Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Økonomistyring utfordrer sykepleieledere i reformerte norske sykehus

Nursing leaders are challenged by financial management in reformed Norwegian hospitals
Sykepleier, Cand. san., Senterleder, Akuttsenteret, Medisinsk klinikk, Sykehuset i Vestfold og Høgskolen i Sørøst-Norge, Fakultet for Helse- og sosialvitenskap
PhD, Seksjonsleder/Forskningsadministrator, Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold

Bakgrunn: Det er innført en rekke reformtiltak rettet mot effektivitet og ressursutnyttelse i norske sykehus. Pasientstrømmen i de norske sykehusene har på samme tid vært økende. Hensikt: I denne studien hadde vi som formål å undersøke i hvilken grad organisatoriske forhold i norske sykehus påvirker økonomistyringen av sykepleietjenesten. Metode: Ved bruk av semistrukturerte intervju ble en kvalitativ undersøkelse gjennomført blant seks erfarne sykepleieledere fra tre eksterne somatiske sykehus. Resultater: Omsorgsideologi skaper paradoksale motsetninger når lederen skal overholde budsjettet og samtidig ivareta pasientsikkerheten. Personalgruppen kan utgjøre en uformell påvirkning som støtter innleie av personalressurser og begrenser fleksibel bruk av personell. Organisatoriske virkemidler beskrives i liten grad som en del av økonomistyringen. Konklusjon: Tiltak som bekrefter virksomhetsstyring er lite fremtredende, og beslutninger påvirkes av omsorgsideologi og personalet som uformell gruppe.

Nøkkelord: Ressursforvaltning, semistrukturerte intervju, sykehusledelse , sykehusøkonomi, sykepleie, sykepleieledelse

Background: A series of reform measures aimed at improving efficiency and resource utilization in Norwegian hospitals has been introduced. At the same time, the flow of patients in Norwegian hospitals has been increasing. Purpose: In this study we aimed to gain knowledge on how organizational conditions in Norwegian hospitals influence the financial management of nursing services. Method: Using semi-structured interviews, a qualitative study was conducted among six experienced nursing leaders from three external somatic hospitals. Results: Care ideology creates paradoxical contradictions when leaders have to balance the budget while maintaining patient safety. The personnel group constitutes an informal influence that supports the hiring of personnel resources and restricts the flexible use of personnel. Organizational instruments are only to a small extent described as constituting part of the financial management. Conclusion: Measures confirming organizational management are relatively inconspicuous, and care ideology and the staff as an informal group influence decisions.

Keywords: Hospital economics , hospital management, nursing, nursing management, resource management, semi-structured interviews
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon