Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
Leder 2–3/19
Temanummer barnehage og barnehageforskning
(side 79-82)
av Elisabeth Bjørnestad & Merethe Roos
Vitenskapelig publikasjon
(side 83-95)
av Svein Ole Sataøen & Ingrid Fossøy
Sammendrag

I artikkelen ser vi på korleis det faglege innhaldet i kunnskapsområda i barnehagelærarutdanninga vert utvikla når faglærarane skal integrere kunnskap frå ulike lærarutdanningsfag gjennom val av studielitteratur. På bakgrunn av ei tidlegare kartlegging av studielitteratur i eitt av kunnskapsområda, har vi intervjua eit utval faglege tilsette om kva kriterium dei legg vekt på ved val av studielitteratur. Resultata viser at dei tverrfaglege kunnskapsområda vert opplevd krevjande og at fleire kryssande interesser og perspektiv er i spel når faglærarane skal velje studielitteratur. Omgrepet kunnskapsområde vert opplevd uklart, og det forsterkar vanskane med å velje ut studielitteratur. Det ser vidare ut til at ein berre i avgrensa grad vel studielitteratur gjennom inngåande samarbeid og kollegiale prosessar. Kriteria for utveljing er uklare, og det er sett av lite tid og ressursar til prosessen.

Pendling mellom utdanning og arbeid
Hvordan former barnehagelærerutdanningen deltidsstudenter som yrkesutøvere?
Vitenskapelig publikasjon
(side 96-107)
av Carl Cato Wadel & Åse Dagmar Knaben
Sammendrag

Artikkelen drøfter hvordan barnehagelærerutdanningen former deltidsstudenter som yrkesutøvere. Denne studentgruppen pendler mellom utdanning og arbeid gjennom hele studietiden. Det empiriske grunnlaget er hentet fra skriftlige studentoppgaver. Analysen viser at utdanningen har bidratt til en mer kunnskapsbasert og bevisst teoriforankret praksis. Pendlingen mellom to kontekster muliggjør raske og kontinuerlige koblinger mellom teori og praksis. Utdanningen bidrar til en grensekryssing fra en status og identitet som assistent til en status og identitet som barnehagelærer.

Hva er verdt å vite om observasjon i dagens barnehage?
Metodologi i endring mellom tradisjon, ny vitenskap og personlig kunnskap
Vitenskapelig publikasjon
(side 108-120)
av Johanna Birkeland & Elin Eriksen Ødegaard
Sammendrag

Artikkelens utgangspunkt er en problematisering av kunnskapsgrunnlaget for metodeundervisningen i barnehagelærerutdanningen (BLU). Tidligere forskning avdekker manglende sammenheng mellom utdanningskvalifisering og yrkespraksis. Metodologisk kunnskap er sentralt for å kunne gjøre kvalifiserte valg og for å kunne utvikle og endre personlige og profesjonelle praksiser. Vi argumenterer for at barnehagelærere gjennom utdanningen må få anledning til å utvikle profesjonskunnskap med vekt på metodologi. I vår kontekst vil det handle om pedagogikkundervisningen og kunnskap og ferdigheter i bruk av observasjon for ulike formål i barnehagen. Artikkelen antyder retning for nye veivalg for metodeundervisning i pedagogikkundervisningen i BLU.

Vitenskapelig publikasjon
(side 121-132)
av Tove Lafton
Sammendrag

I denne artikkelen undersøkes veiledningsgrunnlagets funksjon i formelle veilednings-situasjoner i barnehagelærerstudentenes praksisperioder. Latour sitt begrep oversettelser settes i spill for å se hvordan video som veiledningsgrunnlag kan aktivere refleksjoner i mellomrommet mellom handling og ord. Artikkelens empiri hentes fra fokusgrupper med studenter som har prøvd ut video som veiledningsgrunnlag i sine praksisperioder. Analysene og diskusjonene peker på hvordan videoen aktiverer tidligere kunnskaper og erfaringer, og at det åpner seg et rom for å oversette profesjonskunnskap på andre måter. Dette gir igjen mulighet for å utfordre hva som kan inkluderes i barnehagelærerens kunnskapsgrunnlag når erfaringer og praktisk handling blir aktivert i veiledningssamtaler hvor video inngår som grunnlag.

«Å være pålogget og aktivt til stede»
Hvordan fremstiller framtidige barnehagelærere omsorg i barnehagen?
Vitenskapelig publikasjon
(side 133-144)
av Kristin R. Tholin
Sammendrag

Formålet med denne studien er å undersøke hvordan studenter beskriver omsorg i slutten av barnehagelærerutdanningen sin. Omsorg er et sentralt begrep i barnehageloven og representerer et vesentlig kunnskapsgrunnlag for barnehagelærerprofesjonen. Tekster fra studenter utgjør datagrunnlaget for tekstanalysen. Det teoretiske rammeverket bygger hovedsakelig på den amerikanske filosofen og pedagogen Nel Noddings. Gjennom meningsfortetting og koding ble følgende kategorier identifisert; «Pålogget» og ansvarlige, holdninger til barna og relasjonelle kvaliteter. Resultatet av studien kan ha implikasjoner for omsorg i barnehagelærerutdanningen.

Systematikk eller tilfeldighet?
Erfaringer fra et FoU-prosjekt om vurdering i barnehagen
Vitenskapelig publikasjon
(side 145-158)
av Liv Torunn Eik & Gerd Sylvi Steinnes
SammendragEngelsk sammendrag

Artikkelen drøfter erfaringer fra et interaktivt forsknings- og utviklingsarbeid om vurdering av barns trivsel og utvikling i barnehagen. Prosjektet ble initiert og finansiert av Utdanningsforbundet, og gjennomført i et samarbeid mellom to barnehager, en ekstern veileder og to forskere. Målet var å få kunnskap om arbeidet med vurdering, og å bidra til å styrke barnehagelæreres språk om vurdering. Sentrale resultater er at barnehagelærerne utviklet økt bevissthet om egne vurderinger, felles begrepsforståelse, større grad av skriftliggjøring og en mer kollektiv praksis, noe vi betegner som en systematisk vurderingspraksis. Ikke minst ble de mer bevisste på forhold som kan redusere barns muligheter for trivsel og utvikling.

This article discusses an interactive research project on assessment in kindergarten, involving two kindergartens, one mentor and two researchers. The project was initiated and funded by The teachers’ union in Norway. The aim of the project was to develop knowledge on assessment and to strengthen the kindergarten teachers’ language on assessment. The kindergarten teachers developed increased awareness on their own assessment, increased conceptual understanding and a more collective assessment practice. They were more conscious regarding conditions that could reduce children’s opportunities of learning and wellbeing.

Vitenskapelig publikasjon
(side 159-171)
av Hein Lindquist
Sammendrag

Barnehagen skal støtte barns flerspråklige utvikling. I artikkelen drøftes barnehagelæreres1 fortolkning og iverksetting av en språkdidaktikk for de yngste barna med flerspråklig2 bakgrunn. Studien bygger på læreplanteori og teori om flerspråklig utdanning, og datamaterialet er pedagogiske dokumenter, intervjuer og videoobservasjoner. Barnehagelærerne mener språkstimulering er viktig, men de ser i liten grad behov for å differensiere det pedagogiske arbeidet for barn med ulik språklig bakgrunn. Hva de anser som god språkpedagogikk, varierer, og i artikkelen drøftes behovet for utvikling av presise profesjonsfaglige begrepsverktøy for fag- og implementeringsprosesser.

Samarbeid i barnehagen – «Like barn leker best»?
Perspektiver på samarbeid fra foreldre med ulik bakgrunn
Vitenskapelig publikasjon
(side 172-183)
av Kristin Danielsen Wolf
Sammendrag

Tema for artikkelen er foreldres oppfatninger av et godt samarbeid og deres opplevelser av samarbeidet med barnehagepersonalet. Drøftingen baseres på analyser av forskningsintervjuer med 23 foreldre, med ulik sosial og kulturell bakgrunn. Foreldre verdsetter personalets kompetanse som nærhet, hjertelighet og imøtekommenhet ved et godt samarbeid, men deres opplevelser av samarbeidet varierer. Foreldres opplevelser henger sammen med deres sosiale og kulturelle kapital. Ikke alle foreldre opplever å bli sett og imøtekommet. Det profesjonelle ansvaret for hjem–barnehage-samarbeidet problematiseres idet de sosiale møtene mellom foreldre og personalet innebærer symbolsk makt, hvor foreldre som er mer like personalet i sosial og kulturell kapital, opplever et mer likeverdig samarbeid enn foreldre med en annen sosial og kulturell bakgrunn.

«Styrken vår er gruppa, det å være sammen mange»
– barnehagelæreres profesjonelle arbeid med å styrke barnegruppens læringsfellesskap
Vitenskapelig publikasjon
(side 184-196)
av Marit Bøe, Karin Hognestad, Gerd Sylvi Steinnes, Hege Fimreite & Thomas Moser
SammendragEngelsk sammendrag

Målet med denne studien er å synliggjøre og utdype barnehagelæreres profesjonelle arbeid for å fremme læringsfellesskap der barn bidrar til egen og andres læring i den pedagogiske hverdagen. I en feltstudie i fem barnehager ble videoobservasjoner gjennomført på grunnlag av skygging av fem barnehagelærere. Resultatene viser at barnehagelærere fremmer læringsfellesskap i barnegruppen i særlig grad gjennom å bygge relasjoner mellom barn, utvide det som skjer i felleskapet, og ved å støtte enkeltbarns bidrag i gruppen. Studien bidrar med ny kunnskap om særtrekk ved hvordan barnehagelæreres ledelse fremmer læringsfellesskap blant barn.

The aim of this study is to highlight and elaborate on the early childhood teacher’s (EC teachers) professional work to promote learning communities where children contribute to their own and others' learning in every day pedagogical situations. In a field study in five EC centers, video observations were carried out from shadowing five EC teachers. The results show that EC teachers promote learning communities in the children's group in particular by building relationships between children, expanding what is happening in the community and by supporting individual children's contributions in the group. The study contributes with new knowledge about what is characteristics of how early childhood teachers promotes a learning community among children.

Bokmelding

02-03-2019, årgang 103

www.idunn.no/npt

Norsk Pedagogisk Tidsskrift kommer med fire nummer i året.

Redaktør

Merethe Roos, Universitetet i Sørøst-Norge

Gjesteedaktør

Elisabeth Bjørnestad, OsloMet

Redaksjon

Marit Bøe, Universitetet i Sørøst-Norge

Redaksjonssekretærer

Helga Hommedal Blikås

Redaksjonsråd

Elisabeth Bjørnestad, OsloMet – storbyuniversitetet

Marit Bøe, Universitetet i Sørøst-Norge

Kristin Ran Choi Hinna, Høgskolen på Vestlandet

Morten Søyland Kristensen, Universitetet i Stavanger

Are Turmo, Universitetet i Oslo

Brit Marie Hovland, NLA Høgskolen

Evy Beck, Universitetet i Oslo

ISSN online: 1504-2987

Redaksjonens adresse

E-post: norskpedagogisktidsskrift@gmail.com

Post:

Norsk Pedagogisk Tidsskrift

v/Merethe Roos

Pilotveien 4

0770 Oslo

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon