Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Hva karakteriserer et godt kurs i helsepedagogikk? - En fokusgruppeundersøkelse med bruker som medforsker

Sykepleier, Akershus universitetssykehus HF, Wenche.Stork@ahus.no

Erfaren bruker, Akershus universitetssykehus HF, schwencke.jan@gmail.com

Kreftsykepleier, Akershus universitetssykehus HF, Hanne.Kjaer.Trudvang@ahus.no

Rådgiver, fysioterapeut, hovedfag i fysioterapi og master i verdibasert ledelse, Akershus universitetssykehus HF, Liv.Signe.Davidsen@ahus.no

Professor, PhD, Embedseksamen i sykepleievitenskap, sykepleier, Institutt for helse, ernæring og ledelse, Høgskolen i Oslo og Akershus, sidsel.tveiten@hioa.no

Doktorgradsstudent, Senter for Profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus, tatjzl@hioa.no

Koordinator for læring og mestring, sykepleier, master i sykepleievitenskap, Akershus universitetssykehus HF, Marit.Kristine.Hofset@ahus.no

Denne studien undersøkte deltakernes syn på og erfaringer med et kurs i helsepedagogikk gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom et helseforetak/sykehus, to kommuner og en høgskole i Norge. Målet med studien var å fremskaffe kunnskap om hva som kjennetegner et godt kurs i helsepedagogikk. Formålet er å videreutvikle kurstilbudet. Studien har et deskriptivt og eksplorativt design, kvalitativ metodologi og elementer av aksjonsforskning. Det epistemologiske grunnlaget for aksjonsforskning bygger på pragmatiske antakelser om at kunnskapen kommer til uttrykk i arbeidsprosessen. Arbeidsprosessen i denne studien har vært å utvikle og gjennomføre et kurs i helsepedagogikk. Designets deskriptive og eksplorative karakter manifesteres ved at deltakernes syn på og erfaringer med kurset er undersøkt. Resultatene er systematisert i tre hovedkategorier: 1) Deltakelse og samspill mellom teori og praksis; 2) Tverrfaglighet og brukerstemme med metaperspektiv; 3) Bevisstgjøring og styrking av kompetanse som bidrar til endret praksis. Funnene kan ikke generaliseres, men potensialet for overførbarhet til liknende kurs er stort.

Nøkkelord: brukermedvirkning, empowerment, fokusgruppeundersøkelse, helsepedagogikk, kurs, tverrfaglighet

What characterizes a good course in patient education?

This study investigates the participants' views on and experiences regarding a course in patient education conducted in collaboration between a hospital, two municipalities and a university college in Norway. The aim of the study was to obtain knowledge about what characterizes a good course in patient education. The purpose is to further develop the patient education course. The study has a descriptive and exploratory design, qualitative methodology and elements of action research. The epistemological basis for action research is based on a pragmatic assumption that knowledge is expressed in the work process. In this study this has been operationalized by development and implementation of a five-day course in patient education, while the descriptive and an exploratory character is manifested by the participants’ views on and experiences with the course. The results are systematized into three main categories: 1) Participation and interaction between theory and practice; 2) Interdisciplinarity and patients’ voice with meta-perspective; 3) Awareness and appreciation of the abilities that contribute to changes in practice. Although the findings cannot be generalized, the potential for transferability is high.

Keywords: Courses, empowerment, focus group, interdisciplinarity, patient education
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon