Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Mødre til barn med overvekt – erfaringer og utfordringer

Førstelektor, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Trondheim, Avdeling for sykepleieutdanning, oddbjorn.ingebrigsen@hist.no

Høgskolelektor, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Trondheim, Avdeling for sykepleieutdanning, iben.akselbo@hist.no

Antall barn med overvekt øker dramatisk i store deler av verden. Dette gjelder også i Norge med en bekymringsfull økende andel overvektige blant barn og ungdom. Studiens hensikt er å kartlegge mødre til overvektige jenters opplevelser i møte med helsevesenet. Målet er å finne metoder helsepersonell kan benytte for å motivere for forebygging og behandling og å styrke foreldrene i deres oppfølging av barnet på sikt. Det er anvendt kvalitativ metode med dybdeintervju av seks mødre til overvektige jenter. Resultatene er analysert ved hjelp av systematisk tekstkondensering. Behandlings- og oppfølgingstilbud til de overvektige barna med familie i studien har ikke vært tilfredsstillende. Mødrene opplever i liten grad psykisk og sosial støtte, og helsetjenesten synes å bortprioritere langvarig oppfølging. De overvektige barn fikk i liten grad den oppfølging og behandling de trengte. Foreldrene trenger psykisk og sosial støtte for å motivere barn til økt fysisk aktivitet og til å endre kostvaner, men føler seg overlatt til seg selv. Individuelle samtaler med foreldre kan klargjøre og øke motivasjon og bevisstgjøring, samtidig som inkludering av familienettverk og etablering av brukergrupper i nærmiljøet kan være en støtte. Lokalt forankret breddeidrett spesielt tilrettelagt for barn med overvekt sammen med diett og kontroll hos helsesøster eller fastlege foreslås som redskap til å nå målet. Økt kunnskap i helsetjenesten om overvekt, livsstilsendring og positive mestringsteorier kan bedre omsorgen for denne gruppen av familier

Nøkkelord: barn, fedme, foreldre, motivasjon

Mothers of overweight children- experiences and challenges

The numbers of overweight children are increasing dramatically worldwide. This problem also exists in Norway, with an increasing number of children having problems being overweight. The purpose of this study was to identify the experiences of mothers of overweight girls when meeting health personnel. The aim was to find methods for health personnel to give parents strength to follow up with their children. A qualitative method is used, with in-depth interviews of six mothers of obese girls. The results are analyzed by using systematic text condensation. The treatment and follow-up of the overweight children and their families in the study are not satisfactory. The mothers experience hardly any psychological or social support, and the primary health service seems not to follow-up on patients who struggle with being overweight. The obese children did not extent the follow-up and treatment they needed. Parents need psychological and social support to motivate children to increased physical activity and changing dietary habits, but feel left to themselves. Individual conversations with parents to clarify and increase motivation and awareness, together with an inclusion of family networks and the creation of user groups in the community can be a support. Locally based sports, specially adapted for children with overweight, along with diet and control by the primary health service are proposed as a tool to achieve the goal. Increased knowledge in the health service of obesity, lifestyle changes and positive coping theories can better care for this group of families.

Keywords: children, motivation, obesity, parents
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon