Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

PPU-studenters oppfatninger om elevenes flerspråklighet som ressurs i alle fag

Teacher students' beliefs about pupils' plurilingualism as a resource in all subjects
Professor, Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, Institutt for språk og litteratur, Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Notodden
Førstelektor, Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, Institutt for språk og litteratur, Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Notodden

Denne artikkelen diskuterer lærerstudenters oppfatninger om og erfaringer med flerspråklighet i skolen. Forskning og utdanningspolitiske signaler i Norge fremhever elevers flerspråklighet som en ressurs, mens den offentlige diskursen lenge har vært preget av en monolingual tenking og et syn på flerspråklighet som har fremhevet det som mangler i sammenlikning med morsmålsbrukeren i norsk. Teksten gir en kort innføring i flerspråklighet som fenomen og drøfter videre i hvilken grad PPU-studenter mener at studiet forbereder dem på å forstå og ta i bruk elevers flerspråklighet som en ressurs. Involverte undervisningsfag i studien har vært norsk, samfunnsfag, engelsk, fremmedspråk og matematikk. Undersøkelsen, som er basert på et elektronisk spørreskjema og kvalitative intervju i fokusgrupper, viser at mange studenter er positive til elevenes flerspråklighet, men usikre på eller uvitende om hvordan flerspråkligheten kan brukes som en ressurs i opplæringen. En viktig konsekvens av undersøkelsen er at lærerutdanningen i større grad bør gi studentene et grunnlag for å ta i bruk elevenes flerspråklighet i alle fag.

Nøkkelord: Flerspråklighet, praktisk-pedagogisk utdanning, studentenes/ lærernes oppfatninger og erfaringer

This paper discusses teacher students’ beliefs about and experiences with plurilingualism in school. Research and steering documents for general education in Norway underscore pupils’ plurilingualism as a resource, whereas public discourse has been characterized by a monolingual bias, i.e. a view on plurilingualism that focuses on what a plurilingual speaker is lacking, compared to mother tongue speakers of Norwegian. This paper provides a short introduction to plurilingualism as a phenomenon. It discusses further to which degree teacher students (PPU) think that teacher education prepares them to understand pupils’ plurilingualism and to use it as a resource. School subjects involved in this study are Norwegian, social sciences, English, foreign languages, and mathematics. Based on an online questionnaire and on qualitative interviews with focus groups, this study shows that many students are positive towards their students’ plurilingualism. However, they are insecure or unaware of how to use this plurilingualism as a resource in education. As an important consequence, teacher education should provide students with a broader knowledge base of how to use pupils’ plurilingualism in all school subjects.

Keywords: Plurilingualism, pre-service teacher training, students'/teachers’ beliefs and experiences
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon