Søren Hertz Børne- og ungdomspsykiatri Nye perspektiver og uanede muligheder

Akademisk Forlag. 2008.Børn og unge kommer af mange grunde i fastlåste situationer, hvor de kan have brug for støtte til at finde en vej videre i deresliv. Det, som umiddelbart forekommerproblemfyldt, måske adfærdsvanskeligt, mangelfuldt eller muligvis sygt, kan også opfattes som en invitation. En invitation til omgivelserne om nysgerrigt og kreativt at forholde sig til, hvordan man bedst kan bidrage til en positiv udvikling af det uanede.

Det er disse invitationer, som beskrives i bogen – og der vises gode og inspi- rerende billeder af måder at handle på i mødet med disse børn og unge.

Bogen introducerer nye perspektiver på betydningen af at skabe konstruktive kontekster for undersøgelses- og behandlingsarbejdet. Dette udmønter sig også i nye perspektiver på (special) pædagogik.

Morten Ejrnæs og Jens Guldager Helhedssyn og forklaring

Akademisk forlag 2008

Hvordan er mulighederne for at forstå og forklare de problemer som der arbejdes med i det sociale, sundhedsmæssige og pædagogiske område. Med et klart afsæt i samfundsvidenskabelige teroi og forskning argumentere bogen forfattere for hvordan praktikere kan anvende den samfundsvidenskabelige teori og dens forskningsresultater. Som en anden og meget væsentlig side giver bogen inden for dens ramme en kritisk behandling af kvaliteten i den anvendelsesorienteret forskning, der skal bygge bro mellem teori og praksis. I tider, hvor der kræves evidensbaseret, kan bogen bidrage tilat støtte praktikere i deres reflekterede anvendelse af den samfundsvidenskabelige forskning.

Karen-Asta Bo, Jens Guldager og Birgitte Zeeberg (red) Udsatte Børn Et Helhedsperspektiv

Akademisk forlag 2008At få kvalificeret den sociale indsats for udsatte børn er et aktuelt og presserende emne i socialt arbejde. Antologien er et væsentligt bidrag til svar på spørgsmålet om hvilkenfaglighed i arbejdet med udsatte børn. Det første kapitel argumentere for et helhedssyn , som en opfattelse der tager højde for de komplekse sociale og psykologiske processer, der forbinder barnet med dets nære og knap så nære omgivelser. De enkelte kapitler bidrager med henholdsvis teoretiske tilgange f.eks. om nyere psykologiske tilgange, empiri om fattige børn. Hovedparten af kapitlerne har fokus på det professionelle arbejde f.eks. om praktikernes holdninger i socialt arbejde og det udsatte barn blandt mange professionelle. Der afsluttes børnesamtalen som et inspirationskapitel til det videre arbejde med børnesamtalen i praksis. Antologiens sigte er at være en støtte til studerendes og praktikeres analyse af sammensatte problemer og støtte refleksionen over egen praksis.

Rikke Alminde m.fl Social analyse og handling

Hans Reitzels Forlag 2008

I bogen præsenteret et redskab der er beregnet til at inspirere socialarbejderne til at arbejde analystisk, systematisk og refleksivt med konkrete problemstillinger. Redskabet er udviklet i gennem reflektioner over praksis og dette spejler sig i bogens opbygning. I den førstedel kombineres forståelse af socialt arbejde med videnskabsteoretiske emne og vidensgrundlaget i socialt arbejde. I næste del præsenteres redskabet præ- senteres efterfulgt af forskellige konkrete eksempler hvor redskabet anvendes.

Der præsenteres en beslutningsmodel, hvor formålet er at understøtte en faglig kvalificeret indsats. Redskabet dikterer ikke anvendelse af bestemte teorier og metoder men forudsætter eksplicit brug af teori, forskning og erfaringsbaseret viden. Redskabet er et bud på hvordan der kan skabes en refleksiv og unik opgaveløsning i forhold til den enkelte situation, hvor forudsætningen er, at der er en analyse og refleksion over hver eneste handling. Udover at redskabet er rettet på at styrke beslutningsprocessen, kan det ses som et kommunikationsredskab mellem kolleger og samarbejdspartnere og kan bidrage til at fremme en diskussionskultur på arbejdspladsen. Bogen henvender sig bredt til grupper inden for socialt arbejde. Bogen blev tildelt Dansk Socialrådgiverforenings Jubilæumspris 2008.

Myra Lewinter Aldring sociologisk set

Forlaget Samfundslitteratur 2008Bogen er en af de første nordiske bø- ger som behandler aldring ud fra et sociologisk perspektiv. Aldring belyses ud fra sociologiske kategorier som køn, social klasseog etnicitet og bogen anlægger et sociologisk blik på emner som pension, ældreomsorgs og mellemgenerationsrelationer, medie- og forbrugskultur, den aldrende krop. Det diskuteres hvorledes man kan anlægge en sociologisk synsvinkel på aldersdiskrimination og død. Der er inddraget en stor mængde international litteratur og bogen indeholder i stort omfang sammenligninger hvor de danske forhold sammenlignes med f.eks. forhold i USA, som i høj grad bidrager til at se betydning af sociologiske perspektiver og sociologisk viden i det arbejde velfærdsprofessioner udfører. Bogen er rettet mod praktikerne inden for ældreomsorg og studerende på videregående uddannelser.

Jan Brødslev Olsen Det menneskelige Essens, Eksistens, Fortælling

Aalborg Universitetsforlag 2008Bogen tager fat i spørgsmålet om hvad det vil sige at være menneske. Omsorg og en hjælpende hånd er bedre end at blive ladt i stikken. Alle som er beskæftigetmed andre mennesker ved dette og det har særlig betydning for socialt arbejde. Grundtanken i denne bog er at menne- skelivet bygger på en særlig substans, en kerne, som er den klangbund, vi før eller siden vender tilbage til.

Bag vores verden som kan fremtræde flimrede og flygtig er mennesket stadig afhængigt af det elementære i tilværel- sens så som kærlighed, tillid, respekt, mod og personlig integritet. Bogens grundtanke belyses ved at undersøge hvad det vil sige at være menneske og hvordan der stadig skal værnes om det menneskelige. Undersøgelsen er en rejse gennem filosofisk og psykologisk litteratur, eventyr og andre fortællinger. Brobygning i denne bog er etableret mellem videnskabelig tænkning og nogle af verden åndelige traditioner.

Med fokus i det samlede menneskebillede er bogen særlig relevant for praktikere inden for og studerende ved videregående uddannelser, der tager sigte på behandling, omsorg, rådgivning og pædagogik.

Anette Holmgren Terapifortællinger Narrativ terapi i praksis

Dansk Psykologisk ForlagOmkostningen ved at få hjælp bør ikke være en implicit stempling for fremtiden. Denne udtalelse er fra et af de mennesker som har været i narrativ terapi og udtalelsener med til at introducere til denne bogs kerne. Det er beretninger om menneskers mulighed for at inddrage hidtil overset dele af deres liv i deres fortællinger om sig selv og dermed komme fri af negative identitetsfortællingers indflydelse. Bogen giver et stort indblik i den narrative metode og teori. Terapeu- tens metodiske, teoretiske og personlige overvejelser i forbindelse med samtaler med forskellige klienter lægges frem for læseren.

Bogen er væsentlig for alle der i deres professionelle arbejde har forbindelse med narrativ terapi.

Ann Gamst Christiansen og Birthe Gamst Velfærdssamfundets sociale pionerer

Akademisk Forlag 2008Omsider er kommet en bog, hvor socialrådgiverne historie i Danmark bliver belyst ud fra personer, som var aktivt udøvende socialrådgivere itiden efter 2 verdenskrig i Danmark. Bogen får fremhævet, at socialrådgiverne som professionelle i en ung profession betydningsfulde aktører i fornyelsen af dansk social politik og i udmøntningen af et socialt medborgerskab. Socialrådgivernes konkret indsats i perioden fra 1945 til slutningen af 1950’erne bliver synlig gennem interview med 10 af den tids pionerer. Det er deres erindringer, der fortæller historien om praktisk socialt arbejde og en ny professions tilblivelse. Tilbageblikket på historien er med til at vise at det professionelle indhold i socialrådgiverens arbejde har en stabil kerne uanset om levevilkår er blevet forbedret.

Bogen har potentiale til at bringe den nutidige debat om det sociale arbejde som foregår interne og i det sociale arbejdets betragter som forskere, politikere og engagerede borgere på et nyt spor som ikke går ud fra den nærmeste historie, hvor socialrådgivere primært forstås som offentlige ansatte, der udfører det offentlige forvaltningsarbejde, men var de, der sammen med andre var til at forbedre den daværende offentlige indsats. Bogen henvender sig til studerende, professionelle og andre med interesse for de historiske perspektiver i socialt arbejde.