Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
You have access to Idunn through , & {{sessionPartyGroup.name}}
Norsk pedagogisk tidsskrift
Norsk pedagogisk tidsskrift is a journal reflecting the variety in the field of education and of the didactic aspect of research and teaching. It aims to publish new research results, to provide analysis of the official debate on education, to increase knowledge about pedagogy and to review current scientific and technical literature. 

Norsk pedagogisk tidsskrift has been published since 1917 and has a longstanding tradition as an independent voice for professional pedagogic debate throughout the education sector. 

Presently, the journal is issued six issues times per year. It addresses teachers, students and faculty members at both university and high school level, educators in the field of teacher training and several other areas.

Peer Review

All research articles that are considered relevant for publication in the journal are reviewed by at least two anonymous academic referees with no ties to the author. In addition, the article is reviewed by the journal's editorial board and the final decision regarding publication of the article is made by the Editor-in-Chief. The journal practices "double blind" peer review, whereby both reviewers and the author remain anonymous to each other.

Indexing

The journal is covered by the following indexing and discovery services:
 • ERIH PLUS
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris)
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Service
 • WorldCat Local (OCLC)
Editors
Merethe Roos, Professor, University College of Southeast Norway

Editorial member
Marit Bøe, Associat ProfessorUniversity College of Southeast Norway

Editorial assistant
Helga Hommedal Blikås

Redaksjonsråd:
Eevi Beck, Professor, pedagogikk, University of Oslo
Elisabeth Bjørnestad, Associat Professor, Oslo Metropolitan University
Kristin Ran Choi Hinna, Associat Professor, Western Norway University of Applied Sciences
Brit Marie Hovland, Associat Professor, NLA University College
Morten Søyland Kristensen, Lecturer, Universitety of Stavanger
Are Turmo, Senior Researcher, University of Oslo

Contact editorial office

Norsk Pedagogisk Tidsskrift
v/Merethe Roos
Pilotveien 4
0770 Oslo

E-mail:
norskpedagogisktidsskrift@
gmail.com
Norsk pedagogisk tidsskrift is a subscription-based scholarly journal. The journal is green open access. Authors are thereby permitted to archive their article in an open institutional archive, or on their own or their employer’s website. Archiving must occur after the article’s publication in the journal, and the archived article must be the version accepted for publication by the journal’s editors (accepted version).

Note that authors are not permitted to distribute or publish the final, published version of their article. Authors wishing to archive their article should therefor ensure that they keep a copy of the accepted version of their article. Authors may provide a link to the published version of their article on Idunn.

All content published in the journal is regulated by the provisions laid out in the standard contract for publication of literary work in journals (10th November 2010) agreed by the Norwegian Publishers Association and the Norwegian Non-Fiction Writers and Translators Association. This agreement can be read in its entirety (in Norwegian) at http://www.nffo.no.

Articles published in this journal will be made available on Idunn, Scandinavian University Press’ e-publishing database (www.idunn.no). 

The editors assume that the following conditions are met upon acceptance of an article for publication:
 • That the author accepts the provisions of the abovementioned standard contract
 • That the author understands that the publisher reserves the right to publish and distribute their article, and that the publisher must be contacted prior to the author entering into an agreement with a third party regarding republication of the same content
 • That the original publication be properly credited in the event that the author republishes said content with a third party.

INNLEVERING AV MANUS

Før du sender inn ditt manuskript til redaksjonen ber vi om at du leser forfatterveiledningen nøye, og sjekker at:
 • forfatteropplysningene er fullstendige
 • antall tegn med mellomrom ikke overskrider maksimumsgrensen
 • noter og referanser er i henhold til veiledningens standard
 • et kort abstrakt og nøkkelord på engelsk og norsk/svensk/dansk er inkludert
Manuskripter sendes til redaksjonen per e-post for vurdering: norskpedagogisktidsskrift@gmail.com.

NB: Ved antatt manus forplikter du deg samtidig til å være fagfelle på en artikkel. 

KRAV TIL ARTIKLER

Forsknings- og fagartikler skal ikke overskride 35.000 tegn med mellomrom. Dette inkluderer alle elementer, sammendragene, litteraturliste, tabeller, etc.

Innhogg skal ikke overskride 12.000 tegn med mellomrom inkludert alle elementer.

Bokmeldinger skal være maksimalt 5600 tegn med mellomrom og introduseres med den aktuelle bokens forfatternavn, tittel, forlag, utgivelsesår og antall sider.

Tidsskriftet benytter seg kun av tre nivåer på overskriftene utover artikkelens tittel.

Alminnelige forkortelser staves etter norske rettskrivingsregler: osv., mfl., jf., o.l., bl.a., hhv. Når det gjelder mht., m.a.o. og pga. kan disse også aksepteres, men det er ønskelig at forfatteren skriver ordene helt ut. Forkortelsen f.eks. kan benyttes, men da må forfatteren påse at samme forkortelse benyttes gjennom hele artikkelen.

Manuskriptet skal inneholde følgende:
 • Tittel
 • Sammendrag, cirka 700 tegn, inkludert mellomrom
 • 4–6 nøkkelord på det språket artikkelen er skrevet på
 • Selve manusteksten
 • Nummererte noter, organisert som sluttnoter
 • Litteraturreferanser, alfabetisk ordnet
I egne dokumenter:
 • Nummererte figurer (tabeller plasseres på riktig sted i manuset
 • Tittelside med tittel på artikkel, forfatters navn, institusjonstilknytning og e-postadresse, kort forfatterbeskrivelse (3–4 linjer) samt tekst til note med takksigelser, opplysninger om finansiering mm. dersom det er aktuelt.
 

REFERANSER

 

Tidsskriftet bruker en tilpasset versjon av APA, 6. utgave.
 • Referanser i teksten skrives med forfatterens etternavn og utgivelsesår, som vist her: (Hansen 2009).
 • Refereres det til flere publikasjoner fra samme forfatter, benyttes det komma mellom årstallene, som vist her: (Hansen 2003, 2005, 2007).
 • Henvises det til forskjellige publikasjoner fra samme forfatter fra samme år, angis det med bruk av a, b, c osv. etter årstallet (Hansen 2003a, 2003b).
 • Refereres det til flere forfattere, brukes semikolon mellom forfatterne, som vist her: (Caspersen 1994; Møller 2004; Klette 2007).
 • Henvisning til publikasjon med tre, fire eller fem forfattere: Oppgi alle navnene første gang du henviser, deretter første forfatter etterfulgt av mfl.
I følge Wenger, McDermott og Snyder (2002).

Alternativt: (Wenger, McDermott & Snyder 2002).

Deretter: (Wenger mfl. 2002)
 • Henvisning til publikasjon med seks eller syv forfattere: (Hansen mfl. 2009)
 • Henvisning til publikasjon med åtte eller flere forfattere: (Thatcher mfl. 2002)
 • Refereres det med sidetall, skal det føres på denne måten: (Hansen 2009, s. 53–54). Ved sitering av andre publikasjoner skal det benyttes sidetall ved henvisning.
 • To forskjellige bøker av samme forfatter med oppgitte sidetall skilles med semikolon (Myrstad 1996, s. 152–153; 2000, s. 37). Det samme gjelder ved to eller flere forskjellige forfattere. (Nistad 1993, s. 18; Ibsen 1976, s. 154–155).
 • Hvis det ikke er forfatternavn på publikasjonen, henvises det til utgiveren som f.eks. (Utdanningsdirektoratet 2006).
 • Hvis det er mer enn to forfattere, benyttes mfl. (Andersen mfl. 2000).
 • &-tegnet blir også brukt ved sitater i brødteksten (Grimen & Molander 2008, s. 179).
Legg merke til følgende forskjeller fra amerikansk APA-standard:
 • Vi skriver s. i stedet for p. og pp.
 • Vi skriver red. i stedet for ed og eds.
 • Når det er flere forfattere eller redaktører, skal det ikke være komma foran &.
 • Bruk tankestrek mellom to årstall/sidetall i stedet for bindestrek (s. 22–25, 1930–2010).
Forfatteren selv forventes å sjekke at litteraturlisten innehar alle referanser det er henvist til i artikkelen. Tidsskriftet tar ikke ansvar for å rette opp i manglende referanser, og mangler kan føre til forsinkelser i en eventuell publisering av artikkelen.

REFERANSER I TEKST

All henvist litteratur skal stå alfabetisk og med fullstendige opplysninger i egen litteraturliste bakerst, med overskriften «Litteratur». Forfatteren må følge tidsskriftets mal for litteraturliste, se eksempler nedenfor. Fornavn skrives helt ut.
 • Monografi:Dale, Erling Lars (2009). Læreplan i et forskningsperspektiv. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Artikkel i antologi: Harnæs, Hilde & Storhaug, Marit (2001). NSM og miljøundervisning. I Svein Sjøberg (red.). Fagdebatikk. Fagdidaktisk innføring i sentrale skolefag. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • Artikkel i tidsskrift: Shulman, Lee (1991). Ways of Seeing, Ways of Knowing: Ways of Teaching, Ways of Learning about Teaching. Journal of Curriculum Studies, 23 (5), s. 393–395. (Tallene står hhv. for volum, nummer og sider). 
 • Doktorgradsavhandlinger: Kvalbein, Inger Anne (1998). Lærerutdanningskultur og kunnskapsutvikling. Doktorgradsavhandling, Universitetet i Oslo, Oslo.
 • Rapporter uten forfatter: Norges forskningsråd (1994). Samfunnsrettet utdanningsforskning. Oslo: Norges forskningsråd.
 • Rapporter med forfatter: Lidén, Hilde & Bentzen, Tonje (2008). Kjønnslemlestelse i Norge (ISF-rapport nr. 8/2008). Oslo: Institutt for samfunnsforskning.
 • Offentlige dokumenter: NOU 2000: 14. Frihet med ansvar. Om høgre utdanning og forskning i Norge. Oslo: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.
 • Stortingsmeldinger før 2009: St.meld. nr. 11 (2008–2009). Læreren. Rollen og utdanningen. Oslo: Kunnskapsdepartementet.
 • Stortingsmeldinger etter 2009: Meld. St. 16 (2010–2011). Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011–2015). Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet.
 • Upubliserte tekster: Nielsen, Vagn (1999). Fra slagteriets indre. København: Sociologisk Institut (upublisert).
 • Tekster uten angivelsesår: Specialarbejderforbundet i Danmark (u.å). Medbestemmelse. København, Specialarbejderforbundet.
 • Når det er flere forfattere, benyttes & mellom de to sistnevnte forfatterne: Møller, Jorunn & Sivesind, Kirsten – eller: Møller, Jorunn, Sivesind, Kirsten & Skedsmo, Guri
 • Henvisning til publikasjon med tre, fire eller fem forfattere: Wenger, Etienne, McDermott, Richard & Snyder, William M. (2002). Cultivating communities of practice. Boston, MA: Harvard Business School Press.
 • Henvisning til publikasjon med seks eller syv forfattere: Hansen, Svein, Olsen, Bjørn, Lien, Tom, Hansen, Jens, Haugen, Karl & Jensen, Tore (2002). Psykisk lidelse (2. utg.). Oslo: Fiktivt forlag.
 • Henvisning til publikasjon med åtte eller flere forfattere: Thorsen, Jakob, Berg, Per, Brinck, Magne, Olsen, Svein, Hansen, Stein, Nilsen, Ståle,... Williamsen, Claus (2002). Constructing web sites. Oslo: Fiktivt forlag.
 • Husk alltid at det er utgivelsessted og ikke trykkested som skal stå i litteraturlisten: Korrekt: Oslo: Universitetsforlaget – Feil: Gran: Universitetsforlaget.
 • Bruk av nettadresser: OECD (2007). PISA – The OECD Programme for International Student Assessment [PISA Brochure]. Hentet fra http://www.pisa.oecd.org/dataoecd/51/27/37474503.pdf.
 

Referanseliste

 

Referanselisten skrives til slutt etter hovedteksten. Referanselisten føres alfabetisk på første forfatters etternavn. Manuskripter som ikke følger stilen, blir sendt tilbake til forfatteren.

DOI-referanser

Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på http://search.crossref.org/.

SITAT I TEKSTEN

Sitater på mindre enn tre linjer skrives fortløpende i teksten med bruk av anførselstegn.

Sitater på tre linjer eller mer markeres med innrykk og skriftstørrelse 10 uten anførselstegn.

TABELLER, FIGURER OG ILLUSTRASJONER

Tabeller må leveres i et redigerbart format, det vil si at rader og kolonner kan justeres. Tabeller nummerere fortløpende og plasseres på riktid sted i manus. 

Figurer og øvrige illustrasjoner leveres i egne dokumenter. Disse nummereres fortløpende. Marker hvor i manuskriptet hvert element skal plasseres, slik [tabell 1 omtrent her].

Av hensyn til sitatretten må alle illustrasjoner være relevante og anses som komplement til teksten.

Alle tabeller, figurer og illustrasjoner som benyttes i manuskriptet må være tillatt å publisere. Dersom det ikke er forfatteren selv som har laget figuren, skal navnet på tegner eller fotograf oppgis i figurteksten. Forfatteren innhenter selv tillatelse til bruk av tidligere trykte illustrasjoner. Illustrasjoner må ha oppløsningsgrad på minst 300 dpi.

NOTER

Det benyttes kun sluttnoter i tidsskriftet. Antall og omfang av noter bør reduseres til et minimum. Noter brukes kun til faktaopplysninger og henvisninger som vil virke forstyrrende i teksten. Sluttnoter plasseres etter litteraturlisten med overskrift «Noter», og de markeres fortløpende i teksten med bruk av notetall.

PUBLISERINGSETIKK

Redaksjonen er opptatt av at det som publiseres i tidsskriftene, er av høy faglig kvalitet og følger internasjonale etiske standarder for vitenskapelig publisering. Tidsskriftet følger retningslinjene til Committee of Publication Ethics (COPE).

VURDERINGSPROSESSEN

Tidsskriftet har dobbelt-blind fagfellevurdering. Manuskripter som sendes inn til vurdering skal være anonymisert. Det betyr at forside og forfatteromtale må være i et separat dokument og at alle eksplisitte selvreferanser må anonymiseres.

Forfatter får tilbakemelding på e-post fra redaktøren etter at manuskriptet har vært til fagfellevurdering. Forfatter vil i den forbindelse informeres om artikkelen godkjennes som den er, godkjennes med mindre revisjoner, godkjennes med større revisjoner eller refuseres. Hvis redaktøren ber om revisjoner vil forfatter få en frist for dette.

Forfatter får tilsendt ett eksemplar av 1. korrek­tur. Rettelser må sendes til redaksjonssekretær innen tre dager etter mottatt korrektur. Det skal ikke foretas rettelser mot manus. Forfatter blir eventuelt belastet for slike endringer.

ETTER PUBLISERING

Forfatter vil motta et eksemplar av tidsskriftet i papirversjon, så fremt redaksjonen har mottatt din postadresse. Forfatter mottar også pdf av artikkelen når den er publisert.

RETTIGHETER

Artikler gjengitt i tidsskriftet reguleres av bestemmelser gjengitt i Avtale om normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift av 10. november 2010 mellom Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses på http://www.nffo.no.

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets database for elektronisk distribusjon av tidsskrifter (www.idunn.no).

INNLEVERING AV MANUS

Manuskripter sendes til redaksjonen per e-post for vurdering: norskpedagogisktidsskrift@gmail.com.

Recently Published

Most read last 30 days

Idunn uses cookies. By continuing to use Idunn you are agreeing to our use of cookies. Find out more.