Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Kreftpasienters erfaringer med preoperativ informasjon

Fagutviklingssykepleier, Akuttklinikken, Oslo universitetssykehus · uxagab@ous-hf.no

Amanuensis, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo · randi.nord@medisin.uio.no

Innleggelse i sykehus for kirurgisk behandling vil for mange pasienter være forbundet med usikkerhet og engstelse. Det er funnet få studier som fokuserer på pasienters erfaring med preoperativ informasjon om tidlig postoperativ fase. Studiens hensikt var å beskrive en gruppe kreftpasienters erfaringer med preoperativ informasjon om hendelser i tidlig postoperativ fase. Studien har et utforskende-beskrivende design, der metoden er intervju basert på temaguide. Ni pasienter ble inkludert i studien og de var innlagt til planlagt kirurgi for kreft, med minst ett døgns opphold ved postoperativ avdeling. Intervjuene ble gjennomført fra fem til 11 dager etter operasjonen. Funnene viste at erfaringer var sentrert rundt: 1) informasjon før operasjonen, 2) informasjon like etter operasjonen samt 3) uventede opplevelser som kraftløshet, heshet og forvirring. Noen av pasientene var ikke forberedt på ubehag og smerter, fysisk aktivitet tidlig etter operasjonen og opplevelser knyttet til miljøet ved postoperativ avdeling. Pasientene fikk i hovedsak muntlig informasjon som oftest ble gitt dagen før operasjonen. Anbefalinger for praksis er at muntlig informasjon støttes av skriftlig materiell, for å bedre pasienters oppfattelse av informasjonen.

Cancer patients’ experiences with preoperative information

Admittance to hospital for surgical treatment is for many patients linked with feelings of insecurity and anxiety. Few studies have addressed patients’ experiences with preoperative information about the early postoperative phase. The aim of this study was to describe a group of cancer patients’ experiences with preoperative information about events in the early postoperative phase. The study design was exploratory-descriptive. Semi-structured interviews based on a thematic guide were conducted. Nine patients admitted to elective surgery for cancer and a stay in the postoperative unit of at least 24 hours were included in the study. The interviews were conducted five to 11 days after surgery. The findings showed that the experiences with information before surgery and information in the early postoperative phase were centered around: 1) preparation for surgery, 2) the time just after surgery, and 3) unexpected experiences of feelings of powerlessness, hoarseness and confusion. Some patients were not prepared for discomfort and pain, early physical activity and experiences with the environment of the postoperative unit. The patients received mainly oral information and most of it was given the day before surgery. Implications for practice are to combine oral information with written information.

Keywords: intensivsykepleie, pasienterfaringer, postoperativ sykepleie, preoperativ undervisning, intensive care nursing, patient experiences, postoperative care
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon