Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Nordisk sygeplejeforskning
Nordisk Sygeplejeforskning/Nordisk sykepleieforskning – Nordic Nursing Research er et vitenskapelig og fagfellebedømt tidsskrift på nivå 1. Det har som formål å styrke sykepleiefagets vitenskapelige grunnlag gjennom å formidle og spre kunnskap om klinisk og teoretisk forskning og utvikling knyttet til sykepleie, og de vitenskapelige metoder som benyttes i forskningen.

Tidsskriftet publiserer vitenskapelige artikler og fagartikler basert på prosjekter på ulike nivåer. Tidsskriftet publiserer også gjerne essays og debattartikler. Artikler kan publiseres på dansk, norsk, svensk og engelsk.

Tidsskriftet henvender seg til forskere innen sykepleievitenskap og helsefag, undervisere, sykepleiere i klinisk praksis og andre fagprofesjonelle.

Tidsskriftet eies av Dansk Selskab for Sygeplejeforskning og Norsk selskap for sykepleieforskning NSF. Tidsskriftet publiserte sin første årgang i 2011, og er resultatet av en sammenslåing av Tidskrift for sygeplejeforskning og Norsk tidsskrift for sykepleieforskning; to tidsskrifter med henholdsvis 26 og 12 årganger bak seg. 

Kvalitetsvurdering

Tidsskriftet praktiserer «dobbelt blind» fagfellevurdering, hvor verken fagfellene eller forfatteren kjenner hverandres identitet. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør.

Indeksering

Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser
 • CINAHL
 • SveMed+
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
 • Emerging Sources Citation Index (ESCI)
Ansvarlig redaktør
Pia Dreyer Lektor (PhD), Aarhus Universitetshospital

Nasjonal redaktør Danmark
Elizabeth Rosted (PhD), Postdoc Cand.cur. Sjællands Universitetshospital Roskilde

Nasjonal redaktør Norge
Heidi Jerpseth (PhD), førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus

Redaksjonssekretær
Nina Falsen Krohn
Nordisk sygeplejeforskning er et abonnementsbasert tidsskrift som utgis under modellen «grønn» åpen tilgang (open access). Det betyr at Universitetsforlaget tillater forfattere å arkivere sin artikkel i åpne institusjonelle arkiv (egenarkivering) eller på eget eller arbeidsgivers nettsted, i den versjon og det format som ble godkjent av tidsskriftets redaksjon (akseptert versjon), og etter at artikkelen er publisert (uten forsinkelse).

Forlaget oppfordrer forfattere til å ta vare på den endelige versjonen av artikkelen som ble sendt redaksjonen for publisering, da denne vil være nærmest opp til versjonen som publiseres på Idunn. Forfattere som ønsker det, kan henvise til sin artikkel i endelig versjon ved å oppgi lenke til denne på Idunn.

Alt innhold i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med bestemmelser gjengitt i Avtale om normalkontrakt for faglitteratur i tidsskrift av 10. november 2010 mellom Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på http://www.nffo.no.

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Universitetsforlagets database for elektronisk distribusjon av tidsskrifter, Idunn.

Når en artikkeltekst aksepteres for publisering av tidsskriftets redaksjon forutsettes følgende:
 • At forfatter aksepterer bestemmelsene i nevnte normalkontrakt
 • At forfatter er innforstått med at forlaget forvalter retten til offentliggjøring og spredning av artikkelen og at forlaget skal kontaktes før forfatter inngår avtale med tredjepart om tilleggspublisering.
 • At forfatter ved tilleggspublisering gjør oppmerksom på hvor artikkelen opprinnelig er publisert, og i henhold til gjeldende praksis for kreditering. 
Nordisk sygeplejeforskning publiserer vitenskapelige artikler, fagartikler, essay og debattartikler. Tidsskriftet publiserer artikler på dansk, norsk, svensk og engelsk, og har rutiner for fagfellebedømming av manuskriptene.

LEVERING AV MANUSKRIPT

Manuskripter leveres i vårt manushåndteringsverktøy Scholar One: https://mc04.manuscriptcentral.com/uf-sygepleje.

MANUSKRIPTSTANDARD

Vitenskapelige artikler skal ikke overskride 5000 ord. Fagartikler og essay begrenses til 3000 ord, mens debattartikler kan inneholde inntil 1800 ord. Artikler, ekskludert sammendrag (eller abstract), tabeller og referanseliste som overskrider den fastsatte lengde avvises.

Vitenskapelige artikler, essay og debattartikler blir fagfellebedømt ut fra vitenskapelige kriterier.

Manuskriptet skal ha et sammendrag (eller abstract) på originalspråk og på engelsk inkludert engelsk tittel. Sammendraget skal kortfattet beskrive artikkelens samtlige deler. Fire til åtte nøkkelord som beskriver artikkelen og ikke forekommer i tittelen skal angis på begge språkene.

Forfatterne oppfordres til å levere manuskripter med dobbel linjeavstand, ren tekst med minst mulig fet eller kursiv tekst, understreking, innrykk, deling av ord og lignende.

Manuskriptet skal inneholde en tittelside med type manuskript («vitenskapelig artikkel», «fagartikkel», «essay» etc.), antall ord, manuskriptets tittel, en forkortet versjon av tittel, navn og adresse til korresponderende forfatter, navn og e-postadresser til samtlige forfattere, deres stilling/utdanning og arbeidsplass.

For medforfatterskap kreves at samtlige forfattere oppfyller Vancouverreglene. Det vil si at de har bidratt med idé, planlegging og utforming eller analyse og innsamling eller fortolkning av data, har medvirket ved utarbeidelse eller kritisk innholdsmessig revidering av manuskriptet og godkjenning av det endelige manuskriptet.

Bidraget skal karakteriseres av vitenskapelig redelighet og følge gjeldende lover og etiske retningslinjer (se for eksempel http://www.etikkom.no/). Vi henviser spesielt til Helsinkideklarasjonen fra Verdens legeforening (https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/Medisin-og-helse/Helsinki-deklarasjonen/) og Vancouverreglene, utarbeidet av International Committee for Medical Journal Editors (http://www.icmje.org/).

Forfattere som ønsker å publisere i Nordisk Sygeplejeforskning må garantere
 • At manuskriptet eller deler av manuskriptet ikke er publisert andre steder.
 • At manuskriptet ikke er under vurdering i et annet tidsskrift eller er sitert/publisert i et annet tidsskrift.
 • at de har delt all informasjon om finansiering, sponsorer, institusjonelle tilknytninger, mulige interessekonflikter, insentiver for deltagere og informasjon vedrørende tiltak for å behandle og/eller kompensere deltagere som blir skadet som følge av sin deltagelse i forskningsstudien.
 • At man har innhentet frivillig, informert samtykke fra mennesker som nevnes i manuskriptet
 • At forsøksdyrs velferd har blitt respektert
 • At krav med hensyn til opphavsrett er fulgt.
 • At nødvendige tillatelser for publisering er innhentet.
 • At referanser er oppgitt – også for sekundære publikasjoner.
Forfattere av empiriske artikler oppfordres til å følge en struktur i sine manuskripter med introduksjon/bakgrunn, hensikt/mål, metode, resultat/funn, diskusjon, kliniske implikasjoner, konklusjon og referanser.

Tabeller og figurer – max 4 i alt – leveres i eget dokument. I selve artikkelen må den angis hvor tabellene og figurene skal stå, med fortløpende siffer. Hver tabell og figur skal ha en egen tekst som gir presis informasjon om hva tabellen eller figuren viser og skal nummereres i den rekkefølge de nevnes i teksten. Vedlagte bilders kvalitet skal være god, minst 300 dpi. Det er forfatternes ansvar å innhente tillatelse til bruk av illustrasjoner.

REFERANSER

NSF bruker Vancouver-stil (nummerert stil) som referanseverktøy. Referanser i teksten er nummerert fortløpende og en nummerert ordnet referanseliste angis bakerst i manuskriptet. For veiledning til Vancouver-stilen: http://www.ntnu.no/viko/oppgave/vancouverregler

Benytt gjerne et referanseverktøy som EndNote eller lignende.     

Merk: For vitenskapelige artikler bør det helst ikke være mer enn 40 litteraturreferanser.

Under følger en gjennomgang av de viktigste prinsippene ved referering i henhold til Vancouver. Det er forfatterens ansvar at manuset følger nevnte referansestil. Vi ber om at forfatterne setter seg grundig inn i malen og tilpasser sin referanseliste til Vancouver-stilen før innlevering av manus. 

Referanser i teksten

Ved henvisninger i selve teksten skrives forfatterens navn og referanse nummer i rund parentes etter forfatter, eksempel:

Morse (1) eller Redmond (2) asserts that the […]

Ved direkte sitat føres nummer og sidetall rett etter sitatet med komma og punktum, men før kolon og semikolon, for eksempel:

[...] en ny definisjon. (3, s. 12–3).

Vi foretrekker denne mulighet (3); idet [...]

Henvisninger til flere verk føres i nummerert rekkefølge på følgende måte: (1-5)

Eller hvis rekkefølgen brytes adskilles med komma, for eksempel: (1,3,8) eller (2-5,8,10)

Flere studier (2-4,9) viser …..

Referanser bakerst i manuskriptet

Referanseliste skrives etter hovedteksten helt til slutt, i nummerert rekkefølge som de er nevnt i teksten. Hvis det er seks eller færre forfattere skal alle forfattere nevnes. Ved flere enn seks forfattere nevnes de første seks og deretter skrives «et al.». Dette ved alle typer av referanser.

Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL, og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på http://search.crossref.org/.

Eksempel på referanse til artikler:

1. Giske T, Gjengedal E, Artinian B. The silent demand in the diagnostic phase. Scand J Caring Sci. 2009;23(1):100-6. doi: http://dx.doi.org/10.1111/j.1471-6712.2008.00595.x.

Eksempel på referanse til bøker:

2. Gilje N, Grimen H. Samfunnsvitenskapens forutsetninger. Oslo: Universitetsforlaget; 1993.

Eksempel på referanse til websider:

Muskelsvindfonden [Internet]. Aarhus: Muskelsvindfonden, plads til forskelle [sitert 2015 januar 5]. Tilgjengelig på: http://muskelsvindfonden.dk/.

VITENSKAPELIGE ARTIKLER OG FAGFELLEVURDERING

Vitenskapelige artikler vil først bli vurdert av redaktør med tanke på relevans og kvalitet. Dersom manuskriptet vurderes som relevant og av tilstrekkelig kvalitet vil det bli vurdert av to fagfeller. Nordisk sygeplejeforskning praktiserer double blind peer review, dvs. at verken forfatters eller fagfellers identitet gjøres kjent for partene.

FAGARTIKLER

Nordisk sygeplejeforskning publiserer fagartikler innenfor sykepleie og relevante områder knyttet til den direkte og indirekte utøvelsen av sykepleie. Disse artiklene

henvender seg til fagets kliniske utøvere og praktikere og til studenter, sykepleiepedagoger, administratorer og forskere.

Fagartiklene bør være relativt korte artikler og skal tilby fagfeller perspektiver, forståelse og viten produsert innenfor sykepleie eller beslektede fag. Fokus i fagartikkelen er en tematikk rettet mot en profesjonell leserkrets, som ikke trenger å være spesialist på det aktuelle området. Problembeskrivelse og perspektiv er betydningsfulle komponenter. Spesielt viktig er å vise til anvendbarheten og hvordan resultater kan bli brukt i et praksisperspektiv.

Fagartikkelen skal ha et klart poeng, og forfatteren kan i fremstillingen argumentere,

beskrive, fortolke, vurdere og diskutere så dette poenget blir tydelig. Den aktuelle

saken skal bli gjort rede for og konkretisert i forhold til litteratur- og teorireferanser. Om grunnlaget for fagartikkelen er en undersøkelse, skal litteraturgjennomgang og metodebeskrivelser være kortere og mindre detaljerte enn i en vitenskapelig artikkel. Resultatene skal være knyttet til målgruppens praksisperspektiv.

Sist publiserte tidsskrifter

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon