Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Samhandling om utdanning av psykisk helsearbeidere

Master, førstelektor, Universitetet i Agder, Erna.Ulland@uia.no

Master, klinisk sosionom, SSHF, Odd.Hillesund@sshf.no

PhD, førsteamanuensis Universitetet i Agder og forskningsleder Avdeling for barn og unges psykiske helse, SSHF, Dagfinn.Ulland@uia.no

Hensikten med denne artikkelen er å utforske kunnskapsutviklingen gjennom utdanning av psykisk helsearbeidere. Denne utdanningen foregår i et samarbeid mellom Universitetet i Agder og Klinikk for psykisk helse – kalt UNIK. Materialet er hentet fra evalueringsrapport, feltnotat og intervjuer med studenter, brukere, terapeuter og lærere. Resultatene er diskutert under temaene kontekst, interaksjon og relasjon, og språk og makt. Konklusjonen er at gjennom UNIK er det skapt en samhandlingsarena med en interaksjon og en relasjon mellom aktørene som bidrar til en diskursiv kunnskapsutvikling. Dernest bidrar arenaen til en kunnskapsutvikling som skaper språk for levd liv og hvor erfaringskunnskap møter ekspertisen i en respektfull og anerkjennende atmosfære. Arbeidet kan være krevende, men tilbakemeldingene fra aktørene er positive. Det betyr fortsatt investering og utvidelse i denne arbeidsmåten i andre kontekster.

Nøkkelord: brukermedvirkning, dialogisme, kunnskapsutvikling, psykisk helsearbeid

Collaboration on education of mental health professionals

The purpose of this article is to explore the development of knowledge during training of mental health professionals. This training takes place in a collaboration called UNIK between the University of Agder and the Clinic for Mental Health. The material is drawn from evaluation reports and interviews with students, service users, clinicians and educators. The results are discussed under the themes of context, interaction and relationships, and language and power. The conclusion is that by UNIK it is created a collaborative arena with an interaction and a relationship between the actors which contributes to a discursive development of knowledge. Secondly, the arena contributes to a development of knowledge creating language for lived life and where experiential knowledge meets expertise in a respectful and appreciative atmosphere. The work can be demanding, but feedback from the actors unambiguously positive. It means continued investment and expansion of this way of working in other contexts.

Keywords: dialogism, development of knowledge, mental health care, service-users
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon