Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Sykepleieverdier under press?

Førstelektor, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Avdeling for helsefag, lars.kyte@hisf.no

Professor, Høgskolen i Hedmark, Avdeling for folkehelsefag, kari.kvigne@hihm.no

Førsteamanuensis, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Avdeling for helsefag, ole.kleiven@hisf.no

Bakgrunn: Barmhjertighet og respekt for enkeltmenneskets liv og verdighet er grunnleggende verdier i sykepleien. Økonomiske styringssystemer i helsevesenet, basert på mål- og resultatstyring, er ytre rammefaktorer som kan utfordre disse verdiene. Hensikt: Å utforske hvordan ytre rammefaktorer kan innvirke på sykepleiernes prioriteringer i praksis, og hvilke konsekvenser denne innvirkningen kan ha for sykepleieridentiteten. Metode: Studien har et kvalitativt design, der data er innhentet ved fokusgruppeintervjuer med sykepleiere i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Resultater: Ytre krav og rammer påvirker arbeidshverdagen og gir tradisjonelle sykepleieverdier trangere kår, ved at man prioriterer det man blir målt og kontrollert på, mens pasientenes psykososiale behov og aktivitet nedprioriteres. Også andre behov – som munnstell og ernæring – som må kunne forstås innenfor rammen av nødvendig helsehjelp, kan bli lidende. Diskusjon: De ytre kravene og rammene kan sees i sammenheng med innføring av New Public Management (NPM) som styringsredskap i helsevesenet. NPM baseres på måling og rapportering, og medvirker til at man prioriterer det man blir målt og kontrollert på. Dette gjør sykepleierne mer oppgavesentrerte. På sikt kan dette påvirke sykepleieprofesjonens identitet på samfunnsnivå og gi omsorgsperspektivet og pasientrelasjonen mindre plass. Konklusjon: Modellene for økonomisk styring i helsevesenet bør ta opp i seg perspektiver som ivaretar pasientsentrert pleie og gir sykepleiefagets grunnleggende verdier en sterkere posisjon.

Nøkkelord: Fokusgrupper, kvalitativ studie, New Public Management, oppgavesentrert, pasientsentrert, prioriteringer, sykepleieridentitet

Nursing values under pressure?

Background: Care and respect for individual human life and dignity are fundamental values in nursing. Financial management systems in healthcare, based on objectives and results, are external framework factors that can challenge these values. Objective: To explore how external framework factors can influence nurses’ priorities in practice, and what consequences this influence can have for the nursing identity. Method: The study has a qualitative design, where data is collected through focus group interviews with nurses in community health services and specialist services. Results: External requirements and frameworks affect the working day and set difficult conditions for traditional nursing values by prioritising tasks that are measured and controlled, while patients' psychosocial needs and activities are downgraded. Other needs – such as oral hygiene and nutrition – that must be understood within the context of necessary medical care, can also suffer. Discussion: The external requirements and frameworks may be seen in connection with the introduction of New Public Management (NPM) as a management tool in healthcare services. NPM is based on measurement and reporting, and helps to ensure that nurses prioritise tasks that are measured and controlled. This makes nurses more task-centred. In the long term, this could affect the nursing identity at the societal level and leave less space for the care perspective and for patient relationships. Conclusion: The models of economic management in healthcare should take up perspectives that safeguard patient-centred care and give a stronger position to the nursing profession’s fundamental values.

Keywords: Focus groups, New Public Management, nursing identity, patient-centred, priorities, qualitative study, task-centred
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon