewarding. There are few studies showing what nurses focus on in the role of supervisor. The purpose of this study is to explore what nurses consider important in their role as supervisors of nursing students in clinical practice. Method: The study has a hermeneutical approach, based on eight interviews with nurses who supervise students in specialized health care services. The transcribed texts are analysed using a hermeneutic method based on Gadamer’s philosophy. Findings: The analysis resulted in four themes and four subthemes: Preconditions for a good learning process; mapping the learning assumptions of the students; assigning responsibilities in the supervision process; reflection and logs as tools in supervision. Conclusion: The study shows that motivation and good relationships between the supervisors and the students were important when preparing for a good learning process. The supervisors put great emphasis on students’ attitudes. They saw themselves as communicators of knowledge and took most of the responsibility for successful supervision. Reflection and logs were used to optimize the students’ professional development.

Keywords: Attitudes, Gadamer’s hermeneutics, motivation, nursing students, reflection, relationship, responsibility, supervision clinical practice
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon