Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Sykepleie og teknologi - en komplisert relasjon

Professor, Universitetet i Nordland, atl@uin.no

Førsteamanuensis, UiT Norges arktiske universitet, aud.obstfelder@uit.no

Integrert i sykepleiernes daglige arbeid er avanserte datasystemer slik som kliniske informasjonssystemer og «smart» medisinsk-teknologisk utstyr. Teknologi i sykepleie er ikke et nytt fenomen. Sykepleiere har bestandig brukt instrumenter og maskiner til å passe på, pleie og behandle pasientene. Likevel, i både dagligdagse og teoretiske diskusjoner blir sykepleie ofte presentert som noe annet enn teknologi. Egentlig sykepleie blir skilt i fra teknisk sykepleie hvor den menneskelige dimensjonen i fagutøvelsen er strøket ut. Vitenskaps- og teknologistudier tilbyr en annen måte å forstå sykepleie og teknologi på. I slike studier blir sosiale fellesskap og teknologi forstått som to sider av det samme. Studier av teknologiens betydning og det sosiale fellesskapets karakter tar utgangspunkt i situasjoner der teknologi blir brukt. Sykepleiere som støtter seg på et slikt perspektiv når de skal vurdere hvilke betydninger ny datateknologi kan ha i eget arbeid, vil bli mer følsomme for fenomenet enn om de støtter seg på den allmenne teknologiforståelsen. De vil unngå dilemmaer og selvmotsigelser som dette perspektivet medfører, og å trekke for hurtige konklusjoner om teknologi har negative eller positive konsekvenser for sykepleie.

Nøkkelord: Sykepleie, teknologi, teknologiforståelse

Nursing and technology – a complicated relationship

Advanced digital systems like clinical information systems and smart medical devices are integrated aspects of nursing work. Technology in nursing is not a new phenomenon. Nurses have always used devices and tools to assess, treat, and comfort the patients. Yet, in both public and theoretical debates, nursing is often presented as something else than technology. Professional nursing is distinguished from technical nursing that tend to reduce patients to simplistic and reductionist «readings». Science and technology studies offer another way of understanding nursing and technology. In these studies, social realities and technology is seen as two sides of the same. Studies of what impact technology has on society are grounded in concrete practices where technology is used. Nurses relating to this perspective when assessing the influence of new digital systems on own work, will be more sensitive to the systems’ subtle, but powerful impact on nursing, that if they had related to the more common and simplistic understanding of technology and nursing. By taking a science and technology studies’ perspective they will avoid dilemmas and contradictions that the simplistic perspective leads to and to draw too fast conclusions about technology having negative or positive consequences for nursing.

Keywords: Nursing, technology, conceptualising framework
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon