Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Socialisering er centralt i tilegnelse af opgaver – et kvalitativt studie

Socialization is central in healthcare assistants’ learning of tasks
Ekstern lektor, ph.d.
Lektor, ph.d.

Baggrund: Af Danmarks 42.500 social- og sundhedsassistenter arbejder ca. 7.000 på landets hospitaler med sygeplejeopgaver i tiltagende komplekse patientforløb. Social- og sundhedsassistenterne arbejder ofte på lige fod med sygeplejersker og udfører specialespecifikke opgaver, som assistenterne kan iagttage som et håndværk uden refleksioner over vidensgrundlaget. I studiet undersøges hvordan social- og sundhedsassistenter selv iagt-tager tilegnelse af sygeplejeopgaver i praksis. Metode: En kvalitativ interviewundersøgelse af 29 social- og sundhedsassistenter i fire medicinske afdelinger på et universitetshospital i 2011. Undersøgelsens transskriberede interviewteksters data bearbejdes i NVivo og analyseres med udgangspunkt i Luhmanns systemteori. Her anvendes meningskondensering, hvor kompleksiteten i udsagnene reduceres med meningsdimensionerne: sags-, social- og tidsdimensioner. Resultat: Social- og sundhedsassistenter anvender sjældent instrukser, har svært ved at tilegne sig viden i læste tekster, og opgaver tilegnes ofte ved at «aflure håndværket». Således bliver assistenterne eksperter i «hvordan» en opgave skal udføres, men «hvorfor» den kan udføres på flere lige rigtige måder udebliver. Derved forbliver viden kontekstbundet og ikke overførbar til nye situationer. Konklusion: Social- og sundhedsassistenter udfører ubevidst og ureflekteret sygeplejeopgaver uden fokus på anvendelse af evidensbaseret viden.

Nøgleord: Konstruktivisme, kvalitativ undersøgelse, medicinske patienter, praksislæring

Background: Approximately 7,000 of Denmark’s 42,500 healthcare assistants work in hospitals, performing nursing tasks in increasingly complex patient care. Healthcare assistants often work alongside nurses, and perform specialty specific tasks which seem to qualify as a craft with no reflections on the knowledge base. This study examines how healthcare assistants observe, learn and perform nursing tasks in practice. Method: A qualitative interview study of 29 healthcare assistants in four medical departments at a university hospital in 2011. The transcribed interview texts of assistants' own observations are processed in NVivo and analyzed in Luhmann's system theory. The meaning condensation is used, where the complexity of the statements is reduced according to the following dimensions of meaning: Case, social and time dimensions. Result: Healthcare assistants rarely use instructions and have difficulties acquiring knowledge by reading texts. Tasks are often appropriated by «eavesdropping on» the craft. Thus, assistants are experts in ‘how’ a task is performed, but the answer to ‘why’ it can be done in several equally correct ways is absent. Thus, knowledge remains context bound and is not transferable to new situations. Conclusion: The healthcare assistants perform nursing tasks unconsciously without reflection or focus on applying evidence-based knowledge.

Keywords: Constructivism, medical patients, practice learning, qualitative study
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon