Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Læringsutbytte, læringsaktiviteter og vurderingsformer

Professor, Universitetet i Agder · ashild.slettebo@uia.no

Førsteamanuensis, Universitetet i Agder · liv.fegran@uia.no

Teorien om Constructive Alignment (CA) beskriver hvordan samsvar mellom læringsaktiviteter, læringsutbytte og vurderingsformer påvirker studentens læring og forståelse av fagstoff. Forfatterne ønsket å evaluere om et slikt samsvar er til stede i to valgte mastergradsemner. Studiens hensikt var å vurdere samsvar mellom læringsutbytte, læringsaktiviteter og vurderingsformer i emnene vitenskapsteori og forskningsmetode ved et masterprogram i helsefag. Data ble innsamlet gjennom to fokusgruppeintervjuer med henholdsvis fire og fem studenter som hadde gjennomført de to emnene, og data ble analysert ved kvalitativ innholdsanalyse. Studentenes forkunnskaper har stor betydning for samsvar mellom læringsutbytte, læringsaktiviteter og vurderingsformer. Manglende forkunnskaper spesielt i kvantitativ metode medfører at læringsaktivitetene ikke alltid samsvarte med studentenes behov, mens tilstrekkelige forkunnskaper i vitenskapsteori gjorde læringsaktivitetene meningsfulle. Hjemmeeksamen i forskningsmetode ble sett på som en videreføring av læringsprosessen, mens skoleeksamen i vitenskapsteori opplevdes lite samsvarende med undervisningens fokus på dialog og refleksjon. Justering av taksonominivå på læringsutbytte, igangsetting av tiltak for å bedre forkunnskaper og endring av vurderingsform kan være aktuelt for å bedre manglende samsvar.

Alignment between learning outcomes, learning activities and assessment in two master courses

The theory of Constructive Alignment (CA) describes how accordance between learning activities, learning outcomes and assessment influence students’ learning. The aim of this study was to evaluate the agreement between learning outcomes, learning activities and assessment in a Philosophy of Science and a Research Method course in a Master Program in Health Sciences. Data were collected by two focus group interviews with respectively four and five students who had attended the courses, and analyzed by a qualitative content analysis. The students’ previous knowledge has great importance for the accordance between learning outcomes, learning activities and assessment. Lack of previous knowledge, especially in quantitative methods caused an imbalance between students’ needs and the learning activities, while sufficient previous knowledge in philosophy of science made the learning activities meaningful. Home examination in research method was experienced as a positive continuation of the learning process, while school examination in philosophy of science was experienced as less meaningful as the lessons focused on dialogue and reflection. Adjusting the taxonomy of learning outcomes, offering introduction courses in research method, and changing the type of assessment could increase the level of agreement.

Keywords: Constructive Alignment, forkunnskap, helsefag, masterprogram, Constructive Alignment, health science, master program, previous knowledge
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon