Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Omsorgsdiskurs og budsjettstyringsdiskurs

– to konstituerende diskurser som konstruerer lederskap i hjemmetjenesten
A discourse of care and a discourse of cost efficiency
– two constituting discourses constructing leadership in home care services
sykepleier, master i klinisk helsearbeid, Skien kommune
sykepleier, PhD, føsteamanuensis, Høgskolen i Sørøst-Norge
sykepleier, master i klinisk helsearbeid, Skien kommune

Enhetsledere i hjemmetjenesten møter store utfordringer og høye forventninger fra flere hold. Helsereformene de siste årene har bidratt til at deres oppgaver har gjennomgått store endringer. Med den norske velferdspolitikken som motiverer til at flere skal bo lenger i eget hjem, sammen med den demografiske utviklingen, vil hjemmetjenesten måtte håndtere nye krav og utfordringer også i fremtiden. Hensikten med studien var å kartlegge hvilke diskurser som fremtrer i intervjuer med enhetsledere i hjemmetjenesten, og hvordan disse diskursene er med å forme enhetsledernes lederskap i en hjemmetjeneste styrt etter New Public Management-inspirerte prinsipper. Åtte intervjuer ble analysert og fortolket ved å benytte diskursanalyse. Analysen avdekket to ulike diskurser: En omsorgsdiskurs og en budsjettstyringsdiskurs. Ut fra et sosialkonstruksjonistisk gender-perspektiv beskrev enhetslederne henholdsvis en «flink pike»-posisjon og en «forvalter»-posisjon i disse diskursene. Begge posisjoner konstruerte deres lederskap og ga forutsetninger for enhetsledernes muligheter og hindringer i sin utøvelse av lederskap. Studien avdekket at begge diskurser behøves, men på ulikt vis. Begge diskurser har moralske aspekter ved seg, men fordrer ulik tilnærming fra enhetslederne. For enhetslederne selv innebærer dette moralske problemer som utfordrer deres personlige normer og verdier.

Nøkkelord: Diskursanalyse, gender, hjemmebasert omsorg, lederskap, sosialkonstruksjonistisk

First line managers in home care face major challenges and high expectations from society. Health reforms during the last decades have contributed to major changes in their tasks. With the Norwegian welfare policy that encourages citizens to remain longer in their own homes, along with demographic trends, home care services will have to deal with new demands and challenges also in the future. The purpose of this study was to explore and interpret the discourses that appeared in the descriptions of the first line managers’ everyday work, and how these discourses are shaping first line managers’ leadership in home care services inspired by ideas from New Public Management. Eight interviews were analysed using discourse analysis. The analysis revealed two constituting discourses; a discourse of care and a discourse of cost efficiency. From a social constructionist gendered perspective, the first line managers described a «good girl»- and a «manager»-position respectively in these discourses. Both subject positions constructed their practices as leaders and provided opportunities and obstacles. This study revealed that both discourses have moral issues, but require different approaches. To the managers themselves this entails moral problems that challenge their personal norms and values.

Keywords: discourse analysis, gender, home care services, leadership, social constructionism
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon