Det var en tid da latin var det vitenskapelige språket i Europa. I dag bruker vi engelsk i stor utstrekning når vi vil kommunisere forsk-ningsresultater og annet fagstoff internasjonalt. Det er flott å kunne bruke ett språk som veldig mange har et positivt forhold til. Men den hyppige bruken av engelsk kan også bidra til at vi nesten glemmer hvordan vi skal formidle forskningsresultater på våre egne språk. Dette gjelder ikke minst innenfor populærvitenskapelig formidling. Men også vitenskapelige tekster bør være mulige å produsere og formidle på våre egne språk.

Vi er heldige i Norden som til dels har en felles språkhistorie og per i dag har muligheten til å kunne kommunisere ganske greit på våre skandinaviske språk med kollegaer og venner i våre naboland. På tross av at en stor andel ord ikke betyr akkurat samme på de forskjellige språkene, kan vi komme veldig langt med vårt morsmål i en nordisk kontekst. Nordisk sygeplejeforskning / Nordisk sykepleieforskning / Nordic Nursing Research ønsker å være en betydningsfull nordisk stemme innenfor helse- og sykepleievitenskaplig publisering og formidling. Det finnes en nordisk merverdi i denne typen vitenskapelig formidling. Det er veldig viktig å vokte og utvikle fagspråket innenfor vår disiplin. Sykepleievitenskapens språk må bli sterkt i hvert enkelt land, og det nordiske perspektivet kan bidra til at dette skjer på en fruktbar måte.

Tilbakemeldingene på tidsskriftets første år har vært veldig positive, hvilket også bekrefter tanken om det viktige ved å vektlegge et nordisk perspektiv, enten fagstoffet blir formidlet på de skandinaviske språkene eller på engelsk. I det første nummeret av den andre årgangen presenteres fire fagfellevurderte vitenskapelige artikler og fire fagartikler. Dansk, norsk og engelsk er representert som språk, og den nordiske stemmen i innholdet er sterk, selv om ikke alle artiklene handler om forhold i de nordiske landene.