Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Etikkarbeid i kommunal helse- og omsorgstjeneste

– evaluering av etikkrefleksjonens innhold og betydning
Ethics in municipal health and care services
– evaluation of ethics reflection content and significance
Professor, Senter for medisinsk etikk (SME), Universitetet i Oslo
Forsker, Senter for medisinsk etikk (SME), Universitetet i Oslo
Forsker, Senter for medisinsk etikk (SME), Universitetet i Oslo
Forsker, Senter for medisinsk etikk (SME), Universitetet i Oslo
Forsker, Senter for medisinsk etikk (SME), Universitetet i Oslo
Professor, Senter for medisinsk etikk (SME), Universitetet i Oslo

Bakgrunn: Ansatte i kommunal helse- og omsorgstjenestene står overfor mange etiske utfordringer i sin arbeidshverdag. Det nasjonale prosjektet «Samarbeid om etisk kompetanseheving (2007–2015)» i regi av KS, hadde som målsetting å styrke den etiske kompetansen i helse-, sosial- og omsorgstjenestene i kommunene. Etikkprosjektet ble avsluttet som prosjekt i 2015. I den forbindelse har Senter for Medisinsk Etikk (SME) gjennomført en evaluering. Målet med studien var å undersøke hvilke saker de ansatte drøftet i etikkrefleksjon, om etikksatsningen har hatt betydning for tjenestekvaliteten og arbeidsmiljøet, og eventuelt hva slags betydning, og i hvilken grad det hadde bidratt til økt etikk-kompetanse. Metode: Studien har et kvalitativt design, hvor fokusgruppeintervju med ansatte i direkte pasientrelatert arbeid er benyttet som metode. Studiens funn er basert på ti fokusgruppeintervjuer, med totalt 56 personer. Resultater: Ansatte i kommunal helse- og omsorgstjeneste erfarer å stå i komplekse utfordringer som fordrer faglig kompetanse, men også kompetanse i etikk og helsejuss. Det var stor variasjon mellom og innad i gruppene om hva man snakket om i refleksjonsgruppene, alt fra begreper og etiske prinsipper til mer konkrete problemstillinger fra egen praksis. Situasjoner som omhandlet ulike verdiavveininger synes å være særlig krevende, og utfordret dem på flere måter. De mest omtalte temaene var bruk av tvang, samhandling med pårørende og beslutninger om behandlingsintensitet. Konklusjon: Studien viser at ansatte i kommunal helse- og omsorgstjeneste opplever at etikksatsingen har vært et viktig bidrag til kvalitetsutvikling og kompetanseheving, for å håndtere etiske utfordringer på en bedre måte og ser ut til å ha stor betydning for yrkesutøvelsen og for arbeidsmiljøet.

Nøkkelord : Arbeidsmiljø, etikkprosjekt, etisk refleksjon, etiske utfordringer, kompetanse, kvalitet i tjenesten

Background: Employees of the municipal health care systems experience a lot of ethical challenges in their everyday work. The national project «Cooperation on ethical competence (2007–2015)» directed by KS, aimed to increase the ethical expertise in health, social and care services in the municipalities. The ethics project was completed as a project in 2015. In that connection, the Centre for Medical Ethics (CME) carried out an evaluation. The aim of the study was to examine what issues the employees discussed in ethics reflection groups (ERG), whether the ethics initiative has had an impact on the quality of the services and work environment, and if so, what kind of impact, and the extent to which it had contributed to increased competence in ethics. Methods: The study has a qualitative design, where employees in direct patient-related work were interviewed in focus groups. The study is based on ten focus group interviews with a total of 56 people. Results: Employees of the municipal health and care services experience many complex tasks requiring professional skills, but also situations that require expertise in ethics and health law. There was considerable variation between and within the groups regarding what they talked about in reflection groups, ranging from concepts and ethical principles to the specific problems of their own practice. Situations involving conflicting value judgments appear to be particularly demanding, and the informants presented situations that challenged them in several ways. The most common topics were the use of coercion, interaction with relatives, and decisions about treatment intensity. Conclusion: The study shows that employees in municipal health and care services find that the ethics initiative has been an important contribution to quality and competence, handling ethical challenges in a better way. It seems to be important for their professional practice and the work environment.

Keywords: Competence, ethical challenges, ethical reflection, ethics project, quality of service, work environment
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon