Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Pårørende til aleneboende personer med demens - Erfaringer fra samarbeid med hjemmetjenesten etter ny organisering

Høgskolelektor, Høgskolen i Telemark, Senter for omsorgsforskning- Sør, Per.G.Disch@hit.no

RN, Professor, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Lisbeth.Fagerstrom@hibu.no

RN, MPH, MScPH, Førstelektor, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Bjorg.T.Landmark@hibu.no

RN, Førstelektor, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Heid.S.Aasgaard@hibu.no

Bakgrunn: Økende antall mennesker som rammes av demens vil utfordre samfunnet på en moderne pårørendepolitikk bygd på likestilling og partnerskap mellom brukere, pårørende og omsorgstjenesten. Hensikt: Beskrive pårørendes erfaringer med å gi omsorg til hjemmeboende personer med demens i samarbeid med hjemmetjenesten etter reorganisering og kompetanseløft av personalet. Metode: Fokusgruppeintervju med 6 pårørende til personer med demens. Analysemetoden er fenomenologisk hermeneutisk. Resultater: De profesjonelle involverer ikke familien i tilstrekkelig grad som samarbeidspartnere i den daglige omsorgen. Familien erfarer mangelfull kommunikasjon og kjenner ikke personalet og måten hjemmetjenesten er organisert på. Familien erfarer manglende gjensidig informasjonsutveksling og avklaring av roller og ansvar. Konklusjon: Kompetanseløft og reorganisering som støtter opp under kontinuitet er ikke tilstrekkelig for å sikre samarbeidet med pårørende. Samarbeidspartnere i en komplementær modell må verdsette relasjonen mellom pårørende og de profesjonelle. Familiens rolle må bevisstgjøres og konkretiseres og strukturelle forutsetninger i organisasjonen må støtte opp under personalets samarbeide med pårørende. Utfordringen for hjemmetjenesten er å utvikle metoder for samarbeid på ulike nivåer i organisasjonen. For at familiens bidrag skal bli en integrert del av den samlede omsorgen må personalet utvikle kompetanse i forhandlingsprosesser.

Nøkkelord: familieomsorg, fokusgruppe, hjemmeboende personer med demens, samarbeid

Relatives of persons living alone with dementia: Experience from the collaboration with home health care after new organization

Background: The increasing number of people suffering from dementia will challenge a modern family policy based on equality and partnership. Aim: To describe relatives’ experiences with providing care to person with dementia living alone, in collaboration with home health care after training and reorganization of nurses resources. Methods: Focus group interviews with 6 relatives of people with dementia. The analysis method is phenomenological hermeneutic. Results: The collaboration between family and professionals are inadequate. The professionals do not involve the family as partners in care. The family experience little communication and do not know the staff and the way the home health care is organized. They experience lack of mutual exchange of information and clarification of roles and responsibilities. Conclusion: Competence and re-organization that support relational continuity is not sufficient to ensure collaboration with relatives. To facilitate careers involvement in a complementary model one has to appreciate the relationship and the role of the family must be made conscious and concretized. Structural conditions must support staff working with families. The challenge for home health care is to develop methods of collaboration at various levels in the organization. If family's contribution shall be an integral part of the overall care, staff needs to develop skills in negotiation processes.

Keywords: collaboration, dementia, family caregivers, focus group, home health care
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon