Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Praksissykepleieres pedagogiske utfordringer i klinisk veiledning av sykepleierstudenter

Cand.polit., høgskolelektor ved Høgskolen i Molde, anne.b.fillingsnes@himolde.no

PhD, førsteamanuensis ved Høgskolen i Molde, spesialistsykepleier og lektor ved -Universitetssjukhuset og Hälsouniversitetet i Linköping, ingela.thylen@lio.se

Bakgrunn: Hensikten med studien var å belyse hva erfarne praksissykepleiere uten formell veilederkompetanse opplevde som pedagogiske utfordringer i veiledning av sykepleierstudenter i klinisk praksis. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen i Norge (NOKUT) fremhever samarbeidet med praksisfeltet, praksissykepleiernes økende ansvar for klinisk oppfølging og kravet om formell veiledningskompetanse som viktige faktorer for god kvalitet. Det finnes lite nordisk forskning som omhandler hvordan praksissykepleierne erfarer egen rolle. Metode: Seks fokusgrupper ble arrangert hvor fem sykepleiere deltok over tre måneder. Kvalitativ innholdsanalyse ble benyttet. Funn: Syv subtemaer ble identifisert: «Faglig utilstrekkelighet», «Lære studentene om helhetlig sykepleie», «Være personlig og profesjonell», «Stort ansvar», «Gi balansert vurdering», «Samarbeid om praksisopplæringen» og «Veilede i en travel hver-dag». Det fremkom et spenningsforhold mellom teori og praksis, hvor så vel faglige, mellommenneskelige og organisatoriske utfordringer fikk innvirkning på praksissykepleiers veiledning av studentene. Konklusjon: Formell utdanning, tid til refleksjon og et omfattende samarbeid mellom involverte aktører er nødvendig for å redusere spenningen mellom teori og praksis.

Nøkkelord: erfaringer, innholdsanalyse, praksisveiledning, sykepleierutdanning

Nurse preceptors’ educational challenges in clinical tutoring of nurse students

Background: The aim of this study was to explore which educational situations experienced clinical preceptors, without formal training as educators, find challenging in a nurse-training program. The Norwegian Agency for Quality Assurance in Education (NOKUT) points out collaboration with the practice field, and the requirement of a formal preceptor education as important factors in maintaining good quality. The recommendations also implies that preceptors have an increased responsibility for the clinical and educational bachelor studies. Method: Six focus group interviews were held with five experienced nurses over three months, and analysed with a content analysis approach. Findings: Seven subthemes were identified «Professional limitations», «Educating students about nursing holistically», «Being professional yet personal», «Big responsibility», «Giving a balanced evaluation», «Collaborating on the training program» and «Undertaking teaching responsibilities in a busy work context». A tension exists between the academic and the clinical context, where both professional, interpersonal and organizational challenges impact on the nurse functioning as a preceptor for the students. Conclusion: Formal education, reflection time and an extensive collaboration between all actors are required to alleviate the tension between the academic – and the clinical context.

Keywords: content analysis, experiences, nurse education, preceptorship
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon