Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Tverrfaglig samarbeid i operasjonsteamet

Master, PhD-stipendiat, Sykehuset Østfold-HF, Høgskolen i Østfold, dleo@online.no

På sykehus er operasjonsstuen det hyppigst rapporterte sted for feil behandling og avvik. Godt samarbeid er essensielt for trygg pasientomsorg og behandling av høy kvalitet. Ulik opplevelse av samarbeid beskrives som en barriere til godt tverrfaglig samarbeid. Forskning har påvist en diskrepans mellom ulike profesjoner i opplevd samarbeid innad i operasjonsteam, men sier ikke noe om årsakene. Hensikt med studien var å belyse ulike forhold som kan forklare dette. Data ble samlet gjennom en intensiv casestudie med kvalitative, individuelle dybdeintervjuer av 8 respondenter. Materialet ble bearbeidet og fortolket innenfor en hermeneutisk tradisjon. Funn viser at mulige forklaringer til denne diskrepans kan ha utgangspunkt i profesjonsgruppering, med en hierarkisk inndeling av teamet, ulik deltagelse i arbeidsprosessen, ulik forståelse av samarbeidets komponenter og ulik opplevelse av stress. Studien setter fokus på faktorer som bidrar til ulik opplevelse av samarbeid. Flere av disse er av strukturell karakter, med mulighet for å iverksette tiltak slik at de ulike profesjonene kan tilpasses hverandre. Dette vil igjen gi et bedre utgangspunkt for godt tverrfaglig samarbeid. Studien gir også et godt utgangspunkt for videre arbeid med Trygg Kirurgi Sjekkliste.

Nøkkelord: diskrepans, intervju, kvalitativ studie, pasientsikkerhet, årsak

Interprofessional collaboration in the surgical team

The hospital's operating room is the most reported scene for adverse events and errors. Good interprofessional collaboration is essential for safe patient care and high quality treatment. Discrepancies in the perceptions of collaboration are described in theory as barriers to good interprofessional collaboration. Research has shown a discrepancy in perceived collaboration in the surgical team, but says nothing about the causal factors for this discrepancy. The purpose of this study was to examine various explanations of discrepancies in the perception of collaboration. Data was gathered through an intensive case study, using 8 qualitative individual interviews. Data was analysed using a hermeneutic approach. Findings indicates that causal factors for the discrepancy in the perception of collaboration are based in the professional group itself, with a hierarchical division of the team, unequal participation in the work process, various perceptions of collaborative components and different perceptions of stress. Hence, the study focuses on a number of factors that contribute to discrepancy in the perception of collaboration. Several of these factors are of a structural nature, possible to take action against, so that the perceptions in the various professional groups can be better adjusted. The study can also be used to further development and use of the Surgical Safety Checklist.

Keywords: causal factors, discrepancy, interview, patient safety, qualitative study
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon