Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Frivilligsentral og offentlig omsorg – Samhandling til brukers beste

Førsteamanuensis ved Universitetet i Agder · Senter for omsorgsforskning?Sør, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap · ulrika.soderhamn@uia.no

Universitetslektor ved Universitetet i Agder · Senter for omsorgsforskning?Sør, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap · marthe.m.fensli@uia.no

Universitetslektor ved Universitetet i Agder · Senter for omsorgsforskning?Sør, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap · ragnhild.skaar@uia.no

Bakgrunn: Hjemmeboende eldre med oppfølging fra hjemmetjenesten opplever begrensninger med å få dekket sitt behov for praktisk hjelp og sosial kontakt. For disse kan frivillige tjenester være et viktig supplement. Det er derfor behov for å øke samarbeidet mellom offentlig helsetjeneste og frivillige tjenester. Hensikt: Å beskrive erfaringer med utvikling og utprøving av arbeidsformer mellom helse- og omsorgstjenesten og frivilligsentral i et distrikt i en kommune i Sør-Norge. Metode: Et kvalitativt design ble valgt. Det ble gjennomført ett fokusgruppeintervju med en gruppe ansatte i hjemmetjenesten og frivilligsentralen for å få deres erfaringer med å utvikle og utprøve arbeidsformer for formidling og koordinering av frivillige tjenester for praktisk hjelp og sosial kontakt. Intervjuteksten ble analysert ved hjelp av kvalitativ innholdsanalyse. Funn: Gjennom analysen fremkom to hovedkategorier «Samhandling» og «Nytteverdi» med et felles overordnet tema «Supplere hverandre til brukers beste». Konklusjon: Et enkelt kartleggingsskjema og en samarbeidsprosedyre førte til økt samhandling mellom personalet i hjemmetjenesten og frivilligsentralen og bidro til en positiv holdning om å arbeide sammen til brukers beste.

Voluntary services and public care services – interaction in the patient’s best interest

Background: Home-dwelling older people in need of attention from home care services experience limitations in satisfying their needs for practical help and social contact. Voluntary services can be an important supplement to public health care services. There is, therefore, a need to further develop the cooperation between home care services and voluntary services. Purpose: To describe the experience of collaboration between the home care and a voluntary center in a district in a municipality in southern Norway. Method: A qualitative design was used. A focus group interview with a group of employees from the home care services and a voluntary center was conducted to explore the employees’ experiences in developing and testing a way of communication and coordination of voluntary services. The interview text was analyzed using qualitative content analysis. Findings: In the analysis two main categories emerged: «Interaction» and «Usability», with the common overall theme: «Complement each other in the patient’s best interest.» Conclusion: A simple mapping chart and related cooperation procedure were perceived as useful and led to increased interaction between the home care services and the voluntary centre and contributed to a positive attitude to work together in the patient’s best interest.

Keywords: arbeidsformer, frivillighet, hjemmetjeneste, samarbeid, sykepleie, collaboration, home care services, nursing, volunteering, working principles
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon