Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Organisering av helsetjenester til eldre i kommunen - noen etiske utfordringer

Professor, Ph.D., Senter for omsorgsforskning – Sør, Universitetet i Agder, ashild.slettebo@uia.no

Førstelektor, Senter for omsorgsforskning – Sør, Universitetet i Agder, anne.skisland@uia.no

Cand san., førstelektor, Senter for omsorgsforskning – Sør, Universitetet i Agder, kari.brodtkorb@uia.no

Cand san., førstelektor, Senter for omsorgsforskning – Sør, Universitetet i Agder, ragnhild.skaar@uia.no

Demografiske endringer i fremtiden tilsier et økende antall eldre personer. Dette skaper utfordringer for helsevesenet. Det vil være viktig å avdekke etiske utfordringer som kan oppstå og hvordan disse utfordringene kan møtes. Hensikt med den aktuelle studien var å utforske hvilke etiske utfordringer en gruppe helsepersonell opplever som konsekvens av måten helsetjenesten er organisert på og hvordan disse utfordringene møtes for eldre pasienter i en norsk kommune. Kvalitativ tilnærming ble valgt. Det ble gjennomført 15 fokusgruppeintervju med helsepersonell for å få deres erfaringer i forhold til etiske utfordringer i tilknytning til eldreomsorg. Intervjuteksten ble analysert ved hjelp av kvalitativ innholdsanalyse. Gjennom analysen fremkom tre hovedkategorier: «Feilplassering», «Rammer og struktur», samt «Manglende samsvar mellom behov og tjenester», med et felles overbyggende tema: «Utfordringer knyttet til beste effektive omsorgsnivå». For å ivareta god etisk omsorg til eldre pasienter, er det å skape et hensiktsmessig miljø med tilstrekkelig tid, oversiktlighet og kontinuitet vesentlig. Studien viser at helsepersonell står i et etisk krevende spenningsfelt mellom pasientomsorg og krav til effektivitet.

Nøkkelord: Autonomi, beste effektive omsorgsnivå, etikk, kvalitativt design, organisatoriske utfordringer, rettferdighet, velgjørenhet

Organization of health care services for older people in the municipality – some ethical challenges

With the increasing number of older people in the future, it will be important to focus on ethical challenges in health care and how these challenges could be met.

The purpose of the present study was to investigate the ethical challenges healthcare professionals experience as a consequence of the way health services are organised and how to meet these challenges for older people in a Norwegian municipality. A qualitative approach was used. It was completed 15 focus-group interviews with healthcare professionals to explore their experiences in relation to the ethical challenges when meeting the elderly patient. The interview text was analysed using qualitative content analysis. In the analysis three main categories emerged: «Displacement», «Frames and structure», and «A mismatch between needs and services», with the common overall theme: «Challenges related to the best efficient level of care». To ensure good ethical care to older patients is it essential to create an appropriate environment with adequate time, transparency and continuity. The study shows that health care is a demanding ethical tension between patient care and efficiency requirements.

Keywords: Autonomy, beneficence, ethics, justice, organisational challenges, qualitative design, principle: best effective level of care
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon