Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Lærerens rolle når elever skriver faglig

The teacher role during diciplinary writing in school
Førsteamanuensis i norsk, Institutt for grunnskolelærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet – storbyuniversitetet

Skriveopplæring i skolen kan sees som iscenesettelse, der både lærer og elev inntar ulike roller. I denne artikkelen er lærerens rolle i skrivedidaktisk forskning utforsket gjennom diskursanalyse. På bakgrunn av analysen presenteres en teoribasert modell for lærerrollen når elever skriver faglig. Modellen tar utgangspunkt i forståelse av literacy som overveiende kognitiv eller sosiokulturell, samt grad av lærerkontroll på elevteksten. Fire lærerroller presenteres: læreren som taskmaster, stillasbygger, mester og regissør. De fire rollenes styrker og utfordringer drøftes i lys av nyere forskning på feltet. Modellen er dynamisk og kan tilpasses både forsknings- og praksisfeltet når det gjelder skriving i alle fag gjennom hele skoleløpet.

Nøkkelord: Skriving, lærerrolle, skriveforskning, literacy

The teaching of writing in school can be understood as staging, where both the teacher and the student partake with roles. In this article the teacher role in writing research is examined through discourse analysis. Based on the analysis, a theory based model for the teacher’s role in students’ content area writing is presented. How literacy is perceived, as predominantly cognitive or socio cultural and the degree of teacher control of the texts, are the fundaments upon which the model is grounded. Four teacher roles are presented: the teacher as task master, scaffolder, master and director. As the model is dynamic, it can be adapted to both the fields of research and praxis concerning all school subjects throughout the years of schooling.

Keywords: Writing, teacher role, writing research, literacy
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon