I denne lederen skulle vi takke Olle Söderhamn for hans innsats som ansvarlig redaktør for Nordisk Sygeplejeforskning. Før jul varslet han at han ønsket å gå av som redaktør etter tre år og 12 utgaver av tidsskriftet. I stedet måtte vi skrive et minneord. Olle døde julaften, 62 år gammel.

Olle Söderhamn var professor ved Universitetet i Agder i Norge og Högskolan Väst i Sverige, og faglig leder for Senter for omsorgsforskning Sør. I 1998 disputerte Olle for doktorgraden ved Linköpings Universitet i Sverige med avhandlingen Potential for self-care: Assessing and describing self-care ability among elderly people. Han var ansatt ved Universitetet i Agder fra 2006, og har vært sentral i byggingen av et sterkt fagmiljø innen sykepleie- og eldreomsorgsforskningen i Norge.

I 2010 ble Olle engasjert som ansvarlig redaktør for det nye tidsskriftet Nordisk sygeplejeforskning. Dansk Selskab for Sygeplejeforskning og Norsk selskap for sykepleieforskning hadde store ambisjoner for tidsskriftet. Vi ønsket å skape et nytt tidsskrift av høy kvalitet – som dyktige forskere ønsker å skrive i, og som sykepleiere og forskere ønsker å lese og bruke. Denne prosessen er godt i gang takket være Olles tilsvarende høye ambisjonsnivå, store arbeidskapasitet og faglige dyktighet. Sammen med en dyktig redaksjon har Olle etablert Nordisk Sygeplejeforskning som et aktuelt tidsskrift på kort tid. Artikkeltilfanget har vært godt siden oppstarten, og er økende. Redaksjonen mottok i 2013 ca. 40 vitenskapelige artikler og 12 fagartikler for bedømming, 18 vitenskapelige – og seks fagartikler ble publisert. Olles kloke og reflekterte ledere har vært inspirerende for mange, og gitt rom for nye tanker. Nå tar en ny redaktør over ansvaret, Olles arbeid har dannet et godt grunnlag for tidsskriftets videre utvikling.

Olles bidrag til sykepleiefaget, sykepleievitenskapen og -forskningen har vært betydelig. Olle er død, men hans arbeider lever videre og vil fortsette å inspirere og informere sykepleiere og forskere verden over i lang tid.

Æret være Olles minne.