Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Skriverammer som stillas

Korleis vel elevar på ulike faglege nivå å gjere bruk av skriverammer?
Scaffolding with writing frames
How do learners at different academic levels choose to make use of writing frames?
Førsteamanuensis, Fakultet for lærerutdanning og kulturfag, Nord universitet
Førsteamanuensis, Fakultet for lærerutdanning og kulturfag, Nord universitet

Bakgrunnen for artikkelen er eit samarbeidsprosjekt mellom forskarar og to ungdomsskulelærarar om korleis skriverammer kan nyttast som verktøy for differensiert skriveopplæring. Artikkelen er basert på 20 elevtekstanalysar. Elevane gjorde i nokre tilfelle ulik bruk av skriverammene. Skriverammene er ofte synlege i tekstar skrivne av lågtpresterande elevar, men ber preg av manglande makrostruktur. Skriverammene er mindre synlege i tekstar skrivne av høgtpresterande elevar, men tekstane har jamt over betre makrostruktur. Skriverammene åleine ser difor ikkje ut til å utgjere eit tilstrekkeleg stillas for lågtpresterande elevar. Elevtekstar skrivne på grunnlag av særs tronge skriverammer, viser liten skilnad mellom høgt- og lågtpresterande elevar.

Nøkkelord: Skrivedidaktikk, skriverammer, stillasbygging

The background for the article is a collaborative project between researchers and two youth school teachers on how writing frameworks can be used as a tool for differentiated writing education. The article is based on 20 student text analyzes. The pupils in some cases made different use of the writing frames. The writing frames are often visible in texts written by low-performing students, but these texts are characterized by a lack of macro structure. The writing frameworks are less visible in texturally written high-performance pupils, but the textures have generally better macro structure. The writing frameworks alone do not, therefore, appear to constitute an adequate scaffold for low-performing students. Student texts written on the basis of particularly narrow writing frames show little difference between high- and low-performing students.

Keywords: Writing instruction, writing frames, scaffolding
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon