Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Nordisk sygeplejeforskning
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
4th Nordic Conference in Nursing Research - Science Writing Competition - Excellent Nursing Research - Nordic Nursing Research. Se vedhæftede

Nordisk Sygeplejeforskning/Nordisk sykepleieforskning – Nordic Nursing Research er et vitenskapelig og fagfellebedømt tidsskrift på nivå 1. Det har som formål å styrke sykepleiefagets vitenskapelige grunnlag gjennom å formidle og spre kunnskap om klinisk og teoretisk forskning og utvikling knyttet til sykepleie, og de vitenskapelige metoder som benyttes i forskningen.

Tidsskriftet publiserer vitenskapelige artikler basert på prosjekter på ulike nivåer. Tidsskriftet publiserer også gjerne essays. Artikler kan publiseres på dansk, norsk, svensk og engelsk.

Tidsskriftet henvender seg til forskere innen sykepleievitenskap og helsefag, undervisere, sykepleiere i klinisk praksis og andre fagprofesjonelle.

Tidsskriftet eies av Dansk Selskab for Sygeplejeforskning og Norsk selskap for sykepleieforskning NSF. Tidsskriftet publiserte sin første årgang i 2011, og er resultatet av en sammenslåing av Tidskrift for sygeplejeforskning og Norsk tidsskrift for sykepleieforskning; to tidsskrifter med henholdsvis 26 og 12 årganger bak seg. 

Kvalitetsvurdering
Tidsskriftet praktiserer «dobbelt blind» fagfellevurdering, hvor verken fagfellene eller forfatteren kjenner hverandres identitet. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør.


Indeksering
Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser
 • CINAHL
 • SveMed+
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
 • Emerging Sources Citation Index (ESCI)
Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige) og i Uddannelses- og Forskningsministeriets autorisasjonsliste for serier (Danmark).

Alt innhold i dette tidsskriftet eksporteres også til Portico, et arkiv som sikrer varig tilgang til digitale tidsskrifter, bøker og samlinger.

 
REDAKSJON

Ansvarlig redaktør
Connie Berthelsen, lektor, Sjællands Universitetshospital, Syddansk Universitet - SDU. cberthelsen@health.sdu.dk
Nasjonal redaktør Danmark
Elizabeth Rosted, postdoc, Sjællands Universitetshospital Roskilde. eros@regionsjaelland.dk
Nasjonal redaktør Norge
Heidi Jerpseth, førsteamanuensis, OsloMet. heidi.hjerpseth@oslomet.no

Redaksjonssekretær 
Nina Falsen Krohnnina@linguafil.no

REDAKSJONSRÅD

Norge
Sidsel Tveiten, professor, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, OsloMet
Ellen Karine Grov, professor, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, OsloMet
Kristin Halvorsen, førsteamanuensis, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, OsloMet
Hege Selnes Haugdahl, førsteamanuensis, Helse Nord-Trøndelag
Tove Amanda Hansen, professor, UiT - Norges arktiske universitet
Nina Olsvold, førsteamanuensis, Fakultet for helsefag, VID vitenskapelig høgskole
Live Korsvold, førsteamanuensis, Universitetet i Oslo
Randi Opheim, førsteamanuensis, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo
Ranveig Lind, førsteamanuensis, UiT - Norges arktiske universitet

Danmark
Dorthe Gaby Bove, postdok, Nordsjællands Hospital, Københavns Universitet
Bente Thoft Jensen, seniorforsker, Urinvejskirurgi, Aarhus Universitetshospital
Karin Bundgaard, postdok, Klinik Hoved-Orto & Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje
Merete Gregersen, Klinisk specialist, lektor, Ældresygdomme, Forskningsenheden, Aarhus Universitetshospital
Suzanne Forsyth Herling, senior forsker, lektor, Neurocenteret, Rigshospitalet
Bibi Hølge Hazelton, professor MSO, forskningsleder, Forskningsstøtteenheden, Sjællands Universitetshospital
Thora Grothe Thomsen, lektor, sygeplejefaglig leder af udvikling og forskning, Øre-, Næse-, Hals-, og Kæbekirurgisk Afdeling Sjællands Universitetshospital, Køge
Anne Højager Nielsen, Forskningsansvarlig sygeplejerske, Institut for Klinisk Medicin - Anæstesiologisk afdeling, Holstebro

Island
Gudrun Kristjansdottir, Professor, The Faculty of Nursing, University of Iceland
Marianne Klinke, Docent, The Faculty of Nursing, University of Iceland
Ingibjorg Hjaltadottir, Docent, The Faculty of Nursing, University of Iceland

Sverige
Ewa Andersson, Universitetslektor, Institutionen för Hälsa, BTH - Blekinge Tekniska Högskola
Berit Gesar, Universitetslektor i omvårdnad, Högskolan Dalarna
Magnus Sandberg, Universitetslektor och programdirektör sjuksköterskeprogrammet, Lunds universitet

Finland
Satu Kajander-Unkuri, Postdoc, Department of Nursing Science, University of Turku, and Principal lecturer, Diaconia University of Applied Sciences, Helsinki
Maija-Riitta Jouhki, Senior Lecturer, School of Health Care, Metropolia University of Applied Sciences, Helsinki
Riitta Suhonen, Professor, Vice Head of the Department of Nursing Science, Director of the Doctoral Programme in Nursing Science, University of Turku

 
Nordisk sygeplejeforskning er et abonnementsbasert tidsskrift som utgis under modellen «grønn» åpen tilgang (open access). Det betyr at Universitetsforlaget tillater forfattere å arkivere sin artikkel i åpne institusjonelle arkiv (egenarkivering) eller på eget eller arbeidsgivers nettsted, i den versjon og det format som ble godkjent av tidsskriftets redaksjon (akseptert versjon), og etter at artikkelen er publisert (uten forsinkelse).

Forlaget oppfordrer forfattere til å ta vare på den endelige versjonen av artikkelen som ble sendt redaksjonen for publisering, da denne vil være nærmest opp til versjonen som publiseres på Idunn. Forfattere som ønsker det, kan henvise til sin artikkel i endelig versjon ved å oppgi lenke til denne på Idunn.

Alt innhold i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med bestemmelser gjengitt i Avtale om normalkontrakt for faglitteratur i tidsskrift av 10. november 2010 mellom Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet nettsidene til NFFO.

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Universitetsforlagets plattform for elektronisk distribusjon av tidsskrifter, Idunn.

Når en artikkeltekst aksepteres for publisering av tidsskriftets redaksjon forutsettes følgende:
 • At forfatter aksepterer bestemmelsene i nevnte normalkontrakt
 • At forfatter er innforstått med at forlaget forvalter retten til offentliggjøring og spredning av artikkelen og at forlaget skal kontaktes før forfatter inngår avtale med tredjepart om tilleggspublisering.
 • At forfatter ved tilleggspublisering gjør oppmerksom på hvor artikkelen opprinnelig er publisert, og i henhold til gjeldende praksis for kreditering. 
Nordisk sygeplejeforskning publiserer vitenskapelige artikler og essay. Tidsskriftet publiserer artikler på dansk, norsk, svensk og engelsk, og har rutiner for fagfellebedømming av manuskriptene. Vitenskapelige artikler og  essay artikler blir fagfellebedømt ut fra vitenskapelige kriterier.

Levering av manuskript

Manuskripter leveres i vårt manushåndteringsverktøy ScholarOne: https://mc04.manuscriptcentral.com/uf-sygepleje. Kun manuskripter som følger format og innhold angitt nedenfor, vil bli vurdert.

MANUSKRIPTSTANDARD

Vitenskapelige artikler skal ikke overskride 5000 ord, ikke inkludert sammendrag, tabeller og figurer. Essay begrenses til 3000 ord.

Krav til manuskript
 • Tittelside som beskriver type manuskript, antall ord, manuskriptets tittel, en forkortet versjon av tittel, navn og adresse til korresponderende forfatter, navn og e-postadresser til samtlige forfattere, deres stilling/utdanning og arbeidsplass (lægges op særskilt på ScholarOne).
 • Sammendrag (eller abstract) både på originalspråk og på engelsk skal ikke overstige mer enn 200 ord. 
 • Fire til åtte nøkkelord (keyword) i alfabetisk orden, som beskriver artikkelen (og ikke forekommer i tittelen), skal angis på begge språkene. Plasser tittel, sammendrag og nøkkelord øverst på manuskriptet, både på originalspråk og engelsk. 
 • Implikasjoner for sykepleie. Beskriv kort i tre punkter studiets implikasjoner for sykepleie. 
 • Tabeller og figurer – max 4 i alt – leveres i eget dokument. I selve artikkelen må den angis hvor tabellene og figurene skal stå, med fortløpende siffer. Hver tabell og figur skal ha en egen tekst som gir presis informasjon om hva tabellen eller figuren viser og skal nummereres i den rekkefølge de nevnes i teksten. Vedlagte bilders kvalitet skal være god, minst 300 dpi. Det er forfatternes ansvar å innhente tillatelse til bruk av illustrasjoner.
Forfatterne oppfordres til å levere manuskripter med dobbel linjeavstand, ren tekst med minst mulig fet eller kursiv tekst, understreking, innrykk, deling av ord og lignende. Forfattere av empiriske artikler oppfordres til å følge en struktur i sine manuskripter som inkluderer introduksjon/bakgrunn, hensikt/mål, metode, resultater/funn, diskusjon, kliniske implikasjoner, konklusjon og referanser.

REFERANSESYSTEM

NSF bruker Vancouver-stil (nummerert stil) som referanseverktøy. Referanser i teksten er nummerert fortløpende og en nummerert ordnet referanseliste angis bakerst i manuskriptet. Listen skal ikke utgjøre mer enn 40 referanser. For veiledning til Vancouver-stilen, se denne siden. Benytt et referanseverktøy som EndNote eller lignende.         

Referanser i teksten
Ved henvisninger i selve teksten skrives forfatterens navn og referanse nummer i rund parentes etter forfatter, eksempel:
 • Morse (1) eller Redmond (2) asserts that the […]
 • Ved direkte sitat føres nummer og sidetall rett etter sitatet med komma og punktum, men før kolon og semikolon, for eksempel:
 • [...] en ny definisjon (3, s. 12-3) .
 • Vi foretrekker denne mulighet (3); idet [...]
 • Henvisninger til flere verk føres i nummerert rekkefølge på følgende måte: (1-5). Eller hvis rekkefølgen brytes adskilles med komma, men ingen mellemrum for eksempel: (1,3,8) eller (2-5,8,10)
 • Flere studier (2-4,9) viser …..
 

Referanseliste
Referanseliste skrives etter hovedteksten helt til slutt, i nummerert rekkefølge som de er nevnt i teksten. Hvis det er seks eler færre forfattere skal alle forfattere nevnes. Ved flere enn seks forfattere nevnes de første seks og deretter skrives «et al.». Dette ved alle typer av referanser. Husk tittel på tidsskrift er forkortet i Vancouver style (eksempel: Scand J Caring Sci)

 

Eksempel på referanse til artikler: Eksempel på referanse til bøker:
 • Gilje N, Grimen H. Samfunnsvitenskapens forutsetninger. Oslo: Universitetsforlaget; 1993.
Eksempel på referanse til websider:
 • Muskelsvindfonden [Internet]. Aarhus: Muskelsvindfonden, plads til forskelle [sitert 2015 januar 5]. Tilgjengelig på: http://muskelsvindfonden.dk/
 

DOI-referanser

Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på http://search.crossref.org/

VITENSKAPELIGE ARTIKLER OG FAGFELLEVURDERING

Vitenskapelige artikler vil først bli vurdert av redaktør med tanke på relevans og kvalitet. Dersom manuskriptet vurderes som relevant og av tilstrekkelig kvalitet vil det bli vurdert av to fagfeller. Nordisk sygeplejeforskning praktiserer double blind peer review, dvs. at verken forfatters eller fagfellers identitet gjøres kjent for partene.

ETIKK

Bidraget skal karakteriseres av vitenskapelig redelighet og følge gjeldende lover og etiske retningslinjer (se for eksempel http://www.etikkom.no/). Vi henviser spesielt til Helsinkideklarasjonen fra Verdens legeforening (https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/Medisin-og-helse/Helsinki-deklarasjonen/) og Vancouverreglene, utarbeidet av International Committee for Medical Journal Editors (http://www.icmje.org/). For medforfatterskap kreves at samtlige forfattere oppfyller Vancouverreglene. Det vil si at de har bidratt med idé, planlegging og utforming eller analyse og innsamling eller fortolkning av data, har medvirket ved utarbeidelse eller kritisk innholdsmessig revidering av manuskriptet og godkjenning av det endelige manuskriptet.

Forfattere som ønsker å publisere i Nordisk Sygeplejeforskning må garantere
 • At manuskriptet eller deler av manuskriptet ikke er publisert andre steder.
 • At manuskriptet ikke er under vurdering i et annet tidsskrift eller er sitert/publisert i et annet tidsskrift.
 • At de har delt all informasjon om finansiering, sponsorer, institusjonelle tilknytninger, mulige interessekonflikter, insentiver for deltagere og informasjon vedrørende tiltak for å behandle og/eller kompensere deltagere som blir skadet som følge av sin deltagelse i forskningsstudien.
 • At man har innhentet frivillig, informert samtykke fra mennesker som nevnes i manuskriptet.
 • At forsøksdyrs velferd har blitt respektert.
 • At krav med hensyn til opphavsrett er fulgt.
 • At nødvendige tillatelser for publisering er innhentet. At referanser er oppgitt – også for sekundære publikasjoner.
Redaksjonen er opptatt av at det som publiseres i tidsskriftene, er av høy faglig kvalitet og følger internasjonale etiske standarder for vitenskapelig publisering. Tidsskriftet følger retningslinjene til Committee of Publication Ethics (COPE).

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon