Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Teori om praksisarkitektur i skolebasert videreutdanning av praksislærere ved en universitetsskole

En studie av responssløyfer mellom praksis og praksisarkitektur i to studentoppgaver
Theory of practice architecture in school-based further education of in-service teachers at a university school
Professor emerita, Institutt for lærerutdanning, NTNU
Dosent i pedagogikk, Institutt for lærerutdanning, NTNU
Dosent i yrkespedagogikk, Institutt for lærerutdanning, NTNU

Denne studien er inspirert av en teori om utdanning som beskriver hvordan ulike praksiser er bundet sammen i praksisprosjekter. Studien er en del av forskningsprosjektet «Fra praksis tilbake til praksis». Denne delen har et metodologisk fokus på hvordan en teori om utdanning, kalt teori om praksisarkitektur, har fungert strukturerende både i utformingen av en videreutdanning for 101 praksislærere og i analysen av deres kunnskapsproduksjon i to oppgaver. Spørsmålet studien søker å besvare, er: Hvordan blir begreper fra teorien om praksisarkitektur brukt i oppgavene som uttrykk for praksislærernes profesjonelle kunnskapslandskap? Tre kontekstuelle faktorer inngår i kunnskapslandskap: individuell lærerkunnskap, arbeidslandskapet disse praksislærere er en del av, og den måte som det profesjonelle kunnskapslandskapet forholder seg til offentlig policy og teori på. En viktig utvidelse av deltakernes profesjonelle kunnskapslandskap var å ta i bruk teoriens begreper. Responssløyfene i det kommunikative rom, som ble skapt i veilederutdanningen, har potensial til å fungere som et sted for praksislærernes fremvoksende identitet som både lærerutdannere og praksislærere med en veiledende oppgave.

Nøkkelord: Skolebasert utdanning av praksislærere, praksisteori, profesjonsspråk, kommunikativt rom, profesjonelle kunnskapslandskap

This study has inspiration from a theory about education, which describes how different practices are bundled together in practice projects. The study is part of the research project “From practice back to practice”. This part has a methodological focus on how a theory of practice architecture has functioned in design of a further education course for 101 in-service teachers in teacher education, and in analysis of the knowledge production of the course participants in two course tasks. The research question sought to be answered is: How are concepts from the theory of practice architecture used in the tasks as expression of the in-service teachers’ professional knowledge landscape? Three contextual factors form the content of a knowledge landscape: individual teacher knowledge, the working landscape these in-service teachers are part of, and the way the professional knowledge landscape relates to official policy and theory. An important broadening of the course participants’ knowledge landscape was to start using the concepts of the theory of practice architecture. The response loops in the communicative space created during the course have potential to function as a site for the emerging identity of the participants both as teacher educators and as in-service teachers with a mentoring task.

Keywords: School based further education of in-service teachers, practice-theory, professional language, communicative space, professional knowledge landscape
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon