I artikkelen ser vi på korleis det faglege innhaldet i kunnskapsområda i barnehagelærarutdanninga vert utvikla når faglærarane skal integrere kunnskap frå ulike lærarutdanningsfag gjennom val av studielitteratur. På bakgrunn av ei tidlegare kartlegging av studielitteratur i eitt av kunnskapsområda, har vi intervjua eit utval faglege tilsette om kva kriterium dei legg vekt på ved val av studielitteratur. Resultata viser at dei tverrfaglege kunnskapsområda vert opplevd krevjande og at fleire kryssande interesser og perspektiv er i spel når faglærarane skal velje studielitteratur. Omgrepet kunnskapsområde vert opplevd uklart, og det forsterkar vanskane med å velje ut studielitteratur. Det ser vidare ut til at ein berre i avgrensa grad vel studielitteratur gjennom inngåande samarbeid og kollegiale prosessar. Kriteria for utveljing er uklare, og det er sett av lite tid og ressursar til prosessen.

Nøkkelord: Reformer, institusjonelle kontekstar, studielitteratur, fagidentitet, fleirfagleg innhald