Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Sykepleiedokumentasjon – en utfordring ved trykksårforebygging - Erfaringer fra et praksisutviklingsprosjekt

Høgskolelektor, Høgskolen Stord/Haugesund, karen.vae@hsh.no

Høgskolelektor, Høgskolen Stord/Haugesund, brit.drange@hsh.no

Professor, Høgskolen Stord/Haugesund, anne.holm@hsh.no

Artikkelen omhandler erfaringer fra et praksisutviklingsprosjekt der en geriatrisk sykehusavdeling, somatisk sykehjemsavdeling, sykepleierstudenter og høgskolens praksislærere samarbeidet om å forbedre praksisrutiner med å forebygge trykksår hos eldre pasienter. Formålet er å beskrive erfaringer relatert til sykepleiedokumentasjon ved trykksårforebygging. Metoden var kvalitativ der erfaringer fra gruppeintervju med pleiere og studenter samt notater fra pleierne i prosjektgruppen utgjorde datamaterialet. Pleierne i prosjektgruppen hadde videreutdanning i sårsykepleie og var ressurspersoner i avdelingene. Resultatene viste at dokumentasjonskompetansen var ulik hos pleierne, og de nedprioriterte å dokumentere ved tidsmangel. Sjekklister ble en hjelp til konkretisering av prosedyretiltakene. En av konklusjonene er at praksisfeltet har behov for ytterligere kompetanseheving i sykepleiedokumentasjon, og sykepleierutdanningen må øke fokus på elektronisk sykepleiedokumentasjon i undervisningen.

Nøkkelord: dokumentasjonskompetanse, kvalitetsforbedring, samarbeidslæring, sykepleiepraksis, trykksår

Nursing documentation – challenges related to prevent pressure ulcer

This article discusses the experiences of a practice development project where a geriatric ward in a hospital, a ward in a nursing home, nursing students and the university college's teachers worked together to improve practice procedures to prevent and document pressure ulcers for elderly patients. The intention is to describe the experiences related to nursing documentation. The method was qualitative where experiences from group interviews with nurses and nurse students, as well as notes from the participants in the project group. The nurses were also experts in the ward. The results showed that documentation skills differed among the nurses, and they downgrade to document when lack of time. Checklists were a help to the specification of procedural measures. One conclusion is that the practice field needs further competence in nursing documentation, and nursing education must increase focus on electronic nursing documentation in class.

Keywords: documentation competence, nursing practice, peer learning, pressure ulcer, quality improvement
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon