Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
Vitenskapelig publikasjon
(side 92-106)
av Hilde Egge, Live Nordhagen, Liv S. Aabø & Kari Glavin
SammendragEngelsk sammendrag

Det er i dag ni helsesøsterutdanninger i Norge som utdanner i overkant av 250 helsesøstre i året. I løpet av studietiden skal studentene ha 10 uker praksis på helsestasjon og i skolehelsetjeneste. Det er store utfordringer med å skaffe nok praksisplasser, og det er i den forbindelse behov for å se på nye praksismodeller. Hensikten med denne studien var å prøve ut en modell hvor en veileder har ansvar for to studenter som jobber i par (tospannmodellen), se hvilke muligheter og utfordringer dette medførte og hvordan dette virket inn på læringsutbyttet. For å besvare problemstillingen ble kvalitativt forskningsintervju benyttet. 11 studenter deltok fra 6 praksisplasser. De ble intervjuet første gang etter fire uker av praksisperioden, og andre gang etter avsluttet praksis. Informasjonen ble sammenfattet i en tverrgående analyse. Det ble utført en systematisk tekstkondensering, kategorisering og tematisering. Fem temaområder som virket både fremmende og hemmende på læring ble identifisert; trygghet, faglige diskusjoner, samarbeid, pusterom/dødtid og vurdering/tilbakemelding. Tospannmodellen krever god kjemi mellom studentene, et bredt kollegialt fellesskap som kan bidra til å sikre mengdetrening, og rom for faglige diskusjoner og individuelle tilbakemeldinger. Denne studien gir noen gode argumenter for at praksisstedene gjerne kan ta imot studenter i par, og legge en felles arbeidsplan for disse med oppfølging av to veiledere. Dette vil kunne gi noen ekstra praksisplasser, samtidig som det vil skape gode utviklingsmuligheter for både studenter og veiledere.

There are currently nine educational institutions in Norway that educate more than 250 public health nurses a year. During the study period, students have ten weeks of practice at public health centers and at school health services. There are major challenges in obtaining enough internships, and these conditions have triggered a need to look at new practice models. The purpose of this study was to test a model with collaborative learning between two students at the same practice place with the same supervisor (the tandem model), see the opportunities and challenges this entails and how it impacts learning outcomes. To answer the problem, qualitative research interviews were conducted. Eleven students participated from six public health centers. They were interviewed for the first time after four weeks of a training period and the second time after they had finished the training period. This information was summarized in a transverse analysis. A systematic text condensation, categorization and thematization were performed. Five thematic areas that seemed to both enhance and inhibit learning were identified; safety, professional discussions, cooperation, respite/downtime and assessment/feedback. The tandem model requires good contact between the students, a broad collegial fellowship that will help ensure mass training, and time for professional discussions and individual feedback. This study provides some good arguments for the internship to welcome students in pairs, and to put together a fellow plan for work with the follow-up of two supervisors. This could provide some additional internships, while creating good opportunities for development for both students and supervisors.

Vitenskapelig publikasjon
(side 107-121)
av Camilla Askov Mousing, Helle Timm, Marit Kirkevold & Kirsten Lomborg
Sammendrag

Patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) are underserviced in primary healthcare and receive less palliative care than patients with comparable conditions. This study explored the patient perspective on receiving home care and communicating with professional caregivers about concerns and worries in everyday life with COPD. In 2013–2014, field observations of 13 home care visits followed by individual interviews with the patients were conducted. The subsequent qualitative descriptive analysis revealed that the patients experienced anxiety and dyspnoea in everyday life and worried about COPD progress and future life, death and dying. Patients hesitated to bother professional caregivers with their concerns and hid their worries from both family and professionals. Patients neither expected nor experienced that the professional caregivers asked about COPD-related existential concerns. Patients did not fear that talking about concerns and worries would destroy their hopes, but they did not wish to initiate those conversations themselves. However, patients wished for the professional caregivers to offer an opportunity to talk about possible concerns about their disease and its impact on future life, death and dying. The patients appreciated continuity in contact with professional caregivers and became insecure when unknown professionals entered their homes. Providing carer continuity is a major challenge for home care services. Nevertheless, carer continuity might help overcome interpersonal barriers for initiating existential conversations. Implementing simple questions about physical, psychological, social and existential needs may help initiate conversations about palliative care.

«Å falle, det kan jo hende alle!»
Eldre hjemmeboende og risiko for fall
Vitenskapelig publikasjon
(side 122-135)
av Bjørg Balteskard & Anne Clancy
SammendragEngelsk sammendrag

Fall og fallforebygging hos gamle personer har de siste årene fått økende oppmerksomhet. Få studier har tatt utgangspunkt i de gamles fortellinger og perspektiv. I denne artikkelen er eldre hjemmeboende personers tanker og erfaringer med fall og fallhendelser i fokus. Studien har et kvalitativt forskningsdesign og er basert på dybdeintervju med hjemmeboende personer over 75 år. Utvalget er rekruttert fra et kommunalt aktivitetssenter. På bakgrunn av tolkning og tydning er tre tema framkommet: Å være menneske er å være utsatt, Gammel og alene, og Å savne det som var. Temaområdene diskuteres i lys av filosofen K. E. Løgstrups tenkning om oppstand mot tiden. Dette er en forståelse som tar utgangspunkt i et grunnleggende trekk ved vår tilværelse at vi er sårbare og avhengige av hverandre. Et snevert syn på fallforebygging kan innskrenke den enkeltes mulighetsrom. Fenomenet «oppstand mot tiden» handler om å kunne leve og engasjere seg i hverdagen til tross for høy alder og angir motstand mot ensidig risiko- og skadetenkning. Dette er en motstandsstrategi som kan gi livslyst og tilstedeværelse i eget liv. Tilrettelegging av meningsfulle sosiale fellesskap og muligheter for fysisk utfoldelse, gjerne ute i naturen, er sentrale fenomener i de gamles fortellinger.

Preventing falls amongst older adults has been in the spotlight in recent years. However, a limited number of studies have focused on falls and their prevention from the older person’s perspective. In this article adults aged 75 years and older, living at home shared their thoughts and experiences of falls and falling. The sample was recruited from a municipal day center. Three themes emerged from the participants stories: Being human means being vulnerable; old and alone; and longing for the past. The philosopher Knud E. Løgstrup’s writings on being and time provide the philosophical framework for interpreting the participants’ stories. This philosophy creates an understanding of our vulnerability and interdependence and the importance of meaningful activities as a counterbalance against time passing. Adhering to a restricted biomedical view of fall prevention can limit the older person’s daily life activities. Løgstrup’s «philosophy of time» reminds us of the importance of living and being engaged in meaningful daily activities despite being old and at risk of falling. The older persons’ stories are centered on nurturing meaningful social gatherings and having the possibility to engage in physical activity, preferably outdoors.

A pathway towards reconciliation and wellbeing
A spouse’s experiences of living with a partner diagnosed with early-onset dementia
Vitenskapelig publikasjon
(side 136-149)
av Gullvi Flensner & Gudrun Rudolfsson
Sammendrag

When someone falls ill with dementia it affects the whole family. Therefore, the aim of this qualitative single case study was to increase understanding of one female spouse´s experiences of living with a husband/partner diagnosed with early-onset dementia before the age of 40 years. Two open-ended interviews with the female spouse were performed six months apart and analysed for narrative structure and themes. The single case is described in the form of a story and organised along a time line comprising four phases; «Something is wrong», «Becoming aware of what is wrong», «Life is restricted» and «Towards reconciliation». Healthcare professionals should meet spouses with respect, listen to them and provide practical support, thus giving them the opportunity to rest, obtain respite and time on their own to enable reconciliation and wellbeing.

Vitenskapelig publikasjon
(side 150-162)
av Daniel Prause & Venke Sørlie
SammendragEngelsk sammendrag

Introduksjon: Eldre personer med ervervet døvblindhet utgjør en liten populasjon i Norge. Mørketallet antas imidlertid å være høyt. Mangel på kunnskap om hvordan verden erfares uten syn og hørsel gjør det vanskelig for omsorgsgivere å tilpasse omsorgen for den døvblinde eldre. Det etterspørres mer forskning med fokus på dette for å gi omsorgsgivere mer kunnskap til å kunne svare adekvat på denne brukergruppens behov. Hensikten med studien er å beskrive eldre døvblindes erfaringer med gode omsorgsopplevelser. Metode: Kvalitativ metode med en fenomenologisk-hermeneutisk tilnærming ble valgt og det ble utført individuelle intervju med tre eldre døvblinde personer. Lydopptakene av informantene og deres tolker ble transkribert og analysert etter systematisk tekstkondensering. Funn og diskusjon: Funnene presenteres i tre kategorier: 1. mulighet til å oppleve naturen, 2. mulighet til å uttrykke kreativitet og 3. mulighet til å føle tilhørighet. Studien viser at disse kategoriene er essensielle betingelser for å få en opplevelse av god omsorg. Konklusjon: Å få kommunisere og bli informert framstår i alle kategorier som forutsetninger for den gode omsorgen og erfares gjennom tilrettelagt kommunikasjon og omsorgspersonens innlevelsesevne. Å bli behandlet som et vanlig menneske er en grunnleggende forutsetning for eldre døvblindes opplevelse av god omsorg.

Introduction: Elderly persons with acquired deafblindness are few and far between in Norwegian society, however the estimated number of unreported cases is presumably high. The lack of knowledge about how the world is experienced by deafblind persons makes it difficult for caregivers to adapt to these persons’ needs. The need for more research into the experiences of deafblind elderly, in order to be able to answer to their distinct needs, has been recognized. The purpose of this study is to describe elderly deafblind people’s experiences with quality care. Method: A qualitative study using a phenomenological-hermeneutic approach was chosen. Individual interviews of three elderly deafblind informants were carried out. Audio recordings of the informants and their interpreters were transcribed and analysed using systematic text condensation. Findings and discussion: The findings are presented by three categories: 1. possibility to experience nature, 2. possibility to express creativity and 3. possibility to experience a sense of belonging. The study identifies these categories as essential aspects contributing to the experience of quality care. Conclusion: In all three categories, being able to communicate and receive information appears to be prerequisites for the deafblind person’s experience of quality care. This depends on the caregivers’ ability to facilitate communication and to empathize with the deafblind. Being treated like any other person is a basic prerequisite to elderly deafblind people’s experience of quality care.

(side 163-170)
av Astrid Synnøve Litland & Margunn Rommetveit
Sammendrag

Developing skills in professional relationships is a central theme in the education of public health nurses. According to the National Curriculum, students shall deepen their knowledge in communication, with especially focus on parental guidance and dialogue with children, youth and parents. Health clinics and school health services should promote health and development, and it is important that the nurse has the ability to fine-tune and adjust, be open, committed and willing to listen to offer a good relationship.

The aim of this article is to present the theoretical background and research in developing relationship skills and discuss experiences and challenges in developing such skills among students at Master of Clinical Nursing, specialization public health nurse.

The dialogue is the basis for developing relationship skills. The interaction is critical in the collaboration and the professional has a particular responsibility to ensure that «the other» are taken care of and understood in their own terms. Instruction in relation to developing relationship skills are inspired by an overriding constructivist and socio-cultural perspective where people construct their understanding through learning and cognition, and interaction between people is very important for learning.

Developing relational skills is a process and it is important that education facilitates sufficient training and exercises in which the student's knowledge and reflections is requested and challenged.

2-2018, vol 8

www.idunn.no/nsf

Nordisk Sygeplejeforskning – Nordic Nursing Research is a scientifically and peer-reviewed level-one journal. The journal publishes scientific articles, professional nursing articles, essays and debate articles. Nordic Nursing Research addresses researchers within the fields of nursing science and health, teachers in the health education, nurses in clinical practice and other professionals.

The journal publishes articles in Norwegian, Danish, Swedish and English.

Nordisk Sygeplejeforskning – Nordic Nursing Research er et vitenskapelig og fagfellevurdert tidsskrift på nivå 1. Tidsskriftet publiserer vitenskapelige artikler, fagartikler, essays og debattartikler, og henvender seg til forskere innen sykepleievitenskap og helsefag, undervisere, sykepleiere i klinisk praksis og andre fagprofesjonelle.

Tidsskriftet publiserer artikler på norsk, dansk, svensk og engelsk.

Editor

Pia Dreyer (PhD), Aarhus Universitetshospital

NATIONAL EDITOR DENMARK

Elizabeth Rosted (PhD) Sjællands Universitetshospital, Roskilde

NATIONAL EDITOR NORWAY

Heidi Jerpeseth (Postdoktorstipendiat), Høgskolen i Oslo og Akershus

EDITORIAL ASSISTANT

Nina Falsen Krohn

EDITORIAL board

Laila Hopstock (PhD), UiT Norges Arktiske UniversitetJens Peter Hansen (PhD), Psykiatrien i Region Syddanmark

Typeset: Laboremus Sandefjord ASISSN online: 1892-2686DOI: 10.18261/issn.1892-2686

The journal is owned jointly by Dansk Selskab for Sygeplejeforskning and Norsk Selskab for Sykepleieforskning NSF and published by Universitetsforlaget.

© Universitetsforlaget 2018 / Scandinavian University Press

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon