Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Praksisveiledernes funksjon i et medstudentbasert studieopplegg i klinikken

Høgskolelektor, Høgskolen i Oslo og Akershus, elisabeth.hessevaagbakke@hioa.no

Førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus, bjorg.christiansen@hioa.no

Sykepleier, Oslo Universitetssykehus HF, sogudj@ous-hf.no

Sykepleier, Oslo Universitetssykehus HF, annegjoh@ous-hf.no

Bakgrunn: Studier om medstudentbaserte studieopplegg i klinikken har først og fremst konsentrert seg om studentenes erfaringer, mens vi vet mindre om hvordan praksisveilederens funksjon erfares i denne sammenheng. Hensikt: Dokumentere hvordan et medstudentbasert studieopplegg påvirker praksisveiledernes funksjon. Metode: En kvalitativ studie. Datakilder er refleksjonsnotater, logger og fokusgruppeintervju. Datamateriale er strukturert i forhold til tematiske overskrifter. Resultat: Resultatene ga innsikt i hvordan et medstudentbasert studieopplegg påvirket praksisveiledernes funksjon tematisert ved «hvordan utformet praksisveilederne veilederfunksjonen?», «hvilke forventninger hadde praksisveilederne til studentene?», « hva erfarte praksisveilederne som utfordrende?» og «hva erfarte praksisveilederne som lærerikt?» Konklusjon: Funnene viste at praksisveilederne opplevde det både utfordrende og stimulerende å veilede studentpar hvor tredjeårsstudenten også hadde et veiledningsansvar. Det som imidlertid ikke fungerte helt etter intensjonen var etterveiledning og tilbakemelding til studenter, særlig når noe var svakt. Til tross for forberedende veiledningskurs og gruppeveiledning med lærer underveis, virket det som om en kombinasjon av mangel på tid og usikkerhet i forhold til egen veilederkompetanse hindret dem i å realisere egen funksjon på disse områdene.

Nøkkelord: praksisstudier, sykepleier, sykepleierutdanning, veileder, veiledning

The tutors’ function in a peer-based study period in clinical practice

Background: Studies of peer-based study periods in clinical practice have mainly focused on students' experiences. There is less knowledge about the practice supervisor's function. Objective: To demonstrate how a peer-based study period affected the tutors’ function. Method: Qualitative study. Data sources were reflection notes, logs and focus group interviews. Data was structured under thematic headings. Results: Results provided insights into how a peer-based study period influenced the tutors’ function. The following themes were focused on: «How did the supervisors form their function?», «Which expectations did the supervisors have to students?», «What did the supervisors experience as challenging?» and «What did they experience as instructive in their function as supervisors?» Conclusion: The results showed that practice supervisors found it both challenging and stimulating to guide student pairs who also had supervisory responsibility. However, the guidance and feedback to students did not function as intended especially when there were weaknesses in the students’ performance. Despite preparatory guidance courses and group counseling with college teachers, it seemed as if lack of time and uncertainty in relation to their own supervisory skills prevented them from realizing their own function in these areas.

Keywords: clinical studies, nurse, nursing education, supervision
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon