Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Den digitale tidsklemma

Hvordan opplever småbarnsmødre å kunne balansere sin oppmerksomhet mellom bruk av smarttelefon og samtidig være tilstede for barnet?
The digital time-squeeze
How do mothers manage to divide their attention between the use of Smartphones and attending to their children’s needs?
Professor, Høyskolen Diakonova
NFP-sykepleier, R-bup

Introduksjon: En stor del av dagens småbarnsmødre er aktive brukere av smarttelefon i sin hverdag. Smarttelefonen er til både nytte og glede, men det knyttes også ulike utfordringer til denne nye teknologien. Hensikten med studien var å undersøke hvordan småbarnsmødre opplever å kunne dele sin oppmerksomhet mellom bruk av smarttelefon, samtidig som de skal være tilstede for barnet og dets behov. Metode: Det ble benyttet kvalitativ metode med individuelle intervju av tretten mødre med barn mellom 3–12 måneder. Resultat: Gjennom analyse av datamaterialet ble det funnet tre hovedkategorier som beskriver mødrenes tanker og erfaringer ved bruk av smarttelefon når de er sammen med barnet. Mødrene beskrev smarttelefonen som et nyttig hjelpemiddel i hverdagen og betegnet den som en forlenget arm. Smarttelefonen ble også beskrevet som en tidstyv da den krevde mye av mødrenes tid og oppmerksomhet. Informantene mente at det var behov for bevisstgjøring i forhold til bruk av smarttelefon. Konklusjon: Småbarnsmødre opplevde utfordringer i forhold til å balansere sin oppmerksomhet mellom bruk av smarttelefon og samtidig være tilstede for barnet. Økt kunnskap og bevisstgjøring er viktig for at mødrene skal kunne ta bevisste valg i forhold til bruk av smarttelefon i barnets våkentid.

Nøkkelord: barns utvikling, kvalitativ metode, mobilbruk, samspill

Introduction: A large number of today's mothers are active users of a Smartphone. The Smartphone is both useful and enjoyable, but with this new technology come various challenges. The purpose of this study was to investigate how mothers manage to divide their attention between the use of Smartphones while at the same time attending to their children’s needs. Method: A qualitative research method was used with individual interviews of thirteen mothers with children between the ages of 3–12 months. Result: Through analysis of the results, three main categories denoting the mothers' thoughts and experiences were discovered of using the Smartphone when they were with their child. Mothers describe the Smartphones as an extended arm in their everyday lives. The Smartphone is also seen as a time thief as it takes much of the mothers’ time and attention. Informants see that there is a need for more awareness in relation to their use of Smartphone. Conclusion: Mothers experienced challenges in many instances relating to balancing their attention between the use of Smartphones and being there for the child. Increased knowledge and awareness is important so that mothers can make intelligent choices in relation to the use of the Smartphone while the child is awake.

Keywords: Cell phone use, child development, mother-child interaction, qualitative method
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon