Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Systemer for å avdekke smerte hos eldre personer i utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Førstelektor, Senter for omsorgsforskning Nord-Norge, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, toril.agnete.larsen@uit.no

Førstelektor, Senter for omsorgsforskning Nord-Norge, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, liv.berit.knudsen@gmail.com

  • Side: 287-299
  • Publisert på Idunn: 2013-12-13
  • Publisert: 2013-12-13

Forekomst av smerte øker med alderen, følsomhet for akutt smerte reduseres, mens følsomhet for kroniske smerter øker. Smerten blir ofte utilstrekkelig utredet og behandlet. Studiens hensikt er å beskrive system for prosedyrer og rutiner for å avdekke smerte i virksomheter som har utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste. Virksomhetene studien bygger på har 780 pasienter/brukere (flest kvinner). I sykehjem har 51,5 % og i hjemmetjenester 30,5 % av pasientene smerter. Av pasientene med demensdiagnose har over 60 % smerter. Personell i enhetene er i hovedsak sykepleiere, hjelpepleiere/omsorgsarbeidere og leger. Seks virksomheter har forhåndsdefinert smerte i pasientjournalsystemet. Seks virksomheter benytter ikke kartleggingsverktøy for smerte. Seks virksomheter registrerer smerte ved innkomst. Kartleggingsverktøy og oppfølging av smerteproblematikk er ikke implementert som en del av kvalitetssystemet i flertallet av virksomhetene. Dette kan medføre vilkårlig pleie og behandling som vil avhenge av den enkelte ansattes individuelle kunnskap om smerteavdekking. Systemer hvor flere tilnærmingsmåter i smertevurdering inngår vil bidra til bedre kvalitet i diagnostikk og behandling. Utviklingssentrene skal være pådrivere for fag- og tjenesteutvikling. Basert på resultatene i denne studien bør prosedyrer og rutiner for smertevurdering videreutvikles.

Nøkkelord: demenssykdom, pleie- og omsorgstjenester, prosedyrer, rutiner, smertekartleggingsverktøy

Systems for pain detection in older patients in nursing homes and home care

With increasing age, pain and sensitivity for chronic pain increase while sensitivity for acute pain is reduced. Pain is often inadequately investigated and treated. The purpose of this study is to describe procedures and routines to detect pain in nursing homes and homecare designated as development centers. The units in the study include 780 patients. Among nursing home patients 51.5 % have pain while the percentage among home care patients is 30.5 %. The number of patients diagnosed with dementia and pain amounts to more than 60 %. In six units pain was a predefined category in the patient journal. Six units did not use assessment tools for pain detection. Assessment tools for pain detection and follow-up of pain problems have not been implemented in the majority of the units included. This may lead to random care and treatment as it will depend on the individual employee’s skills rather than on common knowledge and pain assessment. Systems where several approaches in pain assessment are included will contribute to improved quality in diagnostics and treatment. The development centers are intended to promote professional and service development. Based on the findings in this study the development of systems of procedures and routines for pain assessment are recommended.

Keywords: dementia, nursing care, pain detection, procedures, routines
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon