Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Når målet er læring – har elevene gode nok digitale leseferdigheter?

When the aim is learning – do students have sufficient digital reading skills?
Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk, Campus Vestfold, Universitetet i Sørøst-Norge

Elever forventes i økende grad å ta i bruk digitale enheter som en del av læringsarbeidet i klasserommet. For å lykkes i dette arbeidet må elevene bl.a. ha funksjonelle leseferdigheter som tilpasses den aktuelle leseaktiviteten de engasjerer seg i, men også ferdigheter innen selvregulering. I den aktuelle studien undersøkes hva som kjennetegner 8. klasseelevers digitale leseferdigheter når de skal søke og velge informasjon på internett til bruk i en skoleoppgave. Gjennom en kvalitativ tilnærming ble det funnet at elevene har kunnskap om kildeevaluering, men at denne kunnskapen var fragmentert og generell. Studien viser også at elevene har store utfordringer knyttet til strategier for selvregulering, og at de utenomfaglige distraksjonene på de digitale enhetene er betydelige.

Nøkkelord: Digitale leseferdigheter, kildevurdering, strategisk lesing, selvregulering

Students are increasingly expected to use digital devices as part of the learning process in the classroom. In order to succeed in this work, the students must e.g. have functional reading skills that are adapted to the current reading activity they engage in, but also skills in self-regulation. The current study examines what characterizes 8th grade students’ digital reading skills when they search and select information on the internet to use in a school assignment. Through a qualitative approach, it was found that the students have knowledge of source evaluation, but that this knowledge was both fragmented and general. The study also shows that students have major challenges related to strategies for self-regulation, and that the extracurricular distractions on the digital devices are considerable.

Keywords: Digital reading skills, source evaluation, strategic reading, self-regulation
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon