Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Nordisk sygeplejeforskning
Nordisk Sygepleijeforskning/Nordisk sykepleieforskning – Nordic Nursing Research – is a scientifically and peer-reviewed level-one journal. It aims at strengthening the scientific basis of the nursing profession through mediating and spreading knowledge about clinical and theoretical research and development in nursing and at the scientific methods used in research. 

The journal publishes scientific articles and professional nursing articles based on projects within a wide range of scientific level. The journal also publishes essays and debate articles. Articles are published in Danish, Norwegian, Swedish and English.

Nordic Nursing Research addresses researchers within the fields of nursing science and health, teachers in the health education, nurses in clinical practice and other professionals.

The journal is owned jointly by Dansk Selskab for Sygeplejeforskning and Norsk selskap for sykepleieforskning NSF. The journal published its first issues in 2011, and was the result of a merging of the Dansk tidskrift for sygepljeforskning with the Norsk Tidsskrift for sykepleieforskning – two journals with 26 and 12 issues behind them, respectively. 

Peer Review

All research articles that are considered relevant for publication in the journal are reviewed by at least two anonymous academic referees with no ties to the author. In addition, the article is reviewed by the journal's editorial board and the final decision regarding publication of the article is made by the Editor-in-Chief. The journal practices "double blind" peer review, whereby both reviewers and the author remain anonymous to each other.

Indexing

The journal is covered by the following indexing and discovery services:
 • ERIH PLUS
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris)
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Service
 • WorldCat Local (OCLC)
Ansvarlig redaktør
Pia Dreyer (PhD), Aarhus Universitetshospital

Nasjonal redaktør Danmark
Postdoc Cand.cur. Elizabeth Rosted (PhD), Sjællands Universitetshospital Roskilde

Nasjonal redaktør Norge
Postdoktorstipendiat Heidi Jerpseth, Høgskolen i Oslo og Akershus


Redaksjonsgruppe
Forsker ph.d.  Laila Hopstock, Universitetet i Tromsø
Funktionsleder PhD Jens Peter Hansen, Psykiatrien i Region Syddanmark 

Redaksjonssekretær
Nina Falsen Krohn
Nordisk sygeplejeforskning publiserer vitenskapelige artikler, fagartikler, essay og debattartikler. Tidsskriftet publiserer artikler på dansk, norsk, svensk og engelsk, og har rutiner for fagfellebedømming av manuskriptene.

LEVERING AV MANUSKRIPT

Manuskripter leveres i vårt manushåndteringsverktøy Scholar One: https://mc04.manuscriptcentral.com/uf-sygepleje.

MANUSKRIPTSTANDARD

Vitenskapelige artikler skal ikke overskride 5000 ord. Fagartikler og essay begrenses til 3000 ord, mens debattartikler kan inneholde inntil 1800 ord. Artikler, ekskludert sammendrag (eller abstract), tabeller og referanseliste som overskrider den fastsatte lengde avvises.

Vitenskapelige artikler, essay og debattartikler blir fagfellebedømt ut fra vitenskapelige kriterier.

Manuskriptet skal ha et sammendrag (eller abstract) på originalspråk og på engelsk inkludert engelsk tittel. Sammendraget skal kortfattet beskrive artikkelens samtlige deler. Fire til åtte nøkkelord som beskriver artikkelen og ikke forekommer i tittelen skal angis på begge språkene.

Forfatterne oppfordres til å levere manuskripter med dobbel linjeavstand, ren tekst med minst mulig fet eller kursiv tekst, understreking, innrykk, deling av ord og lignende.

Manuskriptet skal inneholde en tittelside med type manuskript («vitenskapelig artikkel», «fagartikkel», «essay» etc.), antall ord, manuskriptets tittel, en forkortet versjon av tittel, navn og adresse til korresponderende forfatter, navn og e-postadresser til samtlige forfattere, deres stilling/utdanning og arbeidsplass.

For medforfatterskap kreves at samtlige forfattere oppfyller Vancouverreglene. Det vil si at de har bidratt med idé, planlegging og utforming eller analyse og innsamling eller fortolkning av data, har medvirket ved utarbeidelse eller kritisk innholdsmessig revidering av manuskriptet og godkjenning av det endelige manuskriptet.

Bidraget skal karakteriseres av vitenskapelig redelighet og følge gjeldende lover og etiske retningslinjer (se for eksempel http://www.etikkom.no/). Vi henviser spesielt til Helsinkideklarasjonen fra Verdens legeforening (https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/Medisin-og-helse/Helsinki-deklarasjonen/) og Vancouverreglene, utarbeidet av International Committee for Medical Journal Editors (http://www.icmje.org/).

Forfattere som ønsker å publisere i Nordisk Sygeplejeforskning må garantere
 • At manuskriptet eller deler av manuskriptet ikke er publisert andre steder.
 • At manuskriptet ikke er under vurdering i et annet tidsskrift eller er sitert/publisert i et annet tidsskrift.
 • at de har delt all informasjon om finansiering, sponsorer, institusjonelle tilknytninger, mulige interessekonflikter, insentiver for deltagere og informasjon vedrørende tiltak for å behandle og/eller kompensere deltagere som blir skadet som følge av sin deltagelse i forskningsstudien.
 • At man har innhentet frivillig, informert samtykke fra mennesker som nevnes i manuskriptet
 • At forsøksdyrs velferd har blitt respektert
 • At krav med hensyn til opphavsrett er fulgt.
 • At nødvendige tillatelser for publisering er innhentet.
 • At referanser er oppgitt – også for sekundære publikasjoner.
Forfattere av empiriske artikler oppfordres til å følge en struktur i sine manuskripter med introduksjon/bakgrunn, hensikt/mål, metode, resultat/funn, diskusjon, kliniske implikasjoner, konklusjon og referanser.

Tabeller og figurer – max 4 i alt – leveres i eget dokument. I selve artikkelen må den angis hvor tabellene og figurene skal stå, med fortløpende siffer. Hver tabell og figur skal ha en egen tekst som gir presis informasjon om hva tabellen eller figuren viser og skal nummereres i den rekkefølge de nevnes i teksten. Vedlagte bilders kvalitet skal være god, minst 300 dpi. Det er forfatternes ansvar å innhente tillatelse til bruk av illustrasjoner.

REFERANSER

NSF bruker Vancouver-stil (nummerert stil) som referanseverktøy. Referanser i teksten er nummerert fortløpende og en nummerert ordnet referanseliste angis bakerst i manuskriptet. For veiledning til Vancouver-stilen: http://www.ntnu.no/viko/oppgave/vancouverregler

Benytt gjerne et referanseverktøy som EndNote eller lignende.     

Merk: For vitenskapelige artikler bør det helst ikke være mer enn 40 litteraturreferanser.

Under følger en gjennomgang av de viktigste prinsippene ved referering i henhold til Vancouver. Det er forfatterens ansvar at manuset følger nevnte referansestil. Vi ber om at forfatterne setter seg grundig inn i malen og tilpasser sin referanseliste til Vancouver-stilen før innlevering av manus. 

Referanser i teksten

Ved henvisninger i selve teksten skrives forfatterens navn og referanse nummer i rund parentes etter forfatter, eksempel:

Morse (1) eller Redmond (2) asserts that the […]

Ved direkte sitat føres nummer og sidetall rett etter sitatet med komma og punktum, men før kolon og semikolon, for eksempel:

[...] en ny definisjon. (3, s. 12–3).

Vi foretrekker denne mulighet (3); idet [...]

Henvisninger til flere verk føres i nummerert rekkefølge på følgende måte: (1-5)

Eller hvis rekkefølgen brytes adskilles med komma, for eksempel: (1,3,8) eller (2-5,8,10)

Flere studier (2-4,9) viser …..

Referanser bakerst i manuskriptet

Referanseliste skrives etter hovedteksten helt til slutt, i nummerert rekkefølge som de er nevnt i teksten. Hvis det er seks eller færre forfattere skal alle forfattere nevnes. Ved flere enn seks forfattere nevnes de første seks og deretter skrives «et al.». Dette ved alle typer av referanser.

Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL, og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på http://search.crossref.org/.

Eksempel på referanse til artikler:

1. Giske T, Gjengedal E, Artinian B. The silent demand in the diagnostic phase. Scand J Caring Sci. 2009;23(1):100-6. doi: http://dx.doi.org/10.1111/j.1471-6712.2008.00595.x.

Eksempel på referanse til bøker:

2. Gilje N, Grimen H. Samfunnsvitenskapens forutsetninger. Oslo: Universitetsforlaget; 1993.

Eksempel på referanse til websider:

Muskelsvindfonden [Internet]. Aarhus: Muskelsvindfonden, plads til forskelle [sitert 2015 januar 5]. Tilgjengelig på: http://muskelsvindfonden.dk/.

VITENSKAPELIGE ARTIKLER OG FAGFELLEVURDERING

Vitenskapelige artikler vil først bli vurdert av redaktør med tanke på relevans og kvalitet. Dersom manuskriptet vurderes som relevant og av tilstrekkelig kvalitet vil det bli vurdert av to fagfeller. Nordisk sygeplejeforskning praktiserer double blind peer review, dvs. at verken forfatters eller fagfellers identitet gjøres kjent for partene.

FAGARTIKLER

Nordisk sygeplejeforskning publiserer fagartikler innenfor sykepleie og relevante områder knyttet til den direkte og indirekte utøvelsen av sykepleie. Disse artiklene

henvender seg til fagets kliniske utøvere og praktikere og til studenter, sykepleiepedagoger, administratorer og forskere.

Fagartiklene bør være relativt korte artikler og skal tilby fagfeller perspektiver, forståelse og viten produsert innenfor sykepleie eller beslektede fag. Fokus i fagartikkelen er en tematikk rettet mot en profesjonell leserkrets, som ikke trenger å være spesialist på det aktuelle området. Problembeskrivelse og perspektiv er betydningsfulle komponenter. Spesielt viktig er å vise til anvendbarheten og hvordan resultater kan bli brukt i et praksisperspektiv.

Fagartikkelen skal ha et klart poeng, og forfatteren kan i fremstillingen argumentere,

beskrive, fortolke, vurdere og diskutere så dette poenget blir tydelig. Den aktuelle

saken skal bli gjort rede for og konkretisert i forhold til litteratur- og teorireferanser. Om grunnlaget for fagartikkelen er en undersøkelse, skal litteraturgjennomgang og metodebeskrivelser være kortere og mindre detaljerte enn i en vitenskapelig artikkel. Resultatene skal være knyttet til målgruppens praksisperspektiv.

Sist publiserte tidsskrifter

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon